Căutare

România-Suceava: Servicii de curăţenie şi igienizare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SUCEAVA
   Aprilie 2, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
RO1590120
Direcția Silvică Suceava — Bulevardul 1 Mai nr. 6
Suceava
720224
Birou vânătoare
+40 230217685
achizitii@suceava.rosilva.ro
+40 230521783
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii curățenie, igienizare și întreținere spații — DSSV
1
Achizitia serviciului — Achiziția serviciilor de curățenie și întreținere spații se justifică prin necesitatea menținerii unui mediul propice desfășurării activităților curente ale personalului, respectiv menținerea condițiilor de igienă