Căutare

România-Bucureşti: Servicii de asigurare a autovehiculelor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Afacerilor Externe
4266863
Str. Modrogan nr. 14
Bucureşti
011826
Eugen Burcea
+40 214311906
eugen.burcea@mae.ro
+40 213102179
www.mae.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de servicii de asigurare facultativă (Casco)
4266863201922
Acord-cadru de servicii de asigurare facultativa (Casco) pentru autovehiculele din parcul auto intern si extern al MAE.
Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarifcări, înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20.
2022900.84
Sediul MAE, București.
Cantitati minime si maxime acord-cadru: minim 3 maxim 2 259 polite de asigurare.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 3 contracte subsecvente in perioada 1.7.2019–30.6.2021 (un contract subsecvent pentru fiecare an bugetar):
— Contract subsecvent 1 — 1.7.2019–31.12.2019, valoare estimata 560 507,34 RON, minim 1 maxim 753 polite de asigurare,
— Contract subsecvent 2 — 1.1.2020–31.12.2020, valoare estimata 979 250,35 RON, minim 1 maxim 753 polite de asigurare,
— Contract subsecvent 3 — 1.1.2021–30.6.2021, valoare estimata 483 143,15 RON, minim 1 maxim 753 polite de asigurare.
Componenta tehnica.
10
90
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2006, Formular 5; se va completa de ofertant si de asociat/tert sustinator ori subcontractant, odata cu DUAE. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative actualizate prin care demonstreza îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Laura Elena Chiorean — Secretar general,
— Bogdan Moisii — Secretar general adjunct,
— Eugen Enache — Director general DFA,
— Gabriela Ochenatu — Director DPBCS,
— Daniel Moisa — Director adjunct DPBCS,
— Eugen Burcea — Sef serviciu DAPA,
— Florin Bogdan Tragaista — Sef serviciu DAPA.
Persoane fizice/juridice romane: certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului (informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii), din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor de asigurari de mijloace de transport terestru.
Persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are sediul social/domiciliul sau apartenenta din punct de vedere profesional, precizand numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domenii de activitate; obiectul contractului trebuie sa corespunda domeniului de activitate mentionat in respectivul document/documente. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Note.
1) Certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2) In situatia documentelor emise în alta limba decat cea romana, acestea vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Avind in vedere ca activitatea de asigurare în România poate fi exercitata numai de:
(a) Societati pe actiuni, societati mutuale, filiale ale unor asiguratori straini, constituite ca persoane juridice romane, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor [...],
(b) Sucursale ale unor asiguratori, persoane juridice straine, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor [...], se solicita autorizatia de functionare A.S.F. pentru asigurari de mijloace de transport terestru, conform prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegh [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-05-07
15:00
2019-08-07
2019-05-07
15:00
In SEAP.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul in care mai multe oferte admisibile au acelasi cel mai mic pret ofertat, modalitatea de departajare a acestor oferte se va realiza prin transmiterea de catre autoritatea contractanta, catre ofertantii aflati in situatia respectiva, a unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari" din SEAP. Ulterior, operatorii economici vor transmite raspunsul (noua propunere financiara), semnat electronic, in aceeasi sectiune. DUAE se poate completa de catre operatorii economici interesati, accesand link-ul urmator: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
2019-04-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.