Căutare

România-Bucureşti: Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea de Transport București STB S.A.
1589886
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Bucureşti
7000
Ana Maria Ruxandra Suciu
+40 213074120
gabriela.delegeanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro, ana.suciu@stbsa.ro
+40 213074555
www.stbsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Service postgarantie echipamente electronice Thoreb montate pe vehiculele din parcul STB S.A.
1589886 /2019/AB 017 01
Prestarea activităţii de service postgarantie echipamente electronice Thoreb montate pe vehiculele din parcul STB S.A., în condiţiile prezentului contract si a caietului de sarcini SVA30.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
466200
Vehicule din parcul STB S.A. și unitățile STB S.A. (depouri, autobaza, dispecerat și SIEAR).
Service postgarantie echipamente electronice Thoreb montate pe vehiculele din parcul STB S.A., conform Anexei nr. 1 la modelul de acord cadru. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de servicii. Cantitati totale ale acordului-cadru: minim 18 720 abonamente, maxim 25 200 abonamente. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 233 100 EUR fara TVA.
Estimari ale cant. min. si max. care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului-cadru: 9 360 abonamente minim si 12 600 abonamente maxim.
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.
Nr. crt. Nume si prenume, functia:
1) Creci Andrei-George — director general;
2) Mitroi Marian — director economic;
3) Sicoe Aurel-Mihai — director Transport si Mentenanţă;
4) Delegeanu Gabriela Cecilia — director Achizitii;
5) Călin Liviu — director Transport Autobuze;
6) Savu Ileana — inginer sef;
7) Dabu Oprică Geani — director DTE;
8) Tanasescu Liana-Cristina — sef birou – Serviciul Contabilitate;
9) Ivan Cristina-Irina — sef Serviciu Contractare Derulare;
10) Costache Dicran Daniel — sef Birou Contracte;
11) Nicolau Florin Ivanciu — sef Serviciu Juridic Contencios;
12) Cretu Gabriela — sef Birou Contracte si Avize de Legalitate;
13) Andrei Amalia Eugenia — sef Serviciu Tehnic;
14) Ganea Dan — sef birou, Serviciul Tehnic;
15) Pîrjol Laurentiu Andrei — inginer, Serviciul Tehnic;
16) Jeleascov Andrei — inginer, Serviciul Tehnic;
17) Vascan Tudorel — inginer, Serviciul Tehnic;
18) Moldovan Cristina Roxana — inginer, Serviciul Tehnic;
19) Țîțu Daniel — inginer sef DTA;
20) Cristache Eduard — sef Serviciu, DTA;
21) Marin Marian — subinginer DTA;
22) Voinea Nicu — inginer Sef DTE;
23) Ivan Sorin — sef Serviciu STSCTE-DTE;
24) Opris Daniel-Marian — inginer — DTE-BAETE;
25) Andrei Ioana Alexandra — inginer – DTE-BAETE;
26) Manolache Alexandru Lucian — sef SIEAR;
27) Dragomir Mihai Andrei — inginer de sistem;
28) Florescu Andrei — inginer de sistem;
29) Vlădescu Ovidiu Viorel — sef Serviciu SEA;
30) Ed Paul — inginer SEA;
31) Ionescu Gabriel — inginer SEA;
32) Bădila Theodor Bogdan — tehnician SEA;
33) Stanescu Constanța — sef Serviciu SESI;
34) Zamfir Tiberiu — programator, SESI;
35) Mogos Catalina — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
36) Dumbrava Emanuela — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
37) Ambrus Lavinia — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
38) Antonescu Viorel — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
39) Verginică Vlad — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
40) Sandu Doru — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;
41) Borcea-Popa Iulia — consi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Garantia de participare: 2 300 EUR. Perioada de valabilitate a garantiei: 3 luni de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante. Mod de constituire: virament bancar sau printr-un instrument de garantare irevocabil, emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5 000 RON. Plata se va face în contul autoritatii contractante RO50BRDE410SV84247194100/lei; RO61BRDE410SV84247944100/euro, deschis la BRD Agentia Stirbei Voda–Bucuresti. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea Documente de calificare, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:
— ofertantul si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,
— oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
Gar. de participare se elib. conf. art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la STB S.A. SCD-BC nr. de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data anterioara cu 5 zile fata de termenul limita de depunere a ofertei, la curs BNR.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria STB S.A. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-05-13
15:00
2019-08-13
2019-05-13
15:00
In SEAP.
Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea maxima de servicii din Anexa 1 model acord-cadru. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari” din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SICAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici se va accesa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
București
+40 213074000
www.stbsa.ro
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.