Căutare

România-Iaşi: Produse de morărit, amidon şi produse amilacee

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAŞI
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi
9899076
Str. Vasile Lupu nr. 57A
Iaşi
700309
Marian Matei
+40 232272122
dgaspc.achizitii@yahoo.com
+40 232240088
www.dasiasi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare produse de morărit, amidon și produse amilacee
8282/21.03.2019
Acord-cadru de furnizare produse alimentare:
— lot 1 — Faina grau, faina porumb si tarate copii,
— lot 2 — Faina grau, faina porumb si tarate adulti,
— lot 3 — Cereale pentru micul dejun, amidon si produse amilacee (gris, praf de budinca, foi de placinta si aluat foietaj) copii,
— lot 4 — Cereale pentru micul dejun, amidon si produse amilacee (gris, praf de budinca, foi de placinta si aluat foietaj) adulti,
— lot 5 — Orez copii,
— lot 6 — Orez adulti.
Acestea se vor livra cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în caietul de sarcini. Plata se va face prin ordin de plata, in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii de catre beneficiar, la sediul zutoritatii contractante si prin exceptie, in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 actualizata, in situatia in care ordonatorul principal de credite nu a aprobat bugetul anual de cheltuieli.
Numar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6
6
Ofertele trebuie depuse pentru: unul sau mai multe loturi, conform art. 141 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.
Cereale pentru micul dejun, amidon și produse amilacee (griș, praf de budincă, foi de placintă și aluat foietaj) copii
3
Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi.
Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 36 456,00 RON.
12
Făină grâu, făina porumb și tărâțe adulți
2
Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi.
Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 47 772,00 RON.
12
Orez adulți
6
Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi.
Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 15 820,00 RON.
12
Orez copii
5
Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi.
Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 20 300,00 RON.
12
Cereale pentru micul dejun, amidon și produse amilacee (griș, praf de budincă, foi de placintă și aluat foietaj) adulți
4
Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi.
Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de18 320,00 RON.
12
Făina grâu, făina porumb și tărâțe copii
1
Sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi.
Conform cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 17 985,00 RON.
12
Cerinte refer la motivele de excludere:Op economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în sitprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.Op economic participant are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).Docum justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, conf art. 196 din Legea 98/2016.
Cerinta nr. 1: Op ec sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prev art. 166, alin. (1) din Legea 98/2016, în situatii exceptionale, si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Op Economic aflat în situatiile de mai sus. Docum justificative: cazierul judiciar al op economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.
Cerinta nr. 2: Op economic nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale. Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (metionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din Legea 98/2016) se aplica Op Economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conf cu legea statului în care respectivul op economic este înfiintat sau pentru care Autoritatea Contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Op economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în cond specificate la art. 165, alin. (3) din Legea 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de excludere.
Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2), un op economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 RON. Docum justificative:- Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice priv obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat si bugetul local) din sa rezulte ca op economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sau, în cazul ofertantilor straini, docum echivalente emise în tara de rezidenta.- Dupa caz, docum prin care se demonstreaza faptul ca op economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Lege... detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind cifra medie de afaceri anuală Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 (trei) ani respectiv 2016-2017-2018. Cifra medie de afaceri anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari, si trebuie sa fie de minim: 17.985,00 RON pentru Lotul 1, 47.772,00 RON pentru Lotul 2, 36.456,00 RON pentru Lotul 3, 18.320,00 RON pentru Lotul 4, 20.300,00 RON pentru Lotul 5, 15.820,00 RON pentru Lotul 6.. Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri exprimata in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Tert/terti sustinator/sustinatori Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 - 184 din Legea nr.98/2016. În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător trebuie să: 1. îndeplinească cerința minimă referitoare la experienta similara în mod corespunzător"; 2. să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere; 3. să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului, în țara în care este stabilit.
