Căutare

România-Alba Iulia: Diverse produse alimentare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ALBA IULIA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
4613342
Bulevardul Revoluției 1989 nr. 23
Alba Iulia
Ovidiu Ene
+40 258833007
licspalba@gmail.com
+40 258833007
www.spitalalba.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital județean
Alimente diverse
4613342_2019_PAAPD1066045
Obiectul achizitiei îl constituie achizitia de diverse alimente:
— Lot nr. 1: Fructe,
— Lot nr. 2: Legume,
— Lot nr. 3: Lapte, produse lactate si produse vegetale (margarina),
— Lot nr. 4: Carne si produse din carne,
— Lot nr. 5: Conserve de alimente, produse alimentare si oua,
— Lot nr. 6: Condimente si mirodenii,
— Lot nr. 7: Produse de patiserie,
— Lot nr. 8: Produse congelate.
Valoarea estimata pe fiecare lot este:
Valoare estimata totala a acordului-cadru Lot 1 = intre 308 640 RON si 340 125 RON.
Valoare estimata totala a acordului-cadru Lot 2 = intre 643 959 RON si 732 085,5 RON.
Valoare estimata totala a acordului-cadru Lot 3 = intre 1 219 184 RON si 1 241 545 RON.
Valoare estimata totala a acordului-cadru Lot 4 = intre 582 660 RON si 603 900 RON.
Valoare estimata totala a acordului-cadru Lot 5 = intre 908 262 RON si 930 916,8 RON.
Valoare estimata totala a acordului-cadru Lot 6 = intre 101 152,8 RON si 106 808 RON.
Valoare estimata totala a acordului-cadru Lot 7 = intre 102 384 RON si 103 680 RON.
Valoare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
8
8
Lapte, produse lactate și produse vegetale (margarină)
3
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 413 848 RON.
Conserve de alimente, produse alimentare și ouă
5
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 310 306 RON.
Produse congelate
8
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 40 752 RON.
Produse de patiserie
7
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 34 560 RON.
Fructe
1
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 113 375 RON.
Legume
2
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 244 029 RON.
Carne și produse din carne
4
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 201 300 RON.
Condimente și mirodenii
6
Alba Iulia, Bulevardul Revolutiei 1989 nr. 23.
Descrieri si cantitati conform caietului de sarcini.
36
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 35 603 RON.
Cerinta nr. 1.
Ofertantii straini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante cu pivire la plata impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a operatorului economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3) alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
— Manager: Ec. Marza Diana Simona,
— Director Medical: Dr. Crainic Silviu Dan,
— Director Fin.-Contabil: Ec. Gordita Carmen Maria,
— Director de Ingrijiri: Asist. Onetiu Maria;
— Consilier Juridic:Jurist Pop Cristina,
— Sef Serviciu Achizitii publice aprovizionare si transport: Ing. Ene Ovidiu.
Cerinta nr. 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor romani/straini, autorizatiile/documentele justificative echivalente emise în tara de rezidenta, se vor prezenta de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 2.
Autorizatie sanitara conform O.M.S. nr. 976/98 art. 2 — „Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor” (M.O. 268/1999) cu modificarile si completarile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Loturile: 1, 2, 3, 5, 6, 8. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani care sa contina valori, cantitati, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
— Lot 1 — Fructe — 340 000 RON,
— Lot 2 — Legume — 730 000 RON,
— Lot 3 — Lapte, produse lactate si produse vegetale — 1 200 000 RON,
— Lot 5 — Conserve de alimente, produse alimentare si oua — 930 000 RON,
— Lot 6 — Condimente si mirodenii — 105 000 RON,
— Lot 8 — Produse congelate — 120 000 RON.
Loturile: 1, 2, 3, 5, 6, 8 Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Loturile: 1, 2, 3, 5, 6, 8. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Autorizatie sanitara conform O.M.S. nr. 976/98 art. 2 — „Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor” (M.O. 268/1999) cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. 97/2001, privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, republicata (M.O. 168/2008), Legea 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data depunerii in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Loturile: 4, 7. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani care sa contina valori, cantitati, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
— Lot 4 — Carne si produse din carne — 600 000 RON,
— Lot 7 — Produse de patiserie — 100 000 RON.
Loturile: 4, 7. Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Loturile: 4, 7. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Autorizatie sanitara conform O.M.S. nr. 976/98 art. 2 — „Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor” (M.O. 268/1999) cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. 97/2001, privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, republicata (M.O. 168/2008), Legea 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data depunerii in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si pentru lotul 4 Autorizatie sanitara veterinara in conformitate cu Ordinul 57/2010 art. 3 si art. 4 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala, valabila la data depunerii, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume — contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea. Terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului.
Atentie: subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm;
2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
(a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului,
(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv subcontractanti) pentru detinerea autorizatiilor solicitate. Informatiile cuprinse in lista se vor completa in DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, iar documentele justificative se vor prezenta numai la solicitarea Autoritatii Contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Scanat in format pdf. si semnate cu semnatura electronica extinsa. Autorizatiile prezentate trebuie sa se afle in termenele de valabilitate.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume — contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea. Terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului.
Atentie: subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm;
2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
(a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului,
(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv subcontractanti) pentru detinerea autorizatiilor solicitate. Informatiile cuprinse in lista se vor completa in DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, iar documentele justificative se vor prezenta numai la solicitarea Autoritatii Contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Scanat in format pdf. si semnate cu semnatura electronica extinsa. Autorizatiile prezentate trebuie sa se afle in termenele de valabilitate.
2
2019-05-17
15:00
2019-09-17
2019-05-17
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele locuri au preturi egale, AC va solicita ofertantilor care au depus inițial propuneri financiare cu preț egal, reofertarea prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertei a cărui nouă propunere financiara are prețul cel mai scăzut;
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, OE trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;
3) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE — art. 104 alin. (3), coroborat cu art. 60 din HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) lit. HG 395/2016. DUAE poate fi descarcat in ved completarii si depunerii de la „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” sau „https://ec.europa.eu/tools/espd/filter” (instruc privind complet DUAE sunt disp la www.e-licitatie.ro);
4) Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat docmentatia ofertantului cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, lit. B „Info privind reprezentanții OE”;
5) Acordul-cadru se va incheia cu 2 operatori economici, clasati in ordinea pretului ofertat, in cazul in care exista 2 OE declarati admisi (indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire);
6) Contractele subsecvente se vor incheia cu OE clasat pe primul loc in ordinea pretului ofertat. In cazul in care, in urma comenzii AC, OE clasat pe primul loc in ordinea pretului ofertei nu poate onora comanda, contractul subsecvent se va incheia cu urmatorul clasat in ordinea pretului ofertat.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.