Căutare

România-Bucureşti: Servicii de îndepărtare de graffiti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 2, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Administrația Domeniului Public Sector 1
4602068
Str. Poligrafiei nr. 4
Bucureşti
013705
Diana-Alina Ticu
+40 213193258
achizitii@adp-sector1.ro
+40 213193254
www.adp-sector1.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de îndepărtare graffiti și de curățare, igienizare și dezinfecție locuri de joacă, suprafețe de tartan și alte tipuri de suprafețe la obiective de pe raza [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
AP - 1 - 2019 - 34/2
Servicii de îndepărtare graffiti și de curatare, igienizare si dezinfectie locuri de joaca suprafete de tartan si alte tipuri de suprafete la obiective de pe raza administratiei domeniului public sector 1 (ADP S1).
Cantitatea totala estimata a acordului-cadru este prevazuta in listele de cantitati aferente Caietului de Sarcini.
Prin obiective aflate în administarea ADP S1, în sensul prezentului acord-cadru, se înțelege:
— Fațade ale constucțiilor aflate în domeniul public și privat de interes local — clădiri, poduri/pasaje rutiere, parcări supraterane,
— Socluri ale statuilor de pe aria sectorului,
— Pasaje pietonale subterane și supraterane,
— Locuri de joacă, terenuri de sport și locuri de agrement,
— Spațiile amenajate ca toalete publice,
— Mobilier urban,
— Alte tipuri de construcții și echipamente care pot fi asimilate celor de mai sus.
Raza sectorului 1, Bucuresti — Administrare ADP Sector 1.
Valoarea estimata fara TVA: 35 688 000,00. Moneda: RON.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): perioada de derulare a acordului-cadru este de 4 (patru) ani, pe aceasta perioada estimam a se incheia contracte cu regularitate cu o durata de 2–3 luni si contracte ad hoc in functie de sumele alocate din bugetele anuale proprii, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru se regasesc in listele de cantitati aferente Caietului de Sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari o singura data, cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15.
Componenta tehnica — 15 % din total punctaj, punctaj maxim 15 puncte
15
Componenta tehnica — 10 % din total punctaj, punctaj maxim 10 puncte
10
Componenta tehnica — 15 % din total punctaj, punctaj maxim 15 puncte
15
60
48
Contract cu clauza suspensiva.
Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatlile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
(a) În sensul aplicării prevederilor art. 164 din Legea 98/2016, se va solicita ofertanților o declarație prin care să confirme că aceștia nu au fost condamnați printr-o prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
— constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat,
— infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289–294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10–13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat,
— infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181–185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat,
— acte de terorism, prevăzute de art. 32–35 și art. 37–38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat,
— spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat,
— traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209–217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat,
— fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995,
(b) În sensul aplicării prevederilor art. 167 din Legea 98/2016, se va solicita ofertanților o declarație prin care să confirme că aceștia nu se află în următoarele situații:
— a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații,
— se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității,
— a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative,
— autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză,
— se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe,
— participarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de cel putin: 2 488 000 RON.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilanturi contabile aferente anilor respectivi sau orice alte documente doveditoare ale situatiei financiare anuale a ofertantului, conform legislatiei tarii de provenienta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 si prevederile art. 48 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, capacitatea economica şi financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana (tert/terti sustinatori). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul Autoritatii Contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 si art. 48 din H.G. nr. 395/2016. Angajamentul privind sustinerea financiara a cifrei de afaceri se prezinta odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Precizari: in situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, se solicita prezentarea datelor privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate. Conversia RON/alta moneda se va realiza la cursul mediu anual stabilit de B.N.R. pentru fiecare an in parte.
Ofertantul trebuie să dispună de utilaje/instalații/echipamente tehnice după cum urmează:
A. Pentru operațiunile aferente îndepărtării inscripționărilor cu graffiti și/sau vopsea,
B. Pentru operațiunile aferente intervențiilor la locurile de joacă, terenurile de sport și/sau locurile de agrement — suprafețe de tartan și alte suprafețe specifice (inclusiv echipamentele de joacă aferente).
Echipament 1 — Instalatie de spalare cu presiune — minim 2 buc. Presiune de lucru 30–500 bari debit apa 8–18 l/min. Temperatura apa intrare 70 grade Celsius. Putere pompa, rotatie pompa, 11 kW/min. 1 400 rpm. Zgomot LwA maxim 88 dB.
Echipament 2 — Instalatie incalzire apa — minim 2 buc. Presiune de lucru 0–500 bari debit apa 10–50 l/min. Temperatura apa 10–155 grade Celsius Putere O,4 kW. Rotatie/min. 2 800 rpm. zgomot LwA. maxim 88 DB.
Echipament 3 — Instalatie pentru curatat suprafete verticale — minin 2 buc. Presiune de lucru 500 bar. Echipament 4 — Instalatie pentru curatare suprafete orizontale cu extractie emulsie de spalare — minim 2 buc. Presiune de lucru 500 bari.
Echipament 5 — Containere IBC clasa III (pentru procesul de neutralizare) — minim 6 buc.
Experienta similara 1. Experienta similara pentru prestari servicii. Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost prestate si duse la bun sfarsit, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii similare celor aferente îndepărtării inscripționărilor cu graffiti și/sau vopsea, respectiv experiență specifică în desfășurarea unor activități de curățare profesionistă a depunerilor dificile, cum ar fi graffiti, vopsea, marcaje rutiere, rugină, etc., pentru suprafețe dificile de cel puțin 20 000 m
2
 — cum ar fi beton, cărămidă, porți, pavaje, carosabil, platforme industriale, echipamente industriale, rafinării, conducte de transport gaze/produse petroliere, suprafete tartan, suprafete metalice si/sau din plastic sau altele asemenea; servicii similare celor aferente intervențiilor la locurile de joacă, terenurile de sport și/sau locurile de agrement — suprafețe de tartan și alte suprafețe specifice (inclusiv echipamentele de joacă aferente), respectiv experiență specifică în desfășurarea unor activități de curățenie a spațiilor ce presupun dezinfecție și igienizare, cum ar fi cele ce fac obiectul prezentului acord-cadru sau spitale, laboratoare, ori altele asemenea, în suprafață de 56 000 m
2
. Serviciile de natura similara prezentate pentru indeplinirea cerinței trebuie să fie realizate la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. Prin servicii similare se inteleg servicii de tipul celor descrise mai sus, desfășurate prin metode ce presupun utilizarea unor echipamente sub presiune și a substanțelor specifice de natura compușilor chimici, produselor biocide și alte tipuri de substanțe/soluții chimice, corespunzător tipologiei celor 2 categorii de intervenții.
Informatii privind subcontractantii.
Informatii privind asocierea.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta initial DUAE, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In scopul demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta documente justificative care sa probeze: forma de detinere — modul in care va fi echipamentul/utilajul necesar si forma de detinere — fisa tehnica a echipamentului. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriului privind utilajele/echipamentele si instalatiile tehnice. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine utilajele si echipamentele ce reies din executia/derularea contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Procesul-verbal de receptie/recomandări și/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea de servicii — suprafețe și metodologii de prestare utilizate, perioada (inclusiv data incheierii contractului) și amplasamentele aferente prestării activităților similare. Documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori. Precizari: operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, prin:
1) Inscrisuri reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:
(a) obiectul prestațiilor, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau client privati,
(c) valoarea in RON, fara TVA, corespunzător serviciilor prestate in perioada de referinta (ultimii 3 ani),
(d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au prestat serviciile similare,
(e) locul executiei lucrarilor/prestarii serviciilor,
(f) sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit,
(g) partea si contravaloarea din contract realizata, in cazul in care experienta similara a fost dobandita in cadrul unei asocieri de operatori economici.
Note:
1) Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie: procese-verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara;
2) Pentru calculul nivelului valoric al contractelor exprimate in alta moneda decat RON, ofertantul/ofertantii vor face conversia la cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR pentru anii in cauza. Pentru anul 2018 se va avea in vedere cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora).
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu documentul DUAE si va fi completat in baza Formularului pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.
Nota 1: resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Nota 2: autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere).
In cazul in care ofertantul este reprezentat de un grup de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, acestia vor lua forma juridica de asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va solicita tuturor ofertantilor sa completeze DUAE corespunzator si, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere.
Nota 1: în cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Nota 2: în sensul celor de mai sus, acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora; comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire/executia contractului se vor face cu liderul asocierii; partea/partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociere în parte cu referire la activitatile ce revin fiecarui membru al asocierii.
2019-05-07
15:00
2019-09-07
2019-05-07
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi pentru departajarea ofertelor;
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;
3) Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari din cadrul procedurii iar autoritatea contractanta va publica in SEAP raspunsul la solicitarile de clarificari fara a dezvalui indentitatea solicitantilor, prin accesarea sectiunii „Intrebari". Pentru asigurarea principiului transparentei, cat si a trasabilitatii informatiilor in cadrul sistemului, autoritatea contractanta va publica atat raspunsurile, cat si intrebarile aferente in sectiunea „Documentatie, clarificari, decizii" din cuprinsul anuntului de participare simplificat. Autoritatea nu va da curs altor solicitari adresate prin alta metoda de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu art. 62 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
— Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP,
— Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica conform Legii 455/2001,
— DUAE se va accesa spre completare in link-ul https://ec.europa.eu/growths/tools-databases/espd/filter
— Contract cu clauza suspensiva.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.