Căutare

România-Mediaș: Servicii de cazare la hotel

Cerere de oferte

Informaţii generale

   MEDIAȘ
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
RO13068733
Str. Constantin Motaş nr. 1
Mediaș
551130
DAPS
+40 269801534
avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, maria.davidoiu@transgaz.ro
+40 269844832
www.transgaz.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de cazare internă
21427/09.04.2019
Achiziția constă în contractarea serviciilor de cazare în regim hotelier pentru conducerea și personalul propriu al S.N.T.G.N. Transgaz S.A. care se deplasează în interes de serviciu pe teritoriul României.
Valoarea maxima estimată a acordului-cadru pentru 24 de luni va fi de 11 560 800 RON.
Valoarea minimă estimată a acordului-cadru pentru 24 de luni este de 9 515 200 RON.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru este de 7 136,40 RON, care reprezinta 30 de nopti de cazare.
Acordul-cadru se va încheia cu toți operatorii economici ale căror oferte au fost declarate admisibile la finalizarea evaluării ofertelor. Acordul-cadru se va încheia cu minimum 3 operatori economici. Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente poate fi zilnică.
Cantitățile minime și maxime estimate a nopților de cazare care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează a fi atribuite pe durata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
11560800
S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
În conformitate cu prevederile CCM încheiat la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în vigoare, cu prevederile HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în interesul serviciului, este necesar a se asigura cazarea personalului în structuri de primire turistică, în acest sens fiind încheiate acorduri-cadru pentru servicii de cazări interne pe o perioadă de 24 de luni (3.8.2017–3.8.2019) cu operatori economici de profil.
Luând în considerare:
— proiectele în derulare sau avute în vedere de Transgaz care implică o permanentă colaborare cu diferiţi parteneri,
— obiectivele strategice ale companiei,
— necesitatea promovării imaginii și creșterii vizibilității companiei pe plan intern,
— oportunitatea dezvoltării unor noi direcții de colaborare cu companii din domeniul gazelor naturale,
— participarea permanentă a reprezentanților companiei noastre la evenimente cum ar fi: ședințe de lucru, întâlniri de afaceri, forumuri, seminarii, conferințe, congrese, workshop-uri, cursuri de perfecționare,
— proiectul BRUA, un proiect strategic pentru țară și regiune care se află în faza de execuție a gazoductului, ceea ce implică o creștere a deplasărilor interne în vederea realizării la timp a sarcinilor de serviciu,
— dezvoltarea unor noi proiecte de amploare, Tuzla — Podișor, Onești — Gherăești etc., este necesară achiziționarea de servicii de cazare pentru salariații S.N.T.G.N. Transgaz S.A. care se deplasează în țară în interes de serviciu prin încheierea unor acorduri-cadru pentru aceste servicii pentru o perioada de 24 de luni, respectiv în perioada 2019–2021.
Lista locatiile de cazare se regasesc in Caietul de Sarcini.
Agenții economici vor primi un punctaj în funcție de numărul personalului cheie cu rol de coordonare a activităţii economice specifice aflate în relaţie directă cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
24
76
24
Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regaseasca în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât și de terții susținători, subcontractanți, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, terți sustinători, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, de către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării acestora;
2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
4) alte documente edificatoare, după caz.
Persoanele fizice/juridice străine, ce doresc a participa la procedură, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței.
Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele:
1) Sterian Ion — Director General;
2) Hațegan Gheorghe — Director General Adjunct;
3) Târsac Grigore — Director General Adjunct;
4) Lupean Marius Vasile — Director Economic;
5) Luca Bogdan Avram — Director Departament;
6) Petrescu Monica-Alexandra — Director Direcție;
7) Ghidiu Elisabeta — Director Departament;
8) Mihai Cornel — Sef Serviciu;
9) Deac Anca Maria — Economist;
10) Davidoiu Maria — Șef Birou.
Modalitate de îndeplinire: atât operatorii economici participanți la procedură, cât și terții susținători, subcontractanții, după caz, vor depune, odată cu DUAE, declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese. În cazul ofertei comune: toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personală (forma de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: operatorul economic va completa Secțiunea a: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție, din partea IV a DUAE.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Proportia de subcontractare: ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială.
