Căutare

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul rutier şi pentru alte echipamente

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 10, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Registrul Auto Român — R.A.
RO 1590236
Calea Griviţei nr. 391A
Bucureşti
010719
Ion Dumitrescu
+40 212027000-296
ionut@rarom.ro
+40 213197433
www.rarom.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
R.A. cu surse proprii
Activități de testări și analize tehnice
Servicii de întreținere și service ale echipamentelor de diagnosticare tip Cartec BDE500 la reprezentanțele R.A.R. — R.A.
1590326/ 229-2019
— Servicii de întreținere și service a echipamentelor de diagnosticare tip Cartec BDE500 la reprezentanțele R.A.R. — R.A., conform cerințelor precizate în caietul de sarcini,
— Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire [art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 și art. 103 alin. (1) din HG 395 cu modificările și completările ulterioare], cu 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări/informaţii suplimentare în a 10-a zi de dinainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor [art. 160 alin. (2) și 161 alin. (1) din Legea 98/2016 și art. 27 alin. (2)–(4) şi art. 103 alin. (2) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare].
2
2
Lot 1
1
Reprezentanțele R.A.R. — R.A. conform caietului de sarcini.
Servicii de întreținere și service ale echipamentelor de diagnosticare tip Cartec BDE500 la reprezentanțele R.A.R. — R.A., conform cerințelor precizate în caietul de sarcini.
Valoarea estimată minimă a acordului-cadru: 708 312 RON.
Valoarea estimată maximă a acordului-cadru: 784 552 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime de revizii planificate, care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— Numărul minim de revizii planificate: 126 revizii,
— Numărul minim estimat de intervenții neplanificate: cca. 150 revizii în valoare de cca. 180 000 RON,
— Numărul maxim de revizii planificate: 146 revizii,
— Numărul maxim estimat de intervenții neplanificate: cca. 170 revizii în valoare de cca. 200 000 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime de revizii planificate, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:
— Numărul minim de revizii planificate: 42 revizii,
— Numărul minim estimat de intervenții neplanificate: cca. 50 revizii în valoare de cca. 60 000 RON,
— Numărul maxim de revizii planificate: 52 revizii,
— Numărul maxim estimat de intervenții neplanificate: cca. 60 revizii în valoare de cca. 70 000 RON.
Estimări ale valorii minime și maxime ale pieselor de schimb și consumabile:
— 100 000 RON valoare minimă piese de schimb și consumabile/contract subsecvent,
— 110 000 RON valoare maximă piese de schimb și consumabile/contract subsecvent,
— 300 000 RON valoare minimă piese de schimb și consumabile/acord-cadru,
— 320 000 RON valoare maximă piese de schimb și consumabile/acord-cadru.
Estimarea valorii celui mai mic contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 236 104 RON.
Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 274 224 RON.
Termen de garanție ofertat pentru serviciile de prestare
10
90
36
Lot 2
2
Reprezentanțele R.A.R.-R.A. conform caietului de sarcini.
Valoarea estimată minimă a acordului-cadru: 870 096 RON.
Valoarea estimată maximă a acordului-cadru: 972 016 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime de revizii planificate, care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
— Numărul minim de revizii planificate: 126 revizii,
— Numărul minim estimat de intervenții neplanificate: cca. 150 revizii în valoare de cca. 180 000 RON,
— Numărul maxim de revizii planificate: 146 revizii a echipamentelor,
— Numărul maxim estimat de intervenții neplanificate: cca. 170 revizii în valoare de cca. 200 000 RON.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime de revizii planificate, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:
— Numărul minim de revizii planificate: 42 revizii,
— Numărul minim estimat de intervenții neplanificate: cca. 50 revizii în valoare de cca. 60 000 RON,
— Numărul maxim de revizii planificate: 52 revizii,
— Numărul maxim estimat de intervenții neplanificate: cca. 60 revizii în valoare de cca. 70 000 RON.
