Căutare

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Str. Petricani nr. 9A
Bucureşti
023841
Serviciul Achiziții
+40 213171005
adi.musuroi@rnp.rosilva.ro
+40 213169745
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Repararea și întreținerea autovehiculelor din parcul auto al Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva (sediul central)
2827/05.04.2019
Repararea și întreținerea autovehiculelor din parcul auto al Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva (sediul central) — pentru o perioadă de 12 luni.
— Lot 1 — Dacia,
— Lot 2 — Toyota.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor — 18.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
2431435.75
2
Lot 1 — autoturisme Dacia
1
Sediul prestatorului.
Repararea și întreținerea autovehiculelor din parcul auto al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva (sediul central) — pentru o perioadă de 12 luni — Lot 1 — autoturisme Dacia Duster și Dacia Logan.
Oferire de automobil la schimb, cu cel puțin aceleași caracteristici tehnice ca automobilul predat pentru reparație/revizie, pentru toata perioada reparației/reviziei, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
1195856.90
12
Lot 2 — autoturisme Toyota
2
Sediul prestatorului.
Repararea și întreținerea autovehiculelor din parcul auto al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva (sediul central) — pentru o perioadă de 12 luni — Lot 2 Toyota.
Oferire de automobil la schimb, cu cel puțin aceleași caracteristici tehnice ca automobilul predat pentru reparație/revizie, pentru toata perioada reparației/reviziei, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
1235578.85
12
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

„Completare DUAE” de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, urmând ca la finalizarea evaluării ofertelor autoritatea contractantă să solicite ofertantului clasat pe primul loc următoarele documente justificative:


DUAE.
Precizari: Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.


(a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti în cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre terț/terți sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei. 

— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, 
(b) încadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului, 

(c) ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante, a urmatoarelor informatii și documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local și la bugetul de stat la momentul prezentarii; operatorii economici straini vor depune documente echivalente emise în conformitate cu legislatia din țara respectivă

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.


Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.
Completarea formularului Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 din sectiunea Formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE până la data limita a depunerii ofertelor.


Persoane cu functie de decizie din cadrul autorității contractante: Gheorghe Mihăilescu, Vasile Rusu, Liviu Pavel, Daniel Robu, Uţă Ionel, Adrian Mușuroi, Achimenco Petru Bogdan, Traian Fulicea, Vasile Grigore.
Cerința nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.


Modalitatea de îndeplinire: inițial se va completa „Completare DUAE” de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, urmând ca la finalizarea evaluării ofertelor autoritatea contractantă să solicite ofertantului clasat pe primul loc următoarele documente justificative: 
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate numai la solicitarea autorității contractante. Informațiile cuprinse în documentele justificativ [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Loturile: 1, 2. Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: În perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la 3 ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste 3 ani. Ofertantul are obligația să facă dovada că în ultimii 3 ani a prestat servicii similare (servicii de reparare si intretinere a automobilelor) în valoare cumulată de minim: nu se solicită o valoare minimă.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante. Aceste documente pot fi: contractul/contractele care susține/susțin îndeplinirea cerinței de mai sus sau certificate sau documente care să confirme derularea corespunzătoare a prestărilor de servicii similare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu doar de ofertantul situat pe locul I la solicitarea autoritatii contractante.
2019-05-14
15:00
2019-08-14
2019-05-14
15:00
In SEAP.
În situatia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta, sunt clasate pe primul loc si au si punctaje egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi ale propunerii financiare. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat.


Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de; participare. 
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu oferta. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.

In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.2 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor — 18.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.