Căutare

România-Malu Mare: Furaje preparate pentru animale de fermă sau pentru alte animale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   MALU MARE
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Penitenciarul Craiova Pelendava
RO11964885
Str. Henry Ford nr. 65
Malu Mare
Răzvan Popa
+40 251533254
achizitii.ppelendava@anp.gov.ro
+40 251524554
http://www.anp.gov.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Penitenciarul Pelendava
Acord-cadru de furnizare furaje necesare asigurării hranei animalelor 2019–2020 —  procedura a doua
30355
Încheierea unui acord-cadru pentru furnizare de furaje necesare hranirii animalelor pe o perioada de 10 luni. Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de alocatii bugetare, conform anexei 2:
— lot 1. Prestarter furaj granulat purcei: cantitate minima 4 000 kg, maxima 9 000 kg/acord-cadru, valoare estimata minima 15 920 RON, maxima 35 820 RON,
— lot  2. Macropremix 5 % porc gras 30 ÷ 60 kg: cantitate minima 4 000 kg, maxima 10 000 kg/acord-cadru, valoare estimata minima 12 500 RON, maxim 25 000 RON,
— lot  3. Macropremix 5 % scroafe lactaţie: cantitate minima 4 000 kg, maxima 10 000 kg/acord-cadru, valoare estimata minima 12 000 RON, maxim 30 000 RON,
— lot  4. Macropremix 5 % tineret taurin la ingrasat: cantitate minima 3 000 kg, maxima  6 000 kg/acord-cadru, valoare estimata minima 9 000 RON, maxim 18 000 RON,
— lot  5. Macropremix 5 % vaci lapte: cantitate minima 9 000 kg, maxima 14 000 kg/acord-cadru, valoare estimata minima 27 000 RON, maxim 42 000 RON,
— lot  6. Furaj granulat pentru viţei 0 ÷ 60 zile: cantitate minima 2 000 kg, maxima 4 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
7
7
Borhot de bere
7
Sediul autoritatii contractante.
Borhot de bere minim 500 t, maxim 890 t.
10
Furaj granulat pentru viţei 0 ÷ 60 zile
6
Sediul autoritatii contractante.
Furnizare furaj granulat pentru viţei 0 ÷ 60 zile: minim 2 000 kg, maxim 4 000 kg.
10
Macropremix 5 % tineret taurin la îngrășat
4
Sediul autoritatii contractante.
Furnizare Macropremix 5 % tineret taurin la ingrasat: minim 3 000 kg, maxim 6 000 kg.
10
Macropremix 5 % scroafe lactaţie
3
Sediul autoritatii contractante.
Furnizare Macropremix 5 % scroafe lactaţie: minim 4 000 kg, maxim 10 000 kg.
10
Macropremix 5 % porc gras 30 ÷ 60 kg
2
Sediul autoritatii contractante.
Furnizare Macropremix 5 % porc gras 30 ÷ 60 kg: minim 4 000 kg, maxim 10 000 kg.
10
Prestarter furaj granulat purcei
1
Sediul autoritatii contractante.
Furnizare Prestarter furaj granulat purcei minim 4 000 kg, maxim 9 000 kg,
10
Macropremix 5 % vaci lapte
5
Sediul autoritatii contractante.
Furnizare Macropremix 5 % vaci lapte: minim 9 000 kg, maxim 14 000 kg.
10
Completare DUAE referitor la neincadrarea ofertantului (lider, asociat, tert sustinator sau subcontractant) in situatiile prevazute de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, pentru fiecare lot, dupa runda finala de licitatie electronica, documente justificative din care sa reiasa aspectele precizate in DUAE.
In conformitate cu prevederile sectiunii 8 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta accepta ca operatorii sa transmita in SEAP declaratia pe propria rãspundere actualizatã DUAE (formular disponibil online), pana la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele justificative privind cerintele de calificare care vor putea fi solicitate de autoritatea contractanta ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea rundei finale de licitatie electronica, pentru fiecare lot in parte, pot fi:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Detalii referitoare la completarea formularului online DUAE se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro.
Ofertantul trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese, conform capitolului 2 sectiunea 4 din Legea nr. 98/2016.
Lista cu persoanele din autoritatea contractanta implicate in organizarea, derularea si finalizarea precedurii de atribuire si persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire sunt:
— Dumitru Corici — director,
— Cosmin Demetrian — director economic-administrativ,
— Marinel-George Candidatu — sef serviciu SDRP,
— Cristina Serban — sef serviciu fin-contabilitate,
— Nicoleta Cristescu — serviciu financiar-contabilitate, viza CFP,
— Radu-Boris Sapoi — consilier juridic,
— Catalin Gheonea — sef serviciu logistica,
— Razvan Popa — ofiter achizitii,
— Gabriel Ghitulescu — responsabil economic,
— Nicuta Mechenici — sef serviciu productie agrozootehnica,
— Dan Marina — sef ferma,
— Cosmin Florea — ofiter ALOP.
1) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în copie „conform cu originalul” semnat si stampilat de reprezentantul legal.
Din acest document trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data prezentarii documentului.
Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018). Cerinta minima: cifra medie de afaceri globala sa fie cel putin egala cu 2 x Ve (valoare estimata a celui mare contract subsecvent) pentru fiecare lot in parte, respectiv:
— lot 1: Prestarter furaj granulat purcei — 23 880 RON,
— lot 2: Macropremix 5 % porc gras 30–60 kg — 20 000 RON,
— lot 3: Macropremix 5 % scroafe lactatie — 24 000 RON,
— lot 4: Macropremix 5 % tineret taurin la ingrasat — 12 000 RON,
— lot 5: Macropremix 5 % vaci lapte — 30 000 RON,
— lot 6: Furaj granulat pentru vitei 0 ÷ 60 zile — 13 800 RON,
— lot 7: Borhot de bere — 66 500 RON.
Completare DUAE referitoare la cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) in lei. Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (bilanturi contabile, audituri financiare, alte documente care dovedesc indeplinirea prezentei cerinte), sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermendiar aferent fiecarui lot, întocmit la finalizarea rundei finale de licitatie electronica.
Prezentarea principalelor livrari de produse similare din ultimii trei ani, continand valori, perioade livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte faptul ca ofertantul a furnizat produse similare la nivelul a cel putin un contract sau la nivelul mai multor contracte. Se solicita prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte livrarea de produse similare. Cerinta minima: valoarea cumulata a livrarilor de produse similare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia in baza acordului cadru, pentru fiecare lot in parte:
— lot 1: Prestarter furaj granulat purcei — 11 940 RON,
— lot 2: Macropremix 5 % porc gras 30–60 kg — 10 000 RON,
— lot 3: Macropremix 5 % scroafe lactatie — 12 000 RON,
— lot 4: Macropremix 5 % tineret taurin la ingrasat — 6 000 RON,
— lot 5: Macropremix 5 % vaci lapte — 15 000 RON,
— lot 6: Furaj granulat pentru vitei 0 ÷ 60 zile — 6 900 RON,
— lot 7: Borhot de bere — 33 250 RON.
Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea rundei de licitatie electronica.
2019-05-13
15:00
2019-08-13
2019-05-13
15:00
In SEAP.
Toate documentele depuse în SEAP (oferta, solicitari de clarificari etc.) vor fi scanate si vor fi semnate cu semnatura electronica.
Oferta incarcata in SEAP fara semnatura digitala va fi declarata inacceptabila si descalificata, in conditiile art. 137 alin. (2) lit j) din HG nr. 395/2016.
Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate, in vederea participarii la procedura.
Documentele de justificative aferente ce atesta indeplinirea criteriilor de calificare vor fi prezentate conform Legii nr. 98/2016 de catre operatorul economic a carui oferta s-a clasat pe primul loc, in clasamentul aferent fiecarui lot, in urma aplicarii rundei finale de licitatie electronica.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: în cazul în care se constata ca exista 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, pana cand se vor putea departaja ofertele.
Operatorul economic semnatar al contractului are obligatia de a lua toate masurile posibile în vederea minimizarii costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele autoritatii contractante. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se face utilizand urmatoarele link-uri:
— https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si
— https://ec.europa.eu/tools/espd
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele aferente căilor de atac sunt prezentate în Legea nr. 101/2016 art. 8.
Compartimentul juridic din Penitenciarul Craiova Pelendava
Str. Henry Ford nr. 65
Malu Mare
+40 251533254
ppelendava@anp.gov.ro
+40 251524554
http://www.anp.gov.ro/
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.