Căutare

România-Jilava: Calculatoare de birou

Cerere de oferte

Informaţii generale

   JILAVA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Baza de Aprovizionare Gospodărire și Reparații
4193079
Str. Sabarului nr. 1
Jilava
077120
Gabriela Roșu
+40 214570155
achizitii.bagr@anp.gov.ro
+40 214570155
www.bagr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare tehnică de calcul clasificată
T2 21386/05.02.2019
Autoritatea contractanta organizatoare Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii, în calitate de unitate de achizitii centralizata, va incheia acorduri-cadru pentru fiecare lot pentru o perioada de 36 luni, cu un singur operator economic, iar atribuirea contractelor subsecvente se va face/derula de catre unitatile penitenciare beneficiare din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conform anexei B atasate caietului de sarcini.
Contractele subsecvente pot fi încheiate simultan cu operatorii economici semnatari ai acordului-cadru pentru bunurile tehnică de calcul clasificata (loturile) castigate la acordul-cadru, in functie de necesitati.
Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numaru  [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
13
13
Scanner A4 Tempest nivel A
8
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 11 bucati; cantitate maxima acord-cadru 12 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.
Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Viteza de scanare color la 600 dpi ofertată.
5
85
36
Licență sistem de operare stație de lucru
12
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 42 bucati; cantitate maxima acord-cadru 112 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
36
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire ce va fi aplicat este pretul cel mai scazut, în baza prevederilor art. 187 alin. (3) punctul a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Imprimantă monocrom A4 Tempest nivel B
6
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 11 bucati; cantitate maxima acord-cadru 12 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Viteza de imprimare alb/negru al ofertei „n” luată în calcul.
5
85
36
Sistem calcul Tempest nivel A
1
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 16 bucati; cantitate maxima acord-cadru 56 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 31 bucati.
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Capacitate maximă hard disk ofertată.
5
Capacitate memorie RAM a ofertei „n” luată în calcul.
5
80
36
Sistem calcul Tempest nivel B
2
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 16 bucati; cantitate maxima acord-cadru 24 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Capacitate hard disk a ofertei „n” luată în calcul.
5
Capacitate memorie RAM a ofertei „n” luată în calcul.
5
80
36
Imprimantă Monocrom A4 Tempest nivel C
7
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 17 bucati; cantitate maxima acord-cadru 18 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Viteza de imprimare alb/negru al ofertei „n” luată în calcul.
5
85
36
Scanner A4 Tempest nivel C
10
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 17 bucati; cantitate maxima acord-cadru 18 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Viteza de scanare color la 600 dpi ofertată.
5
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
85
36
Imprimantă Color A4 Tempest nivel A
4
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 1 bucati; cantitate maxima acord-cadru 3 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Viteza de imprimare alb/negru ofertată.
5
85
36
Stick USB Tempest nivel A 64 GB
11
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 49 bucati; cantitate maxima acord-cadru 51 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Capacitate maximă memorie ofertată.
5
85
36
Scanner A4 Tempest nivel B
9
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 11 bucati; cantitate maxima acord-cadru 12 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
F2 ofertă numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
Viteza de scanare color la 600 dpi ofertată.
5
85
36
Licență pachet Office stație de lucru
13
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 42 bucati; cantitate maxima acord-cadru 112 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 3 bucati.
36
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire ce va fi aplicat este pretul cel mai scazut, în baza prevederilor art. 187 alin. (3) punctul a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Sistem calcul Tempest nivel C
3
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 20 bucati; cantitate maxima acord-cadru 32 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Capacitate hard disk a ofertei „n” luată în calcul.
5
Capacitate memorie RAM a ofertei „n” luată în calcul.
5
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
80
36
Imprimantă Monocrom A4 Tempest nivel A
5
Sediul unităților penitenciare beneficiare, conform anexei caietului de sarcini.
Cantitate minima acord-cadru 10 bucati; cantitate maxima acord-cadru 11 bucati.
Cantitate minima a celui mai mare contract subsecvent 1 bucati.


Cantitate maxima a celui mai mare contract subsecvent 2 bucati.
Viteza de imprimare alb/negru al ofertei „n” luată în calcul.
5
Numar de ani garanție comerciala al ofertei „n” luată în calcul.
10
85
36
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1) Cerinta: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu DUAE se va posta si Formularul 1;
2) Cerinta: certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; solicitat, cerinta obligatorie.
Modalitatea de indeplinire: se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.
Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Note.
1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nota 1. Documentele solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:
(a) Certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, dupa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONR actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 2. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Documentele emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura, precum si subcontractantul, au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.
Documentele vor fi valabile la data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.
Nota 3. Odată cu DUAE se va depune Formularul 1, cât și împuternicire în sensul prezentarii dovezii calitattii de reprezentant (persoana indicata in Formularu  [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
1) Cerinta: pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați in functie de data infiintarii; solicitata, cerinta obligatorie. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, în valoare cumulată de cel puțin:
— lot 1 — Sistem de calcul Tempest nivel A 627 815,13 RON,
— lot 2 — Sistem de calcul Tempest nivel B 35 126,05 RON,
— lot 3 — Sistem de calcul Tempest nivel C 26 218,49 RON,
— lot 4 — Imprimantă color A4 Tempest nivel A 21 008,40 RON,
— lot 5 — Imprimantă monocromă A4 Tempest nivel A 10 487,39 RON,
— lot 6 — Imprimantă monocromă A4 Tempest nivel B 10 033,61 RON,
— lot 7 — Imprimantă monocromă A4 Tempest nivel C 7 176,47 RON,
— lot 8 — Scanner A4 Tempest nivel A 9 361,34 RON,
— lot 9 — Scanner A4 Tempest nivel B 9 075,63 RON,
— lot 10 — Scanner A4 Tempest nivel C 6 638,66 RON,
— lot 11 — Stick USB Tempest nivel A 64 GB 2 016,81 RON,
— lot 12 — Licenţă sistem de operare staţie de lucru 1 428,57 RON,
— lot 13 — Licenţă pachet Office staţie de lucru 3 781,51 RON la nivelul unui contract s-au mai multe contracte. Conform art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si art. 107 alin. (1) lit. f) din HG nr. 395/2016 la nivelul unui contract s-au mai multe contracte.
Modalitatea de indeplinire:
1) Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, să fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.
2019-05-28
15:00
2019-09-28
2019-05-28
15:00
In SEAP.
Conform art. 129 alin. (3) din HG nr. 395/2016.
Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Se accepta DUAE doar in format electronic.
Unitățile penitenciare beneficiare isi rezerva dreptul de a redimensiona cantitățile minime si maxime ale contractelor subsecvente, in functie de resursele alocate si necesitati, pana la cantitatea maxima a acordului-cadru.
1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ", conform art 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;
2) În cazul în care criteriul utilizat este „preţul cel mai scăzut", conform art. 138 alin. (2) din HG nr. 395/2016, in cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legii nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Compartimentul juridic
Str. Sabarului nr. 1
Jilava
077120
+40 214570155
raluca.andronache@anp.gov.ro
+40 214570155
www.bagr.ro
2019-04-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.