Căutare

România-Tulcea: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TULCEA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Servicii Publice S.A. Tulcea
22618640
Str. Mahmudiei nr. 17
Tulcea
820057
Andrei Aurel Gheorghiu
+40 240515541
serviciipublice@yahoo.com
+40 240515541
www.serviciipublicetulcea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
S.C. cu capital de stat
Salubrizare
Servicii reparații și întreținere cu furnizare piese de schimb a vehiculelor și echipamentelor conexe ale acestora, din parcul auto al S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea
003
Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor specializate din parcul auto al S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea cu înlocuirea/reconditionarea de piese, subansamble si materiale asigurate de ofertant.
Ofertantii pot solicita clarificari/informatii suplimentare pana in a 20-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari/informatii suplimentare pana in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Punct de lucru S.C. Servicii Publice Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10.
Se va incheia un acord-cadru cu val. min. de 1 300 000 RON — max. 1 910 000 RON.
Pe perioada de derulare a acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile obiective si de bugetul alocat.
Se estimeaza incheierea a min. 2 contracte subsecvente cu cantitati cf. caietului de sarcini.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent ar putea fi de min. 162 500 RON — max. 238 500 RON.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent ar putea fi de max. 960 000 RON.
Componenta tehnica
30
70
24
I. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire a cerintei: operatorii economici participanti vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
DUAE se va depune si de catre subcontractanti, terti sustinatori, asociati daca este cazul.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul unei asocieri, terti sustinatori sau subcontractanti, fiecare dintre acestia este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune conform Legii 98/2016 privind achzitiile publice.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat, la momentul prezentarii (art. 196 din Legea 98/2016);
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele fizice/juridice straine, care participa la procedura, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea cerintei;
II. Participantii la procedura vor completa si depune odata cu DUAE o declaratie referitoare la prev. art. 60 din Legea 98/2016 privind potentialele situatii care ar putea genera un conflict de interese.
Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de eventualii subcontractanti si terti sustinatori. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Gheorghiu Andrei Aurel — director general,
— Casian Feodor — Sef contabil — CFP.
Membrii comisiei de evaluare:
— Popa Barbu — presedinte,
— Sava Gabriela — membru,
— Mocanu Iulian — membru,
— Barcaru Petrica Florin — membru,
— Dumitru Oana — membru.
Membrii de rezerva: Dendrino Gabriela, Ghiban Mirela Marlena.
Precizare: ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul), care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul beneficiarului vor fi exclusi din procedura de atribuire.
Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.
Cerinta nr. 1:
Persoane fizice/juridice, romane/straine:
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Specificati cifra de afaceri medie anuala. Se solicita informatii privind cifra de afaceri a ofertantului. Informatiile vor cuprinde date privind cifra de afaceri globala pe anii financiari 2016, 2017, 2018. Se solicita demonstrarea de catre ofertanti a indeplinirii unei cifre de afaceri globala medie pe anii 2016, 2017, 2018 in valoare de minim 238 250 RON.
Ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii/asociatii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea Autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: extrase din situatii financiare anuale (contul de profit si pierdere din bilantul contabil sau rapoarte de audit sau balante, alte documente care probeaza cifra de afaceri etc.) în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat fie de BNR pentru fiecare an în parte. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul sustinerii de catre tert, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 la data depunerii ofertei, tertul va prezenta DUAE, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care asigura sustinerea capacitatii economice/financiare si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, prevazute de art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia). In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in situatia in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului-Cadru, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: in perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la 3 ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste 3 ani. Informatii privind principalele prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Cerinta de calificare se considera a fi indeplinita daca ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani „servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe“, in valoare cumulata de cel putin 238 250 RON fara TVA. Perioada de 3 ani se va calcula pornind de la data limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Se vor lua în considerare si contractele având ca obiect servicii similare, semnate/încheiate/începute chiar si înainte de perioada specificata, dar derulate în perioada solicitata, din care sa reiasa ca respectivele servicii au fost duse la bun sfârsit.
Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Ofertantii vor face dovada detinerii in dotare proprie sau alte forme de angajament (închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) a cel putin urmatoarelor: service dotat pentru toate reparatiile ce fac obiectul acordului-cadru, conform Tabelului Anexa 3 din Ordinul 1022/2013 pentru modificarea si completarea RNTR 9 aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, situat pe raza municipiului Tulcea. In acest sens, se solicita ca dotari minime: stand de testare frâne si amortizoare; program de diagnoza computerizata; elevator; rampa/canal de vizitare dotat corespunzator pentru repararea corespunzatoare a tuturor categoriilor de vehicule din parcul auto, inclusiv pentru autogunoiere, tractoare si remorci de mare tonaj din categoria N2, N3, O3 cf. Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 — Anexa 3 care prezinta dotarile minimale pentru autorizarea reparatiilor la masinile de mare tonaj; tinichigerie — SDV-uri specifice pentru sisteme si/componente; autoutilitara cu platforma pentru interventie (in caz de accident sau defectiune) cf. Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 — Anexa 3 care prezinta dotarile minimale pentru autorizarea reparatiilor la masinile de mare tonaj.
Ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii/asociatii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar obtinut urmare finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de autoritati/entitati contractante sau clienti beneficiari, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul serviciilor prestate, valoarea acestora, perioada in care s-au prestat serviciile, precum si faptul ca serviciile au fost receptionate.
Tert sustinator, daca este cazul: la data depunerii ofertei, tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica, impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia). Se solicita ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa depuna angajamentul tertului sustinãtor impreuna cu documente anexe la angajament, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia. In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze Autoritatii contractante faptul ca, in situatia in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului-Cadru, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii/asociatii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar obtinut urmare finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative: lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice la dispozitia ofertantilor pe durata executării acordului-cadru, precum si documentele care atesta detinerea in dotare proprie sau alte forme de angajament (închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) a dotarilor minime solicitate.
Tert sustinator (daca este cazul): se solicita ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa depuna angajamentul tertului sustinãtor impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa asigure/garanteze Autoritatii contractante faptul ca, in situatia in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului-Cadru si a Contractelor subsecvente atribuite acestuia in baza prevederilor Acordului-cadru, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
2019-05-20
15:00
2019-08-20
2019-05-20
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
1) Pe lânga propunerea tehnica, propunerea financiara si DUAE, se va depune si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura indiferent de calitatea lor;
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz;
3) În sit. în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale A.C. va solicita clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SICAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SICAP, documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, efectuata de un traducator autorizat. În cazul în care se constata ca 2 sau mai multe oferte depuse au acelasi punctaj, oferta declarata câstigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret;
4) AC are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, aceasta va fi prelungita în mod corespunzator.
Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In conformitate cu Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
2019-04-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.