Subcontractare Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta: a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 actualizata. In cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii: a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167; b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la lit. a), precum si cele de la lit. b) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la lit. a). Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Cerinta nr. 1 Informatii privind experienta din ultimii 3 ani Ofertantul va prezenta o lista cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 (trei) ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 (trei) ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat poduse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim: 17.985,00 RON pentru lotul 1; 47.772,00 RON pentru lotul 2; 36.456,00 RON pentru lotul 3; 18.320,00 RON pentru lotul 4; 20.300,00 RON pentru lotul 5; 15.820,00 RON pentru lotul 6. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (certificari/ procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente care indica valorile, datele si beneficiarii produselor furnizate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta nr. 2 Operatorii economici sunt obligati sa faca dovada ca dispun de cel putin 1 mijloc de transport autorizat sanitar–veterinar, conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 cu modificarile si completarile ulterioare (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta).
ASOCIERE Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Modalitatea de indeplinire: În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a.Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre operatorul economic ofertant și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la: i.o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii.modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susținător) asigură Autorității Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament în situația în care Operatorul Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile); iii.anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, documente, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul Economic le utilizează și Operatorul Economic Ofertant. b.un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica Pentru contractele de achiziție de bunuri: livrari de tipul specificat, completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. 2.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități. Instrucțiunile de mai sus pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară în ceea ce privește DUAE (răspuns) ca dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt extinse și la Operatorii Economici pe ale căror capacități se bazează Operatorul Economic Ofertant.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele privind subcontractantii, respectiv Acord de subcontractare / Contract de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016.
Modalitatea de îndeplinire: Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE conform Notificarii nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experienta similara, valoarea, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul. În situaţia în care, un candidat/ofertant participă la mai multe loturi, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită pentru toate loturile la care va depune candidatură/ofertă, dacă îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară formulate în documentaţia de atribuire, pentru lotul la care această cerinţă are plafonul valoric cel mai mare. Pentru terti - Avand in vedere Notificarea nr.256/08.12.2016, se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori la solicitarea autoritatii contractante. Pentru asociati - Conf. notificarii ANAP nr 256/2016 se va solicita tuturor ofertantilor, sa prezinte acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori la solicitarea autoritatii contractante.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente trebuie sa demonstreze ca operatorul economic dispune de cel putin un mijloace de transport adecvat (documente care confirma modul de dispunere a acestuia: in proprietate/contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie) și Autorizatia sanitar-veterinara pentru mijloacul de transport produse alimentare, valabila la data prezentarii acesteia.
Modalitatea de indeplinire: În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: i.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a.Acordul de asociere; b.un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE (răspuns), rubrica Pentru contractele de achiziţie de bunuri: livrari de tipul specificat, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere; ii.Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind Operatorul Economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achiziții publice împreună cu alții” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.
2
2019/S 012-023225
2019-05-02
15:00
2019-09-02
2019-05-02
15:00
In SEAP.
Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu maxim 2 operatori economici, respectiv locurile 1 si 2, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
1) In cazul in care ofertele clasate pe primul loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor;
2) In cazul in care ofertele clasate pe al doilea loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor;
3) In cazul in care in urma reofertarii, preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va fi posibila.
Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul celui clasat pe primul loc, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP;
4) În cazul în care, promitentul-furnizor clasat pe locul 1 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie in termenul precizat sau nu furnizează produsele conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, deși autoritatea contractantă a semnalat motivele neconformităţii produselor furnizate, iar promitentul-furnizor nu a remediat problemele sesizate, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la urmatorul clasat în acordul-cadru pentru încheierea viitoarelor contracte subsecvente, cu respectarea termenelor de notificare prealabilă, respectiv 3 zile lucrătoare;
5) In cazul in care si promitentul-furnizor clasat pe locul 2 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie in termenul precizat sau nu presteaza serviciile conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, acordul-cadru incheiat cu cei doi operatori promitenti va fi reziliat anticipat, urmand a fi emise documente constatatoare privind neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant/contractanti;
6) Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot si se va incheia acordul-cadru doar cu acel operator economic.
Ofertantii au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere, prin care sa indice ce documente din oferta le considera ca fiind confidentiale, in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Serviciul Juridic și Contencios din cadrul DGASPC Iași
Str. Vasile Lupu nr. 57A
Iași
+40 232474800
+40 232279654
www.das.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.