Căutare

România-Miercurea Ciuc: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   MIERCUREA CIUC
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
9798918
Piața Libertății nr. 5
Miercurea Ciuc
530140
Ioana Cazan
+40 266207760/+40 733553046
joli.basa@yahoo.com, ioana_cazan@ymail.com, hompoth.robert@dgaspchr.ro
+40 266207754
www.dgaspchr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Inst. sub. CJ Harghita
Alimente
61123/03.04.2019
Furnizare zilnică de alimente la centrele rezidentiale de pe raza judetului Harghita pentru 12 luni.
Se vor încheia minim 3 contracte subsecvente pe fiecare lot în parte, primul contract subsecvent va cuprinde cantitățile necesare a fi livrate în primele 6 luni ale acordului-cadru, urmând ca, in functie de necesitati, sa se incheie contractele subsecvente pentru restul perioadei, având în vedere că furnizarea alimentelor este necesara pe intreg parcursul anului. Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt precizate in caietele de sarcini.

Valoarea estimată fara TVA a celui mai mare contract subsecvent pe fiecare lot in parte:
— Lotul nr. 1 = 308 852,00 RON,
— Lotul nr. 2 = 396 834,50 RON,
— Lotul nr. 3 = 294 367,00 RON,
— Lotul nr. 4 = 468 434,00 RON,
— Lotul nr. 5 = 430 001,00 RON,
— Lotul nr. 6 = 31 500,00 RON,
— Lotul nr. 7 = 66 062,00 RON,
— Lotul nr. 8 = 149 839,90 RON,
— Lotul nr. 9 = 77 971,50 RON,
— Lotul nr. 10 = 9 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
12
Fructe pentru zona Ciuc
11
La centrele și casele rezidențiale din zona Ciucului.
Furnizarea fructelor în zona Ciucului, conform caietului de sarcini pentru loturile 11, 12 și 13.
12
Ouă
6
La centrele și casele rezidențiale pe tot teritoriul județului.
Furnizarea ouălor conform caietului de sarcini pentru lotul 6.
12
Alimente ambalate diverse
2
La centrele și casele rezidențiale, pe tot teritoriul județului.
Conform caietului de sarcini pentru loturile 1 și 2.
12
Legume pentru zona Gheorgheni
15
La centrele și casele rezidențiale din zona Gheorgheni.
Furnizarea legumelor în zona Gheorgheni, Toplița, Bilbor și Subcetate, conform caietului de sarcini pentru loturile 14, 15 și 16.
12
Legume pentru zona Cristur
16
La centrele și casele din zona Cristur, Ocland, Feliceni.
Furnizarea legumelor în zona Cristur, conform caietului de sarcini pentru loturile 14, 15 și 16.
12
Produse din carne și mezeluri
4
La centrele și casele rezidențiale, pe tot teritoriul județului.
Furnizarea produselor din carne conform caietului de sarcini pentru lotul nr. 4.
12
Legume pentru zona Ciucului
14
La centrele și casele rezidențiale din zona Ciucului.
Furnizarea legumelor în zona Ciucului, conform caietului de sarcini pentru loturile 14, 15 și 16.
12
Pâine și produse de panificație pentru zona Cristur
10
La centrele și casele rezidențiale din zona Cristur.
Furnizarea pâinii și produselor de panificație în zona Cristur, Ocland, Feliceni, conform caietului de sarcini pentru loturile 8, 9 și 10.
12
Fructe pentru zona Gheorgheni
12
La centrele și casele rezidențiale din zona Gheorgheni.
Furnizarea fructelor în zona Gheorgheni, Toplița, Bilbor, Subcetate conform caietului de sarcini pentru loturile 11, 12 și 13.
12
Alimente ambalate de bază
1
La centrele și casele rezidențiale, pe tot teritoriul județului.
Conform caietului de sarcini pentru loturile 1 și 2.
12
Fructe zona Cristur
13
La centrele și casele rezidențiale din zona Cristur.
Furnizarea fructelor în zona Cristur, Ocland, Feliceni, conform caietului de sarcini pentru loturile 11, 12 și 13.
12
Pâine și produse de panificație pentru zona Ciuc
8
La centrele și casele rezidențiale din zona Ciucului, conform caietului de sarcini.
Furnizarea zilnică a pâinii și a produselor de panificație conform caietului de sarcini pentru loturile 8, 9 și 10.
12
Pâine și produse de panificație pentru zona Gheorgheni
9
La centrele și casele rezidențiale, conform caietului de sarcini.
Furnizarea pâinii și a produselor de panificație pentru zona Gheorgheni, Toplița, Subcetate, Bilbor conform caietului de sarcini pentru loturile 8, 9 și 10.
12
Pește
7
La centrele și casele rezidențiale de pe tot teritoriul județului.
Furnizare pește și produse din pește conform caietului de sarcini pentru lotul 7.
12
Carne refrigerată și congelată
3
La centrele și casele rezidențiale pe tot teritoriul județului.
Furnizare de carne refrigerată și congelată conform caietului de sarcini pentru lotul 3.
12
Lapte și produse lactate
5
La centrele și casele rezidențiale pe tot teritoriul județului.
Furnizarea laptelui și a produselor lactate conform caietului de sarcini pentru lotul 5.
12
(a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;


4) alte documente edificatoare, dupa caz. 
Documentele mentionate se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

(b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, conform prevederilor sectiunii IV din acelasi act normativ; Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, din Legea nr. 98/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire. 

Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Elekes Zoltan, Adriana Orian, Basa Jolan, Andras Imre, Ioana Cazan, Hompoth Balint-Robert, Zsurzs Angela, Daszkel Ildiko, Cseke Rozalia, Trif Letitia.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
— se va completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.


Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana,
— se va completa DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor


Note:
Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;

In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerinte pentru partea din contract pe care o realizeaza.


Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a pre... detalii pe www.e-licitatie.ro
Loturile: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Utilaje, instalatii si echipament tehnic: Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un mijloc de transport alimente autorizat de Autoritatea Nationala Sanitara si Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in baza Ordinului 111/2008 al A.N.S.V.S.A., pentru oricare dintre loturi.
Loturile: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate — În vederea demonstrării capacității de a livra produse de calitatea I, similare celor care fac obiectul achiziției, ofertantul va transmite fotografii descriptive pentru următoarele produse:
1)  Pentru lotul 1:
— miere,
— orez,
— conservă carne de vită,
— conservă carne de porc,
— pateu de ficat de pasăre,
— sardine în conservă în ulei/în sos tomat,
— ulei de floarea soarelui,
— margarină prăjituri/tartinabilă (Rama sau echivalent),
— zahăr tos;
2)  Pentru lotul 2:
— suc răcoritoare,
— pufuleți,
— kubeti,
— pastă de cacao,
— ketchup,
— dulciuri dietetice În dreptul fiecărei fotografii va fi trecut numărul de corespondență din Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
Lista mijloacelor de transport alimente autorizate la dispozitia operatorului economic pe durata executarii contractului.

Fotografiile descriptive vor fi încărcate în cadrul propunerii tehnice, vor fi color și vor fi realizate astfel încât să pună în evidență produsul în ansamblu și eticheta produsului, din care să reiasă descrierea produsului, destinația acestuia, compoziția, condițiile de păstrare și manipulare, producător/țara de origine, unitatea de măsură etc. În caz contrar, oferta va fi declarată neconformă și respinsă, în conformitate cu prevederile art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
2019-05-13
15:00
2019-08-13
2019-05-13
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.