În cazul in care ofertantul/asocierea apelează la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială, se solicită subcontractantului/subcontractanților completarea DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odată cu depunerea DUAE se vor depune acordul/acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în ofertă cu precizarea procentului din contract ce urmează a fi subcontractat în baza respectivului acord. În conformitate cu prevederile art. 232 alin. (4) din Legea 99/2016, entitatea contractanta are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție sectorială vor fi în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție sectorială. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanților propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.
Cuantum 71,36 RON. Valabilitate: 7 luni. Constituire: virament bancar in contul achiz. Cont RON: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Medias sau instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara de participare/polita de asigurare) emis de o instituţie de credit/soc. de asigurări din România sau din alt stat din UE, prev. art. 42 alin. (3) şi (5) din HG 394/2016, actualiz, aplicându-se. In cazul unei asocieri, instrum de garantare va fi emis in numele asocierii. In cazul in care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja neconditionat si irevocabil sa plateasca, la prima cerere scrisa a achiz., valoarea instrumentului de garantare in cond. art. 43 din HG 394/2016, actualiz. In cazul instrum. de garantare emis de o institutie de credit, atunci ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garantie bancara emisa de o instituţie de credit din afara Romaniei va fi confirmata de o institutie de credit din România. In cazul in care GP este emisa de o societate de asigurare sub forma unei polite de asigurare, atunci: achiz. își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare. Polița de asigurare va avea, la data prezentării, primele de asigurare plătite anticipat și integral, pentru 7 luni si societatea de asigurare va confima in scris indeplinirea acestei obligatii. Nu sunt acceptate sublimite si francize. Dovada constituirii GP se incarca in SEAP, odata cu oferta, in format electronic, cu semnatura electronică extinsa a reprez. legal/împuternicit al op. ec., cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
999
2019-05-16
15:00
2019-11-16
2019-05-16
15:00
In SEAP.
Termenul de prestare a serviciilor este 24 de luni.
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. va încheia acorduri-cadru cu toti operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile dupa finalizarea evaluarii ofertelor, urmând sa procedeze la reluarea competitiei între semnatarii acordurilor-cadru, iar criteriul de atribuire pentru încheierea contractelor subsecvente va fi pretul cel mai scazut al serviciilor solicitate, conform documentatiei de atribuire.
Ulterior încheierii acordului-cadru, prin reluarea competitiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, entitatea contractanta va încheia contracte subsecvente de servicii de cazare interna, în functie de necesitatile specifice si în limita bugetului alocat.
Solicitarile de clarificari se vor adresa de către operatorii economici interesați exclusiv in SEAP, sectiunea Intrebari. Atragem atentia asupra faptului ca fisierele atasate la solicitarile de clarificari sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvalui identitatea operatorilor economici solicitanti, in caz contrar isi asuma dezvaluirea identității. Entitatea contractantă menţionează că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in documentatia de atribuire. In cazul ofertei comune toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la sectiunile III.1.1.a), III.1.1.b) urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, de către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile la finalizarea evaluării ofertelor.
Cerintele privind prezentarea unor autorizatii specifice ce se regasesc la nivelul sectiunilor III.1.1.b) sunt considerate indeplinite daca operatorii economici care participa in comun la procedură de atribuire demonstreaza ca detin aceste autorizatii si/sau daca unul dintre asociati, respectiv subcontractantul nominalizat, dacã este cazul, detine autorizarea solicitatã si numai cu conditia ca acesta sã execute partea din contract pentru care este solicitatã autorizarea respectiva. Ofertanții isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronică extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Pentru persoana imputernicita sa semneze electronic documentele, se va depune in cadrul ofertei imputernicirea acordata in acest sens. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obtine la adresa www.e-licitație.ro
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de către operatorii economici interesati: se acceseaza si se completeaza DUAE in format .xml disponibil in documentatia de atribuire, pentru acces utilizați https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Entitatea contractantă limiteaza informatiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare Da sau Nu — Sectiunea a: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție, din partea IV a DUAE, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerintele privind criteriile de selecție impuse prin documentația de atribuire.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — Direcția Juridică
Piața C.I. Motaș nr. 1
Mediaș
551018
+40 269803333
juridic@transgaz.ro
+40 269839029
www.transgaz.ro
2019-04-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.