Căutare

România-Cluj-Napoca: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Aprilie 2, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
4288080
Str. Clinicilor nr. 3–5
Cluj-Napoca
400006
Camelia-Alexandrina Santa
+40 264592771/1559
achizitiiscjucj@yahoo.com
+40 264595271
www.scju-cluj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de colectare, transport și incinerare a deșeurilor medicale periculoase 2
4288080/2019/27
Servicii de colectare, transport si incinerare a deseurilor medicale periculoase 2.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
3520000
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3–5.
Servicii de colectare, transport si incinerare a deseurilor medicale periculoase 2.
Conform caietului de sarcini.
Maxim 12 ore
10
90
48
Conform specificatiei tehnice.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 880 000/RON.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:
— Petru Susca — Manager,
— Delia Dragomir — Dir. Fin.-Contabil,
— Adela Golea — Director Medical,
— Denisa Coprean — Consilier Juridic,
— Eva Kis — Director ingrijiri,
— Camelia Santa — Sef Serv. Achizitii,
— Adriana Buza — Economist,
— Viorica Cioltea — Asist. Sefa ATI II Neurochirurgie,
— Rodica Maria Lupu — Asistenta Sefa Chirurgie II.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.
Nota: pentru oferte depuse in asociere, fiecare asociat va trebui sa prezinte documentele pentru partea din contract pe care o realizeaza.
— Autorizatie integrata de mediu pentru toate serviciile solicitate de autoritatea contractanta, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, emisa de autoritatile competente pentru protectia mediului,
— Autorizatii sanitare de functionare emise de Directia de Sanatate Publica din care sa rezulte ca operatorul economic este autorizat sa desfasoare activitatea de colectare, transport si eliminare a deseurilor medicale, conform art. 3 din OMS nr. 1030/2009,
— Dovada inregistrarii la Autoritatea Rutiera Romana din care sa rezulte calitatea de operator de transport deseuri [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.
Dovada ca operatorul economic detine (in proprietate sau in folosinta) o instalatie de incinerare autorizata conform art. 4 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.
Se va completa DUAE, urmand ca documentul justificativ sau, în cazul ofertantilor straini, document echivalent emis în tara de rezidenta sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.
Se va completa DUAE, urmand ca documentul justificativ sau în cazul ofertantilor straini, document echivalent emis în tara de rezidenta sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.
3
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, fiecare cu pretul evaluat de comisia de evaluare in cursul etapei de analiza si evaluare a ofertei financiare. Elementele reofertarii in cadrul licitatiei electronice: valoare maxima fara TVA in RON si timpul de reactie la solicitarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-05-06
15:00
2019-08-06
2019-05-06
15:00
In SEAP.
In cazul depunerii de oferte financiare cu acelasi pret, in vederea departajarii, se va solicita si depune prin intermediul SICAP o noua oferta financiara ofertantilor egalitari pentru pozitia respectiva din clasament. Se accepta doar preturi unitare si valori cu maxim 2 zecimale. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati — link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
2019-03-29
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.