Căutare

România-Suceava: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SUCEAVA
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Direcția Silvică Suceava — Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 6
Suceava
720244
Clinovschi Dana
+40 230217685
achizitii@suceava.rosilva.ro
+40 230521783
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii de exploatare masă lemnoasă și transport lemn fasonat DSSV-III
9876
Servicii de exploatari forestiere care constau în:
— doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara,

— curatarea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,


— sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane,
— fasonarea in steri a lemnului de foc.
Servicii de transport lemn fasonat care constau in:
— incarcat descarcat masa lemnoasa,
— transport lemn fasonat (foioase si rasinoase) din platformele primare si/sau depozite catre locatia comunicata de beneficiar.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor — 10.


AC va raspunde la solicitarile de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
1619879.04
34
34
Stulpicani 361/1174265
12
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
15732
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Stulpicani 318/1181214
13
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
33255
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Solca 252/1354196
14
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
194000.30
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Marginea 1859/1370749
16
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
2771.05
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Marginea 1909/1370795
18
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
2981.11
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Malini 2121/1390276
25
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
92700
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Adancata 245/1362740
29
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
4840
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Brosteni 6025/944404
30
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
18316
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Brosteni 6213/1286346
33
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
4048
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
D.Candrenilor 953/1374664
2
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
3332
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Brosteni 154/1380426
1
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
201012.84
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Marginea 1928/1370810
20
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
12985.35
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Rasca 1566/1366634
26
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
66575.81
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Brosteni 6198/1231832
32
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
13057
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
D.Candrenilor 961/1374719
4
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
1475
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Moldovita 396/1157015
7
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
94597.58
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Frasin 1708/1461925
8
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
21545.04
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
BRODINA 487/1399292
24
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
26691.07
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
D.Candrenilor 956/1374663
3
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
708
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Moldovita 436/1173914
5
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
41298.32
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Marginea 1840/1370719
15
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
873.34
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Marginea 1885/1370771
17
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
27794.76
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Brosteni 6060/944380
31
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
34108
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Moldovita 376/1133354
6
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
6719.12
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Frasin 1709/1461928
9
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
35079.10
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Frasin 1729/1461930
10
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
108784.48
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Frasin 1733/1461911
11
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
13374.10
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Marginea 1914/1370800
19
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
306.80
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Putna 838/1412974
22
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
135245.50
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Putna 841/1412998
23
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
186486.23
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Rasca 1622/1373096
28
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
94390.20
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Marginea 2002/1438843
21
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
19511.81
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Rasca 1586/1368385
27
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
103601.40
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
CRUCEA 5196/1420661
34
Subunitatile Directiei Silvice Suceava
Conform caiet de sarcini
1682.73
9
Denumirea lot este formata din numele ocolului silvic si Numarul partidei/ Numarul Sumal
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60). Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).
Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:: Ciobanu Sorin Calin-Director, Valerian Solovastru-Director Tehnic, Diaconescu Catalin-Director Comercial, Mihai Ion Cotos-Director economic, Gabriela Voda-sef birou financiar, Gradinaru Camelia-sef birou juridic, Gheorghe Corniciuc - jurist, Rusu George Eusebiu – jurist, Airoaie Adrian Gheorghe-Sef birou productie, Clinovschi Dana- inginer productie, Corneliu Mihai Braescu -inginer productie, Domsa Rodica Luminita – inginer productie, Nicoleta Iliescu – inginer regenerare, Nichiforel Raluca Sultanica-inginer achizitii, Lazar Constatntin Mihail-responsabil achizitii.Lazar Cristian-responsabil achizitii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
— Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi:
1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul principal al contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Cerinta nr. 2
Ofertantul/candidatul trebuie sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute la Art. 62 pct. 2) din Codul Silvic.
Documente obligatorii:
— se va prezenta Certificat de atestare/reatestare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestiera si ANEXA acestuia completata la zi, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentarii,
— se va prezenta declaratia pe propria raspundere a reprezentantului operato... detalii pe www.e-licitatie.ro
2018/S 221-505813
2019-05-06
15:00
2019-08-06
2019-05-06
15:00
In SEAP
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. d) Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. e) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare,AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. f) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. g) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, AC (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii AC. Dacă în urma reofertării se constată că sunt două sau mai multe oferte situate pe primul loc cu prețuri egale, AC își rezervă dreptul de a anula procedura pentru lotul respectiv, întrucât se află în imposibilitatea de a încheia contractul cu ofertanții a căror ofertă este situată pe locul întâi, art 212 alin.1 lit.c din L98/2016. h) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. i) În cazul unor situatii neprevazute autoritatea contractanta poate modifica contractul în baza art 221 din Legea 98/2016. Formularul DUAE poate fi accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Pentru evitarea unor deficiente de natura tehnica in cazul formularului DUAE, acesta va fi incarcat pe site-ul SEAP in format PDF cu semnatura electronica extinsa.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
Biroul Juridic al Direcției Silvice Suceava
Bulevardul 1 Mai nr. 6
Izvoarele Sucevei
720224
+40 23021768
juridic@suceava.rosilva.ro
+40 230521783
www.silvasv.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.