Căutare

România-Cluj-Napoca: Servicii de publicitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca
4547125
Str. Republicii nr. 34–36
Cluj-Napoca
400015
Marcela Mureșan
+40 264590056
achizitii@iocn.ro
+40 264590056
www.iocn.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de publicitate
454712520198
Servicii de publicitate.
1935773
Incinta I.O.C.N.
Servicii de publicitate.
Audiența maximă obținută (în milioane de pers.) conf Google Analytics si rapoarte Facebook
8
Audiența maximă obținută (în milioane de pers.) conf. datelor BRAT
8
Audiența maximă obținută (în milioane de pers.) anul 2018 conform datelor Asociației pentru Radio Audiență — Punctaj maxim
12
Audiența maximă obținută (în milioane de pers.) în anul 2017 conform Kantar Media
12
60
51
Program / Proiect Programul Operational Capital Uman - POCU
Integrarea Screeningului primar HPV in Programul National de Screeninig pentru cancerul de col uterin Contract de finantare nr. POCU/257/4/9/120798.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii trebuie sa depuna: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58–63 din Legea 98/2016, depusa de catre ofertanti la deschiderea oferetelor. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Manager — Asist. Univ. Dr. Ioan-Catalin Vlad,
— Dir. Fin-Contabil — Ec. Anca Burca,
— Ref. Sp. Juridic — Alin Matei,
— Ec. Daniela Pop,
— Dr. Florian Nicula,
— Expert Comunicare si informare — Andreea Itu.
Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar de la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta — se va prezenta copie semnata, stampilata „conform cu originalul".
Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: în perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la 3 ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste 3 ani. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) va fac dovada ca a executat in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertei, servicii de publicitate in valoare de minim 800 000 RON fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte.
Completarea DUAE, cf. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (recomandari, procese-verbale de receptie sau orice alte documente relevante care sa confirme prestarea serviciilor) vor fi prezentate doar la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
2019-05-17
15:00
2019-08-17
2019-05-17
15:00
In SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.