Căutare

România-Giurgiu: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   GIURGIU
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean Giurgiu
4352620
Str. Bucureşti nr. 18
Giurgiu
080307
Gabriela Sfetcu
+40 246211550
spitalgiurgiuachizitii@yahoo.com
+40 246216293
www.spitalgiurgiu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție diverse alimente
2
Achizitie diverse alimente. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor — 15. Se va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana in a 10-a zi inainte de depunere a ofertelor.
3696108
6
Diverse produse alimentare
3
Sediul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și Sectia de Psihiatrie din Satul Vadu Lat.
Achizitia de diverse produse alimente conform caietului de sarcini si anexei acestuia.
723668
24
Carne si produse din carne
5
Sediul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și Sectia de Psihiatrie din Satul Vadu Lat.
Achizitie de carne si produse din carne conform caietului de sarcini si anexei acestuia.
1148600
24
Fructe și legume
6
Sediul Spitalului Jud. de Urgenta Giurgiu si sectia de psihiatrie din Satul Vadu Lat.
Achizitie de legume si fructe conform caietului de sarcini si anexei acestuia.
225383
24
Produse lactate
2
Sediul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și Sectia de Psihiatrie din Satul Vadu Lat.
Achizitie de diverse produse lactate conform caietului de sarcini si anexei acestuia.
717600
24
Paine și produse de panificație
4
Sediul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și Sectia de Psihiatrie din Satul Vadu Lat.
Achizitie de paine si produse de panificatie conform caietului de sarcini si anexei acestuia.
317515
24
Conserve
1
Sediul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și Sectia de Psihiatrie din Satul Vadu Lat.
Achizitie de conserve alimentare conform caietului de sarcini.
563342
24
1).Cerinta: Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la, art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Mod de dovedire: Se va completa si depune Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala. Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante se vor atasa de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire urmatoarele:
(a) certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(b) documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantii si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate), pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine. 


Nota: Din Certificatul de atestare fiscala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016. Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi descalificate/respinse;
2) Cerinta: Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
1)  Ciochir Siviu — presedinte comisie de evaluare;
2) Aschembrener Daniela — membru comisie de evaluare;
3) Sfetcu Gabriela — membru comisie de evaluare;
4)  Rata Mihaela — manager;
5)  Preda Amalia Camelia — director medical;
5) Petcu Gherghina — director financiar-contabil;
6)  Ciochir Silviu — director ingrijiri medicale;
7)  Nistor Ionut — consilier jurdic;
2) Mod de dovedire: Se va prezenta odata cu DUAE Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului; 
3) Cerinta: Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului;
1) Mod de dovedire: Se va completa Doc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
3
2019-05-17
15:00
2019-07-17
2019-05-17
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare a ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.