Căutare

România-Sibiu: Reactivi de laborator

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SIBIU
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
4240898
Str. Coposu Corneliu nr. 2–4
Sibiu
550245
Dorica Năstase
+40 269215050
dorica.nastase@yahoo.com
+40 269215434
www.scjs.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Pachete de reactivi și consumabile, sticlărie, pentru laboratorul clinic de analize, Anatomie patologică și Imunohistochimie 2019–2021
4240898_2019_9.1
Pachete de reactivi si consumabile, sticlarie, pentru laboratorul clinic de analize, Anatomie patologica si Imunohistochimie 2019–2021: toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul anexat, in fisa de date si in sectiunea loturi.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de solicitarile Laboratorului Clinic de Analize si Laboratorului de Anatomie Patologica si de fondurile alocate cu aceasta destinatie.
AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţii suplimentare in a 10-a zi de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15.
22
22
Pachet test Coombs
5
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini atasat
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 370.68 lei
Kit Calculi Urinari
1
Sediul SCJU Sibiu
Kit
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 1-2 / 4-6
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 980.00 lei
TESTE RAPIDE
21
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini atasat4
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 413.46 lei
Anse de insamantare unica folosinta (sterile)
11
Sediul SCJU Sibiu
Buc
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 1500 -2500 / 48000-72000
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 300.00 lei
Pachet coloratii microbiologie
6
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini atasat
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 2248.00 lei
Pachet sticlarie laborator 2
9
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 6145.00 lei
Pachet reactivi chimici pentru anatomie patologica
20
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 1370.00 lei
Pipete Pasteur
12
Sediul SCJU Sibiu
Buc
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 200-400 / 4800-9600
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 128.00 lei
URINA CONTROL PENTRU ANALIZORUL ARHITECT C8000 Plus
2
Sediul SCJU Sibiu
Kit
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 1 - 2 / 12-16
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 1000.00 lei
Pachet sticlarie laborator 1
4
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 2768.33 lei
Histoteci
16
Sediul SCJU Sibiu
Buc
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 1 -2 / 24-48
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 1380.00 lei
Pachet recipienti colectare probe biologice
13
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 2290.00 lei
Lame jetabile microtom,
15
Sediul SCJU Sibiu
Teflonate (Tip Dura Edge), 50 buc/cutie profil ingust
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 1-3 / 24-72 cutii
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 1050.00 lei
Pachet materiale de intretinere pentru microscop Nikkon sau echivalent-din dotarea spitalului
7
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini atasat
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 1280.00 lei
Pachet casete biopsii
14
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 2190.00 lei
Alcool etilic absolut, reactiv pentru analize
19
Sediul SCJU Sibiu
Litru
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 10 - 15 / 240 -360
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 495.00 lei
Pachet recipient/recipienti plastic pentru recoltare/pastrare probe anatomo-patologice
17
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 1362.50 lei
Alcool etilic, 96 %, reactiv pentru analize
18
Sediul SCJU Sibiu
Litru
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 45 - 55 / 1080-1320
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 1938.75 lei
Pachet reactivi si consumabile imunohistochimie
22
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini atasat
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 219457.36 lei
Pachet de reactivi si consumabile compatibil sau echivalent cu aparatul Cobas 6000
3
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de sarcini
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 86394.65 lei
Eprubeta (Tub Test albastre pentru flowcitometru)
8
Sediul SCJU Sibiu
Buc
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: 500 - 1000 / 12000 - 24000
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 860.00 lei
Pachet de reactivi si consumabile compatibil sau echivalent cu aparatul Cobas e411
10
Sediul SCJU Sibiu
Conform caiet de
24
Cantitate mini- max estimata ctr. subs lunar; cant min max estimata anuala: conform caiet de sarcini atasat
Valoarea maxima estimata a acelui mai mare ctr subs/lot /lunar: 55479.00 lei
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat: buget de stat, la momentul depunerii;
2. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2, art.167, alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Alte documente edificatoare, dupa caz.
3. Pentru neincadrarea in prev art.164 din Legea 98/2016 se va prezenta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC./actul constitutiv.
4. Decl. conf. art.60 din Legea 98/2016 care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016, sunt, dupa cum urmeaza:
Membrii Comitetului Director
Manager: Ec. Cornel Benchea
Director Medical: Dr. Florin Grosu
Director Financiar contabil: ec.Mirela Tataru
Director Ingrijiri: as. Irina Rotariu
Medic cord. C.P.I.A.A.M: Dr. Dana Rusu
Comisia de evaluare;
Presedinte comisie, fara drept de vot, responsabil procedura: Nastase Dorica
Membri: Dr. Ariela Olteanu
Dr. Vlad Ercuta
Dr. Bogdan –Duica Iancu Serban
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
— Certificat constatator emis de ONRC,
— Aviz de functionare eliberat de catre ANMDM pentru activitatile de import, distributie si punere in functiune pentru dispozitive medicale in conf. cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 1008/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii(art. 926 alin. (2)), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale.
Se va completa DUAE. Documentele solicitate in sustinerea cerintei urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantii straini vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
Conform art.173, alin.2 din Legea 98/2016)sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat - Lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi;
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate Esantioane, pentru loturile: 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17.
Ofertantului clasat pe locul I, pentru fiecare lot, in clasamentul intermediar, i se va solicita ca documente pentru sustinerea experientei similare, urmatoarele: documentele constatatoare finale privind indeplinirea conditiilor contractuale sau in lipsa acestora facturi, semnate de beneficiar, etc., care sa demonstreze efectiv faptul ca s-au livrat produse similare cu cele din procedura
Pentru loturile: 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, se vor prezenta esantioane din fiecare produs component al lotului. Ele vor fi trimise in plic inchis, pe adresa: Sibiu, SCJU Birou Achizitii, specificandu-se nr. de procedura.
2019-05-20
15:00
2019-08-20
2019-05-20
15:00
In SEAP
In cazul în care 2 sau mai multe oferte au acelasi pret, in clasamentul intermediar intocmit, atunci, în vederea incheierii acordului-cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa on line in SEAP, sectiunea „intrebari”/lot, se va raspunde cu o noua oferta on-line sau, dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial.
Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic. In caz de mentinere a egalitatii, se vor solica reofertari pana la departajare. Pentru reofertare se accepta preturi unitare cu maxim 4 zecimale.
Conform legii 98/2016, ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European).
— Versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata — https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
— Ofertantul, aflat pe primul loc in clasamentul intermediar, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. Solicitarea va fi transmisa online.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Biroul Juridic și Relații Publice
Bulevardul Corneliu Coposu nr. 2–4
Sibiu
550245
+40 269215050
scjsib@yahoo.com
+40 269215434
www.scjs.ro
2019-04-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.