Estimări ale valorii minime și maxime ale pieselor de schimb și consumabile:
— 100 000 RON valoare minimă piese de schimb și consumabile/contract subsecvent,
— 110 000 RON valoare maximă piese de schimb și consumabile/contract subsecvent,
— 300 000 RON valoare minimă piese de schimb și consumabile/acord-cadru,
— 320 000 RON valoare maximă piese de schimb și consumabile/acord-cadru.
Estimarea valorii celui mai mic contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 290 032 RON.
Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 340 992 RON.
Termen de garanție ofertat pentru serviciile de prestare
10
90
36
— Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor,
— Ofertanţii, asociaţi, terţii susţinători, subcontractanţii după caz vor completa propriul DUAE cu informaţiile prev. la art. 170, 183 şi 193 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro),
— Încadrarea într-una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare atrage excluderea operatorului economic din procedura de atribuire în orice moment al procedurii (art. 169 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare),
— În cazul în care subcontractantul, terţul/terţii, susţinătorul/susţinătorii se află în situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să-i înlocuiască [art. 170 alin. (2) şi art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare],
— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă,
— Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz.
Documente justificative privind îndeplinirea cerinţelor asumate în DUAE:
— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de excepţiile/derogările prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166 alin. (1) şi (2) şi art. 171 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare,
— alte documente edificatoare, după caz.
Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate mai sus, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Aceste documente trebuie prezentate de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, terţ susţinător sau subcontractant, după caz).
Pentru persoane fizice/juridice străine: pentru demonstrarea neîncadrării ofertantului într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă [art. 168 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare],
— in cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor menţionate mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, se [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la capacitatea sa economică şi financiară. Operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE, cu informaţiile aferente propriei situaţii, referitoare la cifrele de afaceri corespunzătoare datelor din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie pentru anii 2015, 2016 şi 2017. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani să fie de minim:
— Lotul 1: 274 224 RON,
— Lotul 2: 340 992 RON.
În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică în mai puţin de 3 ani, se solicită prezentarea datelor privind cifra de afaceri, corespunzător perioadei efective de activitate. Dovada îndeplinirii cerinţelor privind situaţia economică şi financiară: prin prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare la 31 decembrie (pentru anii 2015, 2016, 2017) sau alte documente echivalente, din care să rezulte informaţii referitoare la cifra de afaceri. Pentru operatorii economici nerezidenţi (străini): în măsura în care publicarea bilanţurilor contabile nu este prevăzută de legislaţia ţării de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situaţiei economice si financiare a operatorului economic. Conversia RON/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte.
Capacitatea economică și financiară poate fi susținută în conformitate cu art. 182 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 184 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul va completa DUAE cu privire la capacitatea sa economică şi financiară inclusiv cu informaţii referitoare la terţ/terţi susţinător/susţinători, după caz. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător/susţinători pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la art. 193 care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective (art. 183 Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare). În cazul unei oferte comune, sunt aplicabile prev. art. 185 alin. (2). Fiecare membru asociat va depune propriul DUAE. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente (bilanţ/raport audit/orice documente relevante) vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate în vederea probării celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Documente probante: angajamente de susţinere (formularele din Capitolul III, după caz), cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere. Documentele de susţinere din ofertă vor deveni anexe la contract.
Ofertantul (individual sau asocierea), terţul susţinător, după caz, vor oferi informaţii cu privire la experienţa lor similară, cu informaţii privind principalele prestări de servicii din ultimii 3 ani raportaţi la data limită de depunere a ofertelor, cu date privind valori sau cantităţi, după caz, perioade de prestare, beneficiari, din care să reiasă că ofertantul/terţul susţinător a prestat servicii similare (servicii de întreţinere și service a echipamentelor de diagnosticare, măsurare și control pentru vehicule rutiere), a cărui/căror valoare cumulată să reprezinte cel puţin:
— Lotul 1: 274 224 RON,
— Lotul 2: 340 992 RON, prin unul/mai multe contracte.
În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică în mai puţin de 3 ani, informaţiile prezentate vor conţine date corespunzătoare perioadei efective de activitate. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar (contracte, recomandări, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente doveditoare ale experienţei similare). În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează prin prezentarea unor facturi, procese-verbale de recepţie, orice alt document. Pentru asocieri (fiecare dintre asociaţi), terţul susţinător/terţi susţinători, subcontractantul/subcontractanți: se solicită tuturor ofertanților ca, odată cu depunerea DUAE, să prezinte acordul de asociere (pentru asociat/asociați), angajamentele de susţinere (formularele din Capitolul III), cu anexe la acestea, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora (pentru terțul/terții susținători), acordul de subcontractare (pentru subcontractant/subcontractanți); aceste documente vor deveni anexe la contract. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și cele asumate în angajamente/acorduri, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar. Documentele de susţinere din ofertă vor deveni anexe la contract. Conversia RON/altă monedă se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an în parte, aferent datelor prezentate.
Ofertantul (individual sau în asociere) va completa DUAE. Oferta va conţine şi DUAE completat de terţul susţinător (după caz) cu informaţii referitoare la numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorităţii contractante, va prezenta documentele justificative, ca dovadă a susţinerii informaţiilor incluse în DUAE. Autoritatea contractantă poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate, în vederea probării celor asumate prin DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar.
2019-05-27
15:00
2019-08-27
2019-05-27
15:00
In SEAP.
1) Mod de obţinere a documentaţiei de atribuire:
— Prin acces direct şi nemijlocit la descărcarea fişierelor electronice ataşate în SEAP la anunţul de participare, secţiunea „Documentaţie şi clarificări"; pentru deschiderea fişierelor cu extensie „p7m", se instalează aplicaţia „verifierx86.exe" care se poate descărca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download se face dublu click pe fişier, se selectează butonul View sau Save; documentaţia este gratuită,
— Solicitările de documente/clarificări ale operatorilor economici şi răspunsurile autorităţii contractante la acestea, se transmit prin intermediul SEAP;
2) Date despre subcontractanţi:
— Numai în cazul în care ofertantul nominalizează subcontractanţi se vor prezenta informaţii corespunzătoare în DUAE, inclusiv DUAE ale subcontractanţilor, cu informaţiile despre neîncadrarea în art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Se pot lua în considerare resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor, cu condiţia prezentării de documente relevante în acest sens. Documente probante: angajamente de susţinere (formularele adecvate din Capitolul III Formulare),
— Ofertantul declarat câştigător, la încheierea contractului de achiziţie, este obligat să prezinte documentele justificative pentru subcontractare, acordul exprimat de subcontractanţi pentru preluarea părţii/părţilor din contract, pe care urmează să o/le execute, cu opţiunea acestora privind modul de efectuare a plăţilor, direct, de către autoritatea contractantă sau de către ofertant (conform art. 218 din Legea nr. 98/2016), precum şi contractele semnate cu subcontractanţii pentru executarea părţii din contract, ce le revine. Documentele de subcontractare din ofertă vor deveni anexe la contract;
3) Informarea ofertanţilor/comunicarea rezultatului procedurii conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi art. 142 din HG 395/2016;
4) Mod de departajare a ofertelor:
— Atribuirea acordului-cadru se face pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în cap. II.2.5),
— Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj,
— În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;
5) Încheierea contractului — conform art. 143 şi art. 144 din HG 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare;
6) Dacă este cazul, orice document prezentat în altă limbă decât limba română va fi însoţit de o traducere autorizată.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea 101/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Registrul Auto Român — R.A. — Compartimentul Juridic
Calea Griviţei nr. 391A, sector 1
Bucureşti
030084
+40 212027000
rarom@rarom.ro
+40 213181754
www.rarom.ro
2019-04-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.