Căutare

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie şi igienizare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 4, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
17090008
Șoseaua Giurgiului nr. 109A
Bucureşti
040658
Dinu Marian Geani
+40 314370699
contactdap4@gmail.com
+40 314370698
www.daps4.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de curățenie generală
17090008/2019/1
Servicii de curatare si igienizare a pietelor aflate in administrarea DPGACS4 inclusiv a parcarilor.
Piata Agroalimentara Progresul, Piata Agroalimentara Sudului, Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei, Piata Covasna.
3500000
Pietele aflate in administrarea directa a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4.
Piata Agroalimentara Progresul — Sosea Giurgiului nr. 109 A, Sec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Acord-cadru de servicii de curatare si igienizare a pietelor aflate in administrarea DPGACS4, inclusiv a parcarilor, pentru o perioada de 48 luni calendaristice si se incheie contracte subsecvente de regula, pe an calendaristic. Cantitatea estimată minimă a unui contract subsecvent este de 6 luni. Cantitatea estimata maxima a unui contract subsecvent este de 12 luni. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 931 287,00 RON fără TVA (77 607,25 RON fara TVA/luna x 12 luni). Cantitatea estimată minima a acordului-cadru este de 6 luni. Cantitatea estimata maxima a acordului-cadru este aferenta perioadei de 48 de luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări de catre operatorii economici, înainte de data limită de depunere a ofertelor este 8. Aut. contractantă va răspunde la clarificări în a 4-a zi dinainte de data limită de depunere a ofertelor.
48
Operatorul va prezenta impreuna cu oferta si o imputernicire pentru semnatara. Documentele emise in alta limba decat romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Nu se folosesc prescurtari.
Situația personală a ofertantului:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor. 
Cerința nr. 1:
(a) Ofertanții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(b) Ofertanții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(c) Ofertanții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorii participanti vor complete DUAE cu informatiile aferente situatiei lor (a se vedea Ghidul de utilizare DUAE elaborate de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).


La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele ce probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (asa cum sunt prevazute la art. 168 din Legea 98/2016).
— Certificat de atestare fiscal eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca ofertantul nu are datorii restante la bugetul consolidat de stat — se va prezenta de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193–195 din Legea 98/2016. Certificatele fiscale vor prezenta lipsa datoriilor restante in momentul prezentarii acestora sau conform excepțiilor prevazute de lege,
— Certificat de cazier judiciar pentru operatorul economic si pentru persoanele cu functii de conducere, administrare, decizie, asa cum sunt mentionate in certificatul ONRC,
— situatiile de excludere se aplica tuturor operatorilor economici — ofertanti/terti sustinatori/subcontractori. Regularitate.

Nota: Certificatul constatator privind indeplinirea obligatilor de plata a impozitelor, taxelor trebuie sa fie valabil la data depunerii.


Modalitatea de indeplinire: completare DUAE.
Persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— Dinu Marian Geani — director,
— Prodeus Mihaela — director adjunct,
— Dogaru Daniel — director adjunct (administrativ),
— Cejevschi Daniel-Theodor — Compartiment Achizitii, Licitatii,
— Cristodulo Ioana-Monica-Cristina — Compartiment Achizitii, Licitatii,
— Tufenaru Dumitru — Compartiment Achizitii, Licitatii.
Cerinte obligatorii:
1)  Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
2)  Odată cu depunerea DUAE vor prezenta, după caz și:
(a) angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia,
(b) acordul de asociere și
(c) acordul de subcontractare din care rezultă partea/părțile din acordul-cadru care urmează a fi eventual subcontractată(e); Nedepunerea acestora odată cu DUAE, va constitui temei pt. solicitarea de clarificări privind eventuale inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale ofertantului în comun cu alți op. ec., inclusiv în forme de asociere temporară/subcontractantul/terțul susținător (după caz);

3) Ofertantul/ofertantul în comun cu alți op. ec., inclusiv în forme de asociere temporară/subcontractantul/terțul susținător (după caz) participant la proced. de atribuire, va completa informațiile aferente situației acestora, în mod corespunzător, la nivelul unui DUAE distinct (art. 193–197 din Legea nr. 98/2016). 

– ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea aut. contr., va prezenta informațiile și documentele de confirmare/justificative actualizate, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. 

Nota: Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii. Certificatul va fi depus in oricar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Experienta similara.
Prin lista prezentată, ofertantul trebuie să demonstreze că a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestări de servicii similare în baza unuia sau mai multor contracte în valoare de 1 000 000,00 RON.
Sa asigure ustensilele necesare curateniei si produsele de curatenie solicitate in caietul de sarcini.
Prestatorul trebuie sa faca dovada detinerii ustensilelor necesare curateniei solicitate prin caietul de sarcini si totodata sa prezinte o lista cu produsele de curatenie utilizate.
10
2019-05-13
15:00
2026-11-13
2019-05-13
15:00
In SEAP.
In vederea completarii DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP 240/2016, de catre operatorii economici interesati, acestia pot accesa urmatoarea adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Ofertantul are obligatia depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiune a respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. n) din H.G. nr. 395/2016.


Operatorul va prezenta impreuna cu oferta si o imputernicire pentru semnatara. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Atentie, nu se folosesc prescurtari.
Operatorii economici nerezidenti in Romania vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul imputernicit sa semneze oferta in care vor fi mentionate perioadele de valabilitate pentru documentele/certificatele emise de autoritati competente.

Departajarea ofertelor cu pret egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare.

Ofertantii care participa la procedura de achizitie, trebuie sa citeasca si sa-si insuseasca regulile si termenii prezentei documentatii de atribuire. Acord-cadru pe o perioada de 48 luni cu reofertare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare. Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016. Termenele de depunere a contestațiilor sunt cele precizate la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.
Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
Șoseaua Giurgiului nr. 109A
Bucureşti
040658
+40 314254141
contactdap4@gmail.com
+40 314370698
www.daps4.ro
2019-04-02
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.