Căutare

România-Bucureşti: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 2, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș"
4266049
Str. Mihai Bravu nr. 281–283
Bucureşti
030303
Virginia Călinescu
+40 213172727
achizitii@spitalulbabes.ro
+40 213172721
www.spitalulbabes.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase
4266049201910
Servicii de colectare, transport, procesare si eliminare finala a deseurilor spitalicesti conform caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor (cf. art. 161 din Legea 98/2016). Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
1497600
2
2
Servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase.
1
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes" — Şoseaua Mihai Bravu nr. 281, sector 3, Bucuresti.
Servicii de colectare, transport, procesare si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase:
— Cantitatea maxima a acordului-cadru: 288 000 kg,
— Cantitatea min. a acordului-cadru: 5 100 kg,
— Cantitatea maxima a contr. subs: 36 000 kg,
— Cantitatea min. a contr. subs: 5 100 kg.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 144 000 RON fara TVA.
„Distanta fata de locul de eliminare a deseurilor” conform caietului de sarcini
20
„Timp de raspuns in caz de necesitate” conform caietului de sarcini
10
70
36
Clauza de revizuire.
In conformitate cu art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile maxime estimate in acordul-cadru (in limita a dublul cantitatilor maxime estimate) si implicit de a modifica valoarea acestuia proportional cu cantitatile, in cazul in care numarul de pacienti sau legislatia privind deseurile spitalicesti influenteaza cantitatea de deseuri produsa de spital.
Servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor chimice (rezultate din activitatea lab. analize medicale, alte deșeuri cons. deșeuri chimice)
2
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes" — Şoseaua Mihai Bravu nr. 281, sector 3, Bucuresti.
Servicii de colectare transport, procesare si eliminare finala a deseurilor chimice (rezultate din activitatea lab. analize medicale, alte deseuri cons. deseuri chimice).
Cantitate minima acord-cadru — 510 Kg.
Cantitate maxima acord-cadru — 28 800.
Cantitate minima subsecvent — 510 kg.
Cantitate maxima subsecvent — 3 600 kg.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 43 200 RON.
„Timp de raspuns in caz de necesitate” conform caietului de sarcini
10
„Distanta fata de locul de eliminare a deseurilor” conform caietului de sarcini
20
70
36
Clauza de revizuire.
In conformitate cu art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile maxime estimate in acordul-cadru (in limita a dublul cantitatilor maxime estimate) si implicit de a modifica valoarea acestuia proportional cu cantitatile, in cazul in care numarul de pacienti sau legislatia privind deseurile spitalicesti influenteaza cantitatea de deseuri produsa de spital.
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Se va completa DUAE.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor urmatoarele documente justificative:
1.1 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
1.2 cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
1.3 dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
1.4 alte documente edificatoare, dupa caz;
2) Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
— Dr. Emilian Ioan Imbri — Manager,
— Dr. Simin Aysel Florescu — Director medical,
— Ec. Luminita Galca — Director financiar-contabil,
— Dr. Nica Maria — Sef Laborator,
— Ec. Calinescu Virginia — sef Serviciu ATA,
— Ing. Iarca Mihaela Marilena — Serviciu ATA,
— Dr. Mateescu Radu-Robert — Medic igiena la CLPIAAM,
— Ec. Marius Deaconescu — Serviciu Administrativ,
— Ciorba Catalin — Serviciu Tehnic;
3) Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–60 din Legea 98/2016;
4) Declaratia de neincadrare in prev. art. 60 din Legea 98/2016 se va prezenta de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.
Cerinta nr. 1.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Mod de indeplinire: autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Cerinta nr. 2.
Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului valabila la data limita de depunere a ofertelor, autorizatie care se solicita in baza Ordinului M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a OUG 195/2005 actualizata [art. 12 alin. (1) din OUG 195/2005] — copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalul. Mod de indeplinire: autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv prezentarea autorizatiei, ce urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire si care trebuie sa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani in vederea dovedirii experientei similare, care vor fi confirmate cel putin cu un certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiari din care sa reiasa prestarea de servicii similare, prin cel putin un contract de prestari servicii. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire. Ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiari care sa confirme prestarea de servicii similare.
Modalitatea de indeplinire: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) participanti la procedura de atribuire. Ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, trebuie sa prezinte in sustinerea acestei cerinte cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de catre beneficiari care sa confirme prestarea de servicii similare.
2019-05-06
15:00
2019-08-06
2019-05-06
15:00
In SEAP.
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare 1.7.2022.
Acordul-cadru se va încheia cu un operator economic. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre op. ec. respectivi de documente care contin noi preturi. Aceste noi oferte de pret pot fi egale sau mai mici cu cea depusa initial de ofertantul respectiv. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia, in baza OUG 71/2012, acorduri-cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Compartiment Juridic al Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș"
Str. Mihai Bravu nr. 281–283, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213172727
+40 213172721
www.spitalulbabes.ro
2019-03-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.