Căutare

România-Giurgiu: Servicii de colectare a gunoiului menajer

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GIURGIU
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean Giurgiu
4352620
Str. Bucureşti nr. 18
Giurgiu
080307
Gabriela Sfetcu
+40 246211550
spitalgiurgiuachizitii@yahoo.com
+40 246216293
www.spitalgiurgiu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție servicii colectare și transport gunoi menajer
1
Serviciile vor fi prestate la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu si la sediul sectiei de psihiatrie din sat Vadu Lat, comuna Bucsani.
940800
2
2
Servicii de colectare și transport a gunoiului menajer sediul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu
1
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu.
Servicii de colectare si transport a gunoiului menajer, conform caietului de sarcini.
864000
48
Servicii de colectare și transport a gunoiului menajer secția de psihiatrie
2
Sediul sectiei de psihiatrie din satul Vadu Lat, comuna Bucsani.
Servicii de colectare si transport a gunoiului menajer sectia de psihiatrie, conform caietului de sarcini.
76800
48
1) Cerinta: Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la, art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Mod de dovedire: Se va completa si depune Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante se vor atasa de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire urmatoarele:
(a) documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantii si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate), pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine.


Nota: Din Certificatul de atestare fiscala/certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse;
2) Cerinta: Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 
1)  Rata Mihaela — manager;
2)  Preda Amalia Camelia — director medical;
3) Petcu Gherghina — director Financiar Contabil;
4)  Ciochir Silviu — director ingrijiri medicale;
5)  Nistor Ionut — consilier jurdic;
2) Mod de dovedire: Se va prezenta odata cu DUAE Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului;
3) Cerinta: Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului;
1) Mod de dovedire: Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantii clasati pe primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-05-16
15:00
2019-07-16
2019-05-16
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare a ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.