Căutare

România-Suceava: Servicii pentru silvicultură

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SUCEAVA
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Bulevardul 1 Mai nr. 6 — Direcția Silvică Suceava
Suceava
720224
Birou Fond Forestier — ing. Gafincu Cristian
+40 230217685
achizitii@rosiva.suceava.ro
+40 230521783
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii de ajutorarea regenerării naturale — D.S.S.V.
9644
Servicile de ajutorarea regenerarii naturale sunt necesare în activitatea curenta pentru reusita lucrarilor de regenerare pe cale naturala a arboretelor executandu-se activitati care cuprind: taierea exemplarelor lemnoase si strângerea lor în gramezi, mobilizarea solului, înlaturarea paturii erbacee, extragerea tineretului preexistent inutilizabil.
Nota: in conformitate cu art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
1103308
17
17
Breaza
4
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
26771
8
Fălticeni
14
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
52217
8
Pătrăuți
16
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
27403
8
Pojorâta
5
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
6090
8
Dolhasca
15
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
21601
8
Vama
6
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
60090
8
Stulpicani
8
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
15807
8
Adâncata
17
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
96046
8
Brodina
11
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
66898
8
Broșteni
1
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
20334
8
Mălini
12
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
75959
8
Moldovița
7
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
161122
8
Falcău
10
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
59489
8
Râșca
13
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
267268
8
Crucea
2
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
22599
8
Gura Humorului
9
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
116259
8
Iacobeni
3
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
7355
8
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:


— Ciobanu Sorin Calin — director,
— Valerian Solovastru — director tehnic,
— Diaconescu Catalin — director comercial,
— Cotos Mihai Ion — director economic,
— Horia Bogdan Ionut — sef Birou Fond forestier,
— Voda Gabriela — sef Birou Financiar,
— Corniciuc Gheorghe — jurist,
— Gafincu Gabriel Cristian — Birou Fond forestier,
— Solovastru Cosmin Paul — Birou Fond forestier,
— Rusu Eusebiu George — jurist,
— Lazar Cristian — responsabil achizitii,
— Lazar Constantin Mihail — responsabil achizitii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative pot fi:


1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.


Cerinta nr. 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.


Cerinta nr. 2.
Ofertantul sa fie atestat pentru serviciile prevazute la art. 6 lit. a), b) din O.M. 1763/2015, conform art. 30 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic.


Documente obligatorii:
— se va prezenta certificat de atestare, valabil la momentul prezentarii.
Modalitatea de indeplinire, respectiv „Completare DUAE”, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota: in cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit
2019-05-17
15:00
2019-08-17
2019-05-17
15:00
In SEAP.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Note:
(a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade,
(b) ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei,
(c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.


Limba de redactare a ofertei: romana.
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.


In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art. 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. 
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP, la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC, aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge, informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. În cazul unor situatii neprevazute, autoritatea contractanta poate modifica contractul în baza art. 221 din Legea 98/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
Biroul Juridic al Direcției Silvice Suceava
Bulevardul 1 Mai nr. 6
Suceava
+40 230217685
+40 230521783
www.rosilva.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.