Căutare

România-Oradea: Lucrări de construcţii de clădiri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ORADEA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Bihor
4244997
Str. Traian nr. 5
Oradea
410033
Mihai Palcu, Ana-Laura Cociuba
+40 259441317
achizitii@cjbihor.ro
+40 259441317
www.cjbihor.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Proiectare, asistență tehnică și execuție „Campus școlar pentru învățământul special din municipiul Oradea”
4244997/2019/20
Achiziționarea serviciilor de proiectare (faza PAC+PT+DEE și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției de lucrări pentru obiectivul „Campus școlar pentru învățământul special din municipiul Oradea”, situat în municipiul Oradea, Str. Ceyrat nr. 4.
Valoarea estimată a contractului este de 67 531 289,05 RON, fără TVA, din care:
— Valoarea estimată pentru etapa I — proiectare este de 2 926 744,97 RON, fără TVA,
— Valoarea estimată pentru etapa II — execuție lucrări este de 64 604 544,08 RON, fără TVA.
Durata contractului in luni: 42 luni, din care:
— Etapa I — Proiectare — 6 luni,
— Etapa II — Executie — 36 luni.
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contractante de a raspunde la solicitarile de clarificari este conditionata de transmit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
67531289.05
Oradea, Str. Ceyrat nr. 4.
I. Etapa I — Proiectare şi asistenta Tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor şi anume: Elaborare Proiect pentru Autorizarea lucrărilor de Construire/Desfiinţare şi Proiect pentru autorizarea lucrărilor de organizare de şantier (PT partea I), inclusiv obţinerea Autorizaţiei de Construire/desfiinţare în numele beneficiarului, Proiect tehnic de execuţie (PT partea II), Detalii de Execuţie, Caiete de Sarcini pe specialităţi, Documentaţii de deviere a utilităţilor/reţelelor (după caz), Documentaţie aferentă lucrărilor de organizare de şantier, Documentaţii de obţinere a avizelor, inclusiv verificarea proiectului tehnic de execuţie, Documentaţie tehnică pentru urmărirea comportării în timp a construcţiei, Plan de securitate şi sănătate în muncă şi Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor. Proiectarea se va face distinct pe cele zece obiecte, respectiv:
— Obiect 1 — Corp 1 — Învățământ preșcolar, primar,
— Obiect 2 — Corp 2 — Învățământ gimnazial, bibliotecă,
— Obiect 3 — Corp 3 — Internat,
— Obiect 4 — Corp 4 — Cabinete medicale: psihologie și kinetoterapie,
— Obiect 5 — Corp 5 — Sala de mese,
— Obiect 6 — Corp 6 — Bazin hidroterapie,
— Obiect 7 — Corp 7 — C1 Atelier practică,
— Obiect 8 — Corp 8 — C3 Sala sport,
— Obiect 9 — Amenajări exterioare,
— Obiect 10 — Platforme, alei, spații verzi și împrejmuire.
Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor, se va acorda pe toată durata contractului de execuţie, acesta având inclusiv obligaţia de a întocmi proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor „as built", precum şi devizul general actualizat la terminarea lucrărilor, în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum şi a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C.. II. Etapa Execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţie Campus școlar pentru învatamantul special Oradea.
Perioada de garanție asumată de ofertant: acest factor indică modul în care ofertantul declară că își va însuși perioada de garanție acordată lucrărilor proiectate și [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
42
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) nu trebuie sa se regaseasca in niciuna din situatiile de excludere prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. Se va prezenta distinct Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant, dupa caz) completat cu informatiile aferente situatiei lor si semnat corespunzator (semnatura electronica). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform prevederilor art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 si art. 104 alin. (3), coroborat cu art. 65 din HG nr. 395/2016. Aceste documente pot fi:
— Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii acestuia, conform art. 194, 196 din Legea nr. 98/2016,
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile valorice prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016,
— Certificat de cazier fiscal pentru persoane juridice, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, valabil la momentul prezentarii acestuia,
— Daca e cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentul DUAE este disponibil in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, pe SEAP, atasat documentatiei de atribuire. Pentru completare, Documentul DUAE este disponibil in format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau la https://ec.europa.eu/tools/espd in cazul in care portalul Comisiei Europene nu ar functiona. Ofertantii persoane juridice/fizice straine: vor prezenta documente echivalente tuturor documentelor justificative mentionate anterior, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”;
2) Conflictul de interese. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor; se va prezenta in SEAP, odata cu DUAE, declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Formular 3 din sect [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri anuala generala. Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie cel putin egala cu: 60 000 000 RON. Documente relevante care se vor solicita: bilantul contabil pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) sau extrase de bilanț inregistrate la organele competente, rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate, conform prevederilor legislației incidente în domeniu sau orice alte documente echivalente. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Initial se completeaza declaratia pe propria raspundere (DUAE) si ulterior la solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta: bilantul contabil sau extrase de bilant sau orice alte documente echivalente.
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat principalele lucrări executate in ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor). Se solicita lista principalelor lucrari executate de natura similara, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin lucrări de natură similară autoritatea contractantă înțelege execuția de constructii civile. Din lista principalelor lucrări executate in ultimii 5 ani trebuie sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit lucrări de construcții civile, în valoare cumulată de minim 30 000 000 RON, fără TVA. In vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune certificate de bună execuție si/sau alte documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar. Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate în clar și fără prescurtări, din care să reiasă denumirea parților, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc. Cerința va fi considerată îndeplinită și în cazul in care operatorul economic prezintă contracte ce au ca obiect atât proiectarea, cat si execuția de lucrări, cu condiția să poată fi verificată îndeplinirea cerinței în mod distinct. Daca valorile contractelor de natura similară sunt în altă moneda decât leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referință publicat de BNR pentru anul/anii îndeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro
Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: în perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. Principalele prestări de servicii din ultimii 3 ani (calculați pana la data limită de depunere a ofertelor). Se solicită lista principalelor servicii prestate de natura similara, care va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin servicii prestate de natură similară autoritatea contractantă înțelege proiectarea de construcții civile sau alte tipuri de servicii similare și/sau superioare din punct de vedere al complexității și scopului. Din lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani trebuie sa rezulte ca au fost prestate servicii de natura similara in valoare cumulata de minim 800 000 RON, fără TVA. In vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar. Documentele trebuie sa fie datate, semnate în clar si fără prescurtări, din care să reiasă denumirea parților, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc. Cerința va fi considerată îndeplinită și în cazul in care operatorul economic prezintă contracte ce au ca obiect atât proiectarea, cât și execuția de lucrări, cu condiția să poată fi verificată îndeplinirea cerinței în mod distinct. Daca valorile contractelor de natura similară sunt în altă monedă decât leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referință publicat de BNR pentru anul/anii îndeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro
Proportia de subcontractare. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia (semnatura electronica). Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Raspunderea contractantului, in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica, nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare, daca se vor prezenta documente relevante, pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant, care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, prezentandu-se in acest sens DUAE.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa DUAE cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP purtand semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, astfel: certificate de buna executie si/sau alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: denumirea partilor; obiectul lucrarii, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii); valoarea in lei, fara TVA; perioada (inclusiv data incheierii contractului) mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul executiei lucrarilor; procent indeplinit.
Nota. Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa DUAE cu informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP purtand semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, astfel: documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: denumirea partilor; obiectul serviciului, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; valoarea in lei, fara TVA, perioada (inclusiv data incheierii contractului), mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) si locul prestarii serviciilor; procent indeplinit.
Nota. Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro
Odata cu depunerea DUAE, se va depune si acordul de subcontractare. Daca este aplicabil, ofertantii includ in DUAE informatiile cu privire la subcontractanti in Partea II „Informatii referitoare la operatorul economic", la punctul D „Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", iar proportia de subcontractare la Partea IV „Criteriile de selectie" la litera C „Capacitatea tehnica si profesionala". Subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 170 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, daca este cazul. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste, mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare, pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora. Ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta si acordurile de subcontractare. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordurile de subcontractare.
2019-05-20
15:00
2019-11-20
2019-05-20
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
I. Modalitatea de departajare a ofertelor.
1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: daca doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente semnate cu semnatura electronica extinsa care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
2) Documentul DUAE este disponibil in format electronic, atasat documentatiei de atribuire;
3) Operatorii ecocomici au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, in caz contrar, oferta va fi declarata inacceptabila conform prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
Documentul DUAE se va completa in SEAP, la momentul întocmirii ofertei, insotit, dupa caz, de: angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere, acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante;
4) In cazul in care oferta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi declarata inacceptabila, conform prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG nr. 395/2016;
5) Ofertantii sunt indreptatiti sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei din teren. Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Operatorii economici pot instiinta in prealabil autoritatea contractanta cu privire la intentia de a vizita amplasamentul;
II. Durata contractului: in luni: 42 luni, din care:
— Etapa I — Proiectare — 6 luni,
— Etapa II — Executie — 36 luni;
III. Continuarea de la sectiunea III.1.1.b.). Garantie de buna executie. La semnarea contractului se va conveni modul de constituire a garantiei. Indiferent de forma de constituire, documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie va deveni anexa a contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste, din culpa sa, obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia, atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Se restituie, dupa cum urmeaza:
(a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim,
(b) 30 % din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Garantia de buna executie se restituie in conditiile prevazute de art. 42 alin. (4) din HG nr. 395/2016.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-04-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.