Căutare

România-Timișoara: Îngrăşăminte azotate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” Timișoara
3487181
Calea Aradului nr. 119
Timișoara
300645
Petrov Visislava Dana
+40 745055409
usab_sdt@yahoo.com
+40 256226228
www.usab-tm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” Timișoara
Furnizare îngrășăminte azotate: uree granulată, azotat de amoniu, DAP 18:46:0
1238
Furnizare ingrasaminte azotate: uree granulata, azotat de amoniu si ingrasaminte complexe DAP 18:46:0, necesare pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile agricole aflate in administrarea Statiunii Didactice Timisoara.
1344000
3
Furnizare îngrășăminte complexe DAP 18:46:0
3
USAMVB — Statiunea Didactica Timisoara, Calea Aradului nr. 119, jud. Timis.
Furnizare ingrasaminte complexe DAP 18:46:0, necesare pentru fertilizarea culturilor de pe terenurile agricole aflate in administrarea Statiunii Didactice Timisoara — 264 tone.
501600
8
Livrarea se va face esalonat conform comenzilor ferme si a graficului de livrare, la locul indicat in caietul de sarcini.
Furnizare azotat de amoniu
2
USAMVB — Statiunea Didactica Timisoara, Calea Aradului nr. 119, jud. Timis.
Furnizare azotat de amoniu necesar pentru fertilizarea culturilor de pe terenurile agricole aflate in administrarea Statiunii Didactice Timisoara — 444 tone.
599400
8
Livrarea se va face esalonat conform comenzilor ferme si a graficului de livrare, la locul indicat in caietul de sarcini.
Furnizare uree granulată
1
USAMVB — Statiunea Didactica Timisoara, Calea Aradului nr. 119, jud. Timis.
Furnizare uree granulata necesara pentru fertilizarea culturilor de pe terenurile agricole aflate in administrarea Statiunii Didactice Timisoara — 162 tone.
243000
8
Livrarea se va face esalonat conform comenzilor ferme si a graficului de livrare, la locul indicat in caietul de sarcini.
Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
Pentru persoane juridice/fizice romane:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; Certificatele vor atesta lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora mai mari decat cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
2) certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, in conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
5) alte documente edificatoare, după caz.
Documentele se prezinta inclusiv de catre ofertantul asociat, subcontractant si tert sustinator.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana,
— dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor prezenta declaratiile conform art. 58 si 59 si a art. 60 din Legea nr. 98/2016, odata cu depunerea DUAE. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul
Autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire sunt:
1) Popescu Cosmin Alin — rector USAMVB Timisoara;
2) Dumitrescu Ion — director interimar SDT — USAMVB Timișoara;
3) Scarlat Marius — contabil șef SDT — USAMVB Timișoara;
4) Marton Elena — Dir. Economic interimar — USAMVB Timișoara;
5) Acatincai Stelian — Dir. Gen. Administrativ USAMVB Timisoara;
6) Petrov Vișislava Dana — Consilier juridic SDT — USAMVB Timișoara;
7) Blaga Puiu Nelu Marian — Sef Serviciu Tehnic SDT — USAMVB Timișoara;
8) Radulov Sorin Niky — Consilier juridic Birou achiziții — USAMVB Timișoara;
9) Iovanel Florica Violeta — specialist in achizitii SDT — USAMVB Timisoara;
10) Vacaru Andra Emilia — ec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei a furnizat ingrasaminte, cu o valoare cumulată de minim:
— 240 000 RON, fara TVA pentru lotul I,
— 595 000 RON, fara TVA pentru lotul II,
— 498 000 RON, fara TVA pentru lotul III, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Se vor prezenta contracte la nivelul carora au fost furnizate ingrasaminte sau orice documente relevante care confirma indeplinirea cerintei: recomandari/certificate/procese-verbale/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar. Se va prezenta DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse. In situatia in care un ofertant si-a inceput activitatea economica de o perioada de timp mai scurta decat intervalul celor 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare duratei de activitate. Nota: Pentru conversia in RON, daca contractele sunt incheiate in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru anul de referinta.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertei a furnizat ingrasaminte, cu o valoare cumulată de minim:
— 240 000 RON, fara TVA pentru lotul I,
— 595 000 RON, fara TVA pentru lotul II,
— 498 000 RON, fara TVA pentru lotul III, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Se va prezenta DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse. Se vor prezenta contracte mentionate in DUAE, la nivelul carora au fost furnizate ingrasaminte sau orice documente relevante care confirma indeplinirea cerintei: recomandari/certificate/procese-verbale/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar.
2019-05-16
15:00
2019-09-16
2019-05-16
15:00
In SEAP.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta, in cadrul ofertelor, DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau in format editabil — adresa www.e-licitatii.ro). Autoritatea contractanta solicita doar la finalizarea procesului de evaluare, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, in baza prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Fiecare ofertant, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, va completa DUAE cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa DUAE conform prevederilor legale. DUAE se va depune pentru fiecare lot in parte. Durata contractului este de 8 luni de la semnarea de catre ambele parti, iar livrarea ingrasamintelor se va face esalonat, in baza comenzilor ferme emise de achizitor, pana la epuizarea intregii cantitati. Termenul pentru livrare, cantitatea si produsul vor fi precizate in comanda ferma. Comanda se va emite cu cel putin 15 zile inainte. Plata catre furnizor se va face esalonat, aferent fiecarei comenzi onorate, in termenul de maxim 45 de zile de la primirea facturii, dupa receptia cantitativa si calitativa, in contul furnizorului deschis la Trezorerie.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestatii se pot depune in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art. 8 din Legea nr. 101/2016. Referitor la documentatia de atribuire — data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia in SEAP.
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.