Căutare

România-Tulcea: Servicii de asistenţă tehnică

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TULCEA
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Tulcea — Consiliul Județean Tulcea
4321607
Str. Păcii nr. 20
Tulcea
820033
Teodora Zaharencu
+40 240502236
teodora.zaharencu@cjtulcea.ro
+40 240516538
www.cjtulcea.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe timpul execuției lucrărilor la obiectivul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia–Ceamurlia de Sus”
4321607/2018/2
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor la obiectivul „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia–Ceamurlia de Sus”.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
78000.00
Traseul Baia–Ceamurlia de Sus.
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe timpul executiei lucrarilor la obiectivul „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia–Ceamurlia de Sus” in cadrul proiectului „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia–Ceamurlia de Sus”, cofinanţat din Fonduri Structurale prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritara
6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura Ten-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Experienta detinuta in pozitia de proiectant specializare drumuri in cadrul unui/unor contracte de elaborare proiecte tehnice pentru modernizare/reabilitare/construire
10
90
,, Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia -Ceamurlia de Sus”, cofinanţat din Fonduri Structurale prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terția
Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice si financiare informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele ptr. care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale. DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
2018/S 226-517199
99
Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe timpul execuției lucrărilor la obiectivul „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia–Ceamurlia de Sus”
2019-04-08
1
1
0
0
1
S.C. Total Road S.R.L.
București
78730.00
78000.00
Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice si financiare informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale. DUAE se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin intermediul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea document. prezent. de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertant sub acest aspect. Document vor fi semnate electronic. Documentele justificative, actualizate, ce probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea AC,doar de catre ofertantul clasat pe loc I in clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nu se accepta oferte alternative. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari ref. la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari” din cadrul anuntului de participare.Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, in urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta va introduce in SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP sectiunea „Solicitari de clarificari/intrebari/comunicari”), in format electronic,semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritateacontractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
București
Legea nr. 101 din 19.5.2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul Județean Tulcea — Serviciul Contencios și Asistență Juridică
Tulcea
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.