Căutare

România-Chiajna: Lucrări de construcţii de instituţii şcolare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CHIAJNA
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Consiliul Local Chiajna
4364527
Str. Păcii nr. 75
Chiajna
077040
Daniela Mariana Alexandrescu
+40 214361122
achizitii@primariachiajna.ro
+40 214361144
www.primariachiajna.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Înființare infrastructură școlară în comuna Chiajna, școala primară și gimnazială cu 1 000 elevi (proiectare și execuție)
9/2019
Se propune atribuirea unui contract de proiectare si executie lucrari privind obiectivul de investitii „Infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1 000 elevi”.
Contractul va include:
— servicii de proiectare: documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, elaborare PT, DE, CS, Verificarea tehnica a proiectarii,

— asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei, elaborarea cartii tehnice a constructiei etc.,


— lucrari de executie scoala primara si gimnaziala in comuna Chiajna, judetul Ilfov,
— procurare si montaj utilaje,
— lucrari de organizare de santier.
Valoarea estimata a contractului fara TVA este: 23 301 399,84 RON, compusa din:
— Cap. 1 — Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 700 000,00 RON,
— Cap. 2 — Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor: 300 000,00 RON,
— Cap. 3 — Proiectare si asistenta tehnica: 1 464 500,0 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
23301399.84
Comuna Chiajna, judetul Ilfov.
Achizitia consta in:
— elaborarea documentatiei de proiectare: faza PT + DE, CS, verificarea tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata implementarii proiectului,
— executia lucrarilor privind „Infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1 000 elevi”,
— suprafata teren = 8 886 m
2
,
— suprafata terenului de sub constructii – 2 441 m
2
,
— suprafata construita a cladirilor supraterane – 2 441 m
2
,
— suprafata desfasura a cladirilor supraterane – 5 614 m
2
,
— suprafata utila a constructiilor educationale - 4 892,76 m
2
,
— regim de inaltime – Demisol+Parter+1 Etaj+Etaj retras,
— obiectul situatiei proiectate, se incadreaza in categoria de importanta „C” (importanta normala) si in clasa de importanta III (medie), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. nr.766/1997, Anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
— valoarea estimata fara TVA: 23 301 399,84 RON.
Componenta tehnica
10
90
30
Modificarea contractului in perioada de valabilitate se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunii nr. 3/2017 emisa de ANAP.
I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.


In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”. 

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:  

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,  

— alte documente edificatoare, dupa caz; 
II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.


In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.  

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta: 

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
— certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat si privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la bugetele locale din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia;


B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit;
C. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul); 

III. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — partea III „Motive de excludere”, sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte, sub sanctiunea respingeri ofertei ca inacceptabila [art. 137 alin. (2) lit. (b) din HG 395/2016], Formularul nr. 12 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) din sectiunea „Formulare”, prin intermediul SICAP semnat cu semnatu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta 1: Experienta similara (Executie lucrari). Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani in valoare de cel putin 15 000 000,00 RON, fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor executate la nivelul la maximum 3 contracte. Se mentioneaza ca cei 5 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, stabilita conform anuntului de participare, fara a fi afectata de eventualele decalari ale datei limita de depunere a ofertelor. Prin lucrări similare se înțeleg se înțeleg lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță C. Cerinta este formulata in temeiul art. 179 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.


Cerinta 2: Experienta similara (Proiectare). Operatorii economici participanti la procedura vor face dovada ca au prestat servicii similare de proiectare in ultimii 3 ani in valoare cumulata de cel putin 250 000 RON fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a maximum 3 contracte. Se mentioneaza ca cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor prevazuta initial in anuntul de participare simplificat, fara a fi afectata de eventualele decalari ale datei limita de depunere a ofertelor. Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare pentru constructii civile. 

Cerinta 3: Informatii privind asocierea Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire.
Cerința 5: Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi (se va completa – Formular nr. 6).
Cerinta 4: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indepliniii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice necesare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Operatorul economic si tertul/terii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contracte executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE operatorul economic va preciza informatii cu privire la: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, valoarea fara TVA, perioada in care s-au realizat contractele, beneficiarul si datele de contact ale acestuia, valoarea, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului), locul executiei lucrarilor, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Prin lucrari duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 5 ani, calculata de la data limita de depunere a ofertelor, stabilita conform anuntului de participare simplificat se inteleg:
(a) lucrari receptionate pe obiectiv, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau
(b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau
(c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, ulterior, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: copii ale unor parti relevante ale contractelor de lucrari pe care le-au indeplinit sau recomandari din partea beneficiarilor sau procese-verbale de receptie sau cerificari de buna executie sau certificate constatatoare, alte documente relevante. In cazul in care contractele invocate ca experienta similara contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestora in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin referinte privind: partile contractante, obiectul si durata contractului, pretul contractului si valorile, precum si semnatura/semnaturile partilor. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru calculul pretului contractului in alta moneda decat RON se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele respective. In cazul in care un operator economic prezinta pentru indeplinirea cerintei de calificare contracte ce au fost executate intr-o asociere, vor fi avute in vedere partile executate de operatorul economic. In situatia in care operatorul economic a realizat lucrari in calitate de subcontractant in contractul prezentat drept experienta similara pentru antreprenorul general, va prezenta documente prin care antreprenorul general confirma respectivele lucrari, iar beneficiarul final atesta faptul ca operatorul a avut calitatea de subcontractant.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici vor face dovada ca au prestat servicii similare de proiectare, in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de cel putin 40 000 RON fara TVA. Experienta similara trebuie sa priveasca servicii de proiectare pentru constructii civile. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii referitoare la: numarul si data contractului invocate drept experienta similara, valoare fara TVA, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie/confirmare a serviciilor, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Pana la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante operatorul/ii economic/i clasat/i pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documente in sustinerea acestei cerinte, respectiv certificari de buna prestare pentru servicii similare de proiectare. Respectivele cerinte trebuie sa indice:
(a) obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
(c) valoarea in RON, fara TVA,
(d) perioada (data de inceput si data de finalizare) in care s-au prestat serviciile,
(e) locul prestarii serviciilor,
(f) se precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu.
Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau clienti privati) si trebuie sa probeze indeplinirea obligatiilor asumate prin DUAE. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestare procesele verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul depunerii unei oferte comune, documentul DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte si va include informatii cu privire la modul de indeplinire a cerintelor in executarea viitorului contract. Acordul de asociere (Formular nr. 4) se va prezenta scanat, odata cu DUAE. Din acordul de asociere trebuie sa rezulte partea din contract pe care o va executa fiecare, desemnarea liderului asocierii, raspunderea solidara, modalitatea de plata etc. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de autoritatea contractanta, ulterior, doar ofertantului (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare - Formular nr. 6. Documente justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta, ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor. Potrivit prevederilor art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partiledin contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nedepunerea Acordul/acordurile de subcontractare cu subcontractantul/sucontractantii desemnati – Formular nr. 6 din sectiunea „Formulare”, odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Nedepunerea odata cu oferta a DUAE de catre subcontractanti atrage respingerea ofertei ca inacceptabila [art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016].

In documentul DUAE completat si prezentat de ofertanti se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Tertul/tertii sustinatori vor completa un document DUAE cu informatii privind motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 precum si capacitatea tehnico profesionala, corespunzator sustinerii acordate. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului/tertilor sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora — Formular nr. 5. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm tertul/tertii se va/vor angaja că va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiția neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta, ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
2019-05-24
15:00
2019-09-24
2019-05-24
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare, Consultant.
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:


— Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici,
— In vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea in SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice)
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea 101/2016.
Primăria Comunei Chiajna
Str. Păcii nr. 75
Chiajna
077040
+40 214361122
achizitii@primariachiajna.ro
+40 214361144
www.primariachiajna.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.