Căutare

România-Târgu Mureș: Autocisterne pentru transportul apelor reziduale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
RO 14056826
Str. Barajului nr. 6
Târgu Mureș
540191
Mădălina Sorana Pîrlea
+40 374164113
madalina.pirlea@romgaz.ro
+40 265306098
www.romgaz.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare autovidanje și servicii de întreținere în perioada de garanție
14056826/2019/P622.1TRA
„Autovidanje” (COD CPV 34144520-9) si servicii de intretinere in perioada de garantie (cod CPV 50114000-7).
2752500
Sediul beneficiarului din localitatea Targu Mures.
„Autovidanje” (COD CPV 34144520-9) si servicii de intretinere in perioada de garantie (cod CPV 50114000-7) valoare estimata: 2 752 500 RON (din care 2 575 000 RON valoarea estimata pentru achizitia de autovidanje cod CPV 34144520-9 si 177 500 valoarea estimata pentru achizitia de servicii de intretinere si reparatii in perioada de garantie cod CPV 50114000-7).
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16, entitate contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017 si OUG nr. 45/2018.
Componenta tehnica
5
Componenta tehnica
5
Componenta tehnica
5
85
66
Cerința nr. 1.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 si 180, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Cerința nr. 2.
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— director — Cristian Victor Catana,
— director economic — ec. Cristian Ilinca,
— director exploatare-dezvoltare — ing. Cristian Augustin Cioban,
— inginer sef Mentenanta — ing. Ioan Scridon,
— inginer sef Reparatii — ing. Gurghian Alexandru,
— inlocuitor director economic — ec. Gabriela Huidan,
— sef Serviciu Achizitii — ec. Paul Radut,
— inlocuitor sef Serviciu Achizitii — ec. Sorin-Ioan Stan,
— sef Birou Juridic — Lechintan Radu,
— consilier juridic Birou Juridic — Andrea Cerghizan,
— consilier juridic Biroul Juridic — Cozma Anda,
— ec. Hasegan Dorina — sef Serviciu Financiar,
— ec. Florina Bruma — ec. Serviciu Financiar,
— Sef Sectie TT — ing. Catana Marius,
— ing. Marcel Pszota — sef Serviciu Dezvoltare Mecanica,
— ing. Erno Szabo — Serviciu Dezvoltare Mecanica,
— ec. Obreja Dan — Serviciu Dezvoltare Mecanica.
Modalitatea de îndeplinire:
Autoritatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte Formularul 4 „Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016” din Cap. V „Formulare”.
Cerinta nr. 1 — inregistrare persoane juridice/fizice (certificat constatator) — Cerința nr. 1.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE dist [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1 — Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2017, 2016, 2015). Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric.
Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. -În cazul în care mai multi operatori economici depun o oferta comuna, pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare se vor lua în considerare resursele tuturor membrilor grupului. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual euro/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.
Cerinta nr. 1 — Experienta similara. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare celei supuse prezentei proceduri, fara a se solicita indeplinirea unui nivel valoric.
Cerinta nr. 2 — Informatii privind sustinerea ferma. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând suportul unui tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. In situatia in care sustinerea tehnica vizeaza resurse netransferabile, cum ar fi experienta similara, prin prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intimpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza într-unul din motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, Autoritatea contractanta va soliciata ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b), conform art. 197, alin. (2) din Legea 99/2016. In situatia in care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si/sau capacitatea tehnica.
Informatii privind asocierea. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant în comun cu alti operatori economici, în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica doar în masura în care o astfel de modificare va fi necesara pentru executarea în mod corespunzator a contractului sectorial, conform art. 67 alin. (2) din Legea 99/2016. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (1) din Legea nr.99/2016.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primele loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:
— procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării,
— recomandări,
— alte documente echivalente.
Dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversia în RON, se va lua în considerare cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. Daca se face referire la experienta pe anul 2018 conversia se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), va fi prezentat odata cu depunerea DUAE. Autoritatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acordul de asociere va fi prezentat odata cu depunerea DUAE. Autoritatea contractanta va solicita doar doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri.
Garantia de participare va fi constituita in cuantum de: 25 750 RON. Perioada de valabilitate: 4 luni de la data stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de constituire a G.P.: conform art. 42 din H.G. 394/2016. Ofertele care nu sunt insotite de G.P. vor fi respinse. G.P. trebuie sa fie irevocabila. G.P. se va restitui de catre autoritatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Retinerea G.P. se va face conform art. 43 din H.G. 394/2016. G.P. poate fi constituita si în alta moneda decât RON, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii Anuntului de participare. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 42. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul IBAN RO66 CARP 0273 P006 5998 RO01 deschis la Patria Bank Targu Mures. In orice situatie, dovada constit. G.P. trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor în copie împreuna cu oferta în SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, G.P. trebuie const. în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Cuantumul garantiei de buna executie 5 % din pretul contractului, fara TVA.
Garanția de bună execuție se constituie conform prevederilor art. 46 din HG nr. 394/2016 printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări.
Garanția de bună execuție va fi executată de către Entitatea Contractantă în situațiile prevăzute la art. 47 din HG nr. 395/2016.
Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 48, alin. 3 din HG nr. 394/2016.
Contractul inclus în Documentația de Atribuire specifică informații referitoare la garanția de bună execuție, după cum urmează:
(a) Moneda în care se constituie,
(b) Perioada de valabilitate,
(c) Modalitatea de constituire,
(d) Situațiile care determină reținerea,
(e) Situațiile în care este eliberată/restituită.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-05-13
15:00
2019-09-13
2019-05-13
15:00
In SEAP.
Departajarea ofertelor cu acelasi punctaj total. In situatia in care 2 sau mai multi ofertanti au acelasi punctaj total, comisia de evaluare va solicita noi propuneri prin intermediul SEAP (la sectiunea „Intrebari”). In solicitare se va indica locatia si data pana la care vor fi transmise noile propuneri financiare.Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.
Se va prezenta Formularul 3 din capitolul V „Formulare”, in vederea insusirii clauzelor contractuale specifice. Neprezentarea Formularului 3 la data depunerii ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii(ce sunt parte a documentatiei de atribuire).
Daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la data limita de depunere a ofertelor. clauzele obligatorii pot fi modificate cu respectarea prevederilor art. 143 alin. (3) lit. b) din Hotararea 394/2016 si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor. Clauzele specifice ale contractului pot fi negociate/modificate cu acceptul autoritatii contractante daca propunerile sunt justificate sau in conformitate cu anumite obligatii prevazute de legislatia in vigoare si daca nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.
La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti contractuale.
Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.