Căutare

România-Cluj-Napoca: Închiriere de camioane cu şofer

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
RO201233
Calea Someșeni nr. 2
Cluj-Napoca
400388
Bianca Cecilia Pirlea
+40 264552666
office@radpcj.ro
+40 264444576
www.radpcj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă a domeniului public
Servicii de închiriere autobasculante cu semiremorcă basculabilă de minim 90 m
3
 și podea autodescărcatoare pentru transport deșeuri menajere
4581/20.03.2019
Servicii inchiriere autocamioane cu sofer si autobuze, conform caietului de sarcini.
Solicitarile de clarificari din partea posibililor ofertanti se vor face cu 14 zile inainte de data de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
4765200
Platforma temporara a deseurilor menajere din Cluj-Napoca, Str. Platanilor fn.
Servicii de inchiriere autocamioane cu sofer la destinaţia finală indicată de achizitor, respectiv de la platforma temporara a deseurilor menajere din Cluj-Napoca, Str. Platanilor fn si pana la Centrele de Management Integrat ale Deseurilor (localitatile Oradea, Alesd, Targu-Mures, Campulung Muscel, Hoghiz).
Timpul — in ore, scurs din momentul solicitarii scrise transmise pana la prezentarea in locatia indicata in comanda
10
90
12
Completare DUAE care confirma ca ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
— director general — Ion Pantelimon,
— director financiar-contabilitate — ec. Zoita Bumb,
— director tehnic-productie — ing. Ioan Morocazan,
— sef Birou Achizitii ing. Bianca Pirlea,
— sef Birou juridic — consilier juridic Emese Vasilie-Pap.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pt. ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.
Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: in perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la 3 ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste 3 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cu cele descrise in caietul de sarcini, pentru a avea certitudinea ca prin experienta anterioara a prestat servicii similare celor solicitate la prezenta procedura, respectiv inchiriere de autocamioane cu sofer pentru transport de diverse materiale.
Prezentarea de certificate/documente/contracte/copii de pe parti relevante ale contractelor/recomandare/proces-verbal de receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar; documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) si vor indica cel putin urmatoarele: tipul serviciilor prestate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, valoarea contractului, modul de indeplinire al contractului si vor fi solicitate potentialului castigator.
2019-05-14
15:00
2019-08-14
2019-05-14
15:00
In SEAP.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi propuneri financiare. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” — Ghid de completare DUAE.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Biroul Juridic al R.A.D.P. Cluj-Napoca
Calea Someșeni nr. 2
Cluj-Napoca
400388
+40 264552666
office@radpcj.ro
+40 264444576
www.radpcj.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.