Căutare

România-Băile Felix: Pâine

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BĂILE FELIX
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
4245038
Calea Beiușului f.n.
Băile Felix
417500
Petre Cevei
+40 259318108
spital_felix@yahoo.com
+40 259318135
www.spitalfelix.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Instituție publică
Achiziție alimente
3405
Furnizare de „Alimente”, conform specificatiilor din caietul de sarcini, pe loturi.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15. 


Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
18
Uleiuri și grăsimi vegetale
17
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona uleiuri si grasimi vegetale conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Lactate
7
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona lactate conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Legume proaspete
9
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona legume proaspete conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Zahăr și miere
18
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona zahar si miere conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Produse zaharoase și de patiserie
16
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona produse zaharoase si de patiserie conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Ceai
3
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona ceai conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Mezeluri din carne
11
Spitalul clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona mezeluri din carne conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Legume congelate
8
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona legume congelate conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Condimente și mirodenii
4
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona Condimente si mirodenii conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Legume și fructe conservate
10
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona legume si fructe conservate conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Conserve
5
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona Conserve conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Carne de pui
2
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, localitatea Baile Felix, județul Bihor.
Se va achizitiona carne de pui conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Produse de panificație
15
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona produse de panificatie conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Produse de morărit
14
Spitalul clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona produse de morarit conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Fructe proaspete
6
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona Fructe proaspete conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Ouă
12
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona oua conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Paste făinoase
13
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix.
Se va achizitiona paste fainoase conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Carne de porc și de vită
1
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, localitatea Baile Felix, județul Bihor.
Se va achizitiona carne de porc si vita conform caracteristicilor din caietul de sarcini.
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operatori economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz. 

— declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016, persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— manager — dr. Suciu Nicoleta Ramona,
— director financiar contabil — ec. Bara Florentina Ioana,
— director Medical — dr. Cioara Felicia Liana,
— responsabil viza CFPP — ec. Ile Corina,
— jr. Costas Corina,
— coord. Birou Achizitii Publice Contractare — ing. Moza Gafia Elena,
— presedinte comisie de evaluare — asist. Jurau Ioana,
— asist. med. pr. Cristea Mariana — membru comisie,
— ec. Cristea Daniel — membru comisie,
— asist. med. pr. Ungur Onita — membru comisie,
— ec. Sas Livia — membru comisie,
— ec. Boros Gratian — membru de rezerva,
— ec. Belea Otilia — membru de rezerva,
— ec. Mociar Georgiana — membru de rezerva,
— ec. Neaga Violeta — membru de rezerva,

— certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidate (eliberat de D.G.F.P; in cazul persoanelor juridice straine se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta, informatiile cuprinse in acest document sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii; In etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata,

— se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarii nr. 240/2016; prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data prezentarii; in cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract care o realizeaza; se va solicita ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— autorizatie de punere pe piata a produselor alimentare pe teritoriul Romaniei, emise de catre autoritatea competenta conform art. 2 lit. a) din Ord. A.N.S.V.S.A. 57/2010 si art. 23 din Ord A.N.S.V.S.A. 111/2008; se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016; în cazul ofertantilor persoane juridice straine la data depunerii ofertei se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Lista principalelor livrari de produse similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, efectuate în ultimii 3 ani, lista conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea cel putin a unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de către clientul beneficiar. In cazul in care operatorul economic are mai putin de 3 ani de la infiintare va completa documentul solicitat pe intreaga perioada de la infiintare. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin:
— Lot 1 — Carne de porc si vita: 11 632 RON, fara TVA,
— Lot 2 — Carne de pui: 10 958,26 RON, fara TVA,
— Lot 3 — Ceai:  779,78 RON, fara TVA,
— Lot 4 — Condimente si mirodenii: 1 197,77 RON, fara TVA,
— Lot 5 — Conserve: 2 019,02 RON, fara TVA,
— Lot 6 — Fructe proaspete: 4 037,49 RON, fara TVA,
— Lot 7 — Lactate: 22 361 RON, fara TVA,
— Lot 8 — Legume congelate: 6 941,78 RON, fara TVA
,

— Lot 9 — Legume proaspete: 14 458,29 RON, fara TVA,
— Lot 10 — Legume si fructe conservate: 8 644,19 RON, fara TVA,
— Lot 11 — Mezeluri din carne: 14 981,62 RON, fara TVA,
— Lot 12 — Oua: 2 550 RON, fara TVA,
— Lot 13 — Paste fainoase: 1 165,6 RON, fara TVA,
— Lot 14 — Produse de morarit: 2 058,06 RON, fara TVA,
— Lot 15 — Produse de panificatie: 8 382 RON, fara TVA,
— Lot 16 — Produse zaharoase si de patiserie: 5 042,15 RON, fara TVA,
— Lot 17 — Uleiuri si grasimi vegetale: 1 079,10 RON, fara TVA,
— Lot 18 — Zahar si miere: 1 737,22 RON, fara TVA.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE. La nivelul DUAE se va completa numarul si data contractului invocate drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, precum si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele solicitate vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantilor clasati pe primele 5 locuri.
5
2019-05-13
15:00
2019-09-13
2019-05-13
15:00
In SEAP.
1)  Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, mentionam ca operatorii economici interesati a participa la procedura, pot completa formularul DUAE, prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
2)  Cantitatile minime si maxime pentru produsele prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt estimative si autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu cantitati in functie de necesar si in functie de bugetul alocat. Cantitatile pot fi majorate sau diminuate pe parcursul derularii acordului-cadru.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele privind exercitarea căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix – Compartimentul Juridic
Calea Beiușului f.n., județul Bihor
Băile Felix
417500
+40 259318108
spital_felix@yahoo.com
+40 259318135
www.spitalfelix.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.