Căutare

România-Bucureşti: Reactivi de laborator

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă
4283325
Str. Washington nr. 8–10
Bucureşti
011794
Carmen Enache
+40 212302980
licitatie@cmdtamp.ro
+40 213180262
http://www.cmdtamp.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Instituție publică
Reactivi de laborator (pachet reactivi imunodiagnostic compatibili cu analizorul Vitros ECI)
4283325_2019_PAAPD1070218
Reactivi de laborator (pachet reactivi imunodiagnostic compatibili cu analizorul Vitros ECI) conform caietului de sarcini. Contractul se poate prelungi prin act aditional pentru primele 4 luni dupa 31.12.2019 conf. HG 395/2016 art. 165. Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, dupa cum este specificat si la pct. 6.3 si 18.2 din Clauzele contractuale obligatorii.
Sediul C.M.D.T.A.M.P. Bucuresti.
Str. Washington nr. 8–10, sector 1, Bucuresti.
Conform caietului de sarcini.
Cantitatea minima reprezinta cantitatea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), cantitate estimata pana la 31.12.2019.
Cantitatea maxima reprezinta cantitatea globala ce cuprinde si posibilele suplimentari (act aditional pentru primele 4 luni ale anului 2020, in limita bugetului aprobat).
7
Contr. se poate prelungi prin act ad. pt. primele 4 luni dupa 31.12.2019, cf. art. 165 din HG 395/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare/fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, în cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca, operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru persoane fizice/juridice straine: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma. Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este compusa din:
— Director general — dr. Radulescu Serban,
— Director economic — ec. Bulugu Danut,
— Avocat Cimpoeru Dan,
— Sef Serviciu Laborator — Biolog Principal Adriana Pop,
— Sef Birou Achizitii publice — Ing. Moreanu Cristina,
— Ec. Turmac Mihaela,
— Biochimist Principal — Mihaela Fleschin,
— Sing. Tutescu Constantin.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare a caror valoare cumulata a fost de minim 400 000,00 RON fara TVA.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor (proces-verbal de receptie/contract/document constatator/alte documente in vederea sustinerii cerintei).
2019-05-17
15:00
2019-08-17
2019-05-17
15:00
In SEAP.
In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita prin intermediul SEAP respectivilor ofertanti, pentru departajare, documente care contin noi preturi.
DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa: www.e-licitatie.ro
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Avocat C.M.D.T.A.M.P. — Bucureşti
Str. Washington nr. 8–10, sector 1
Bucureşti
011794
+40 212302980
licitatie@cmdtamp.ro
+40 211380262
www.cmdtamp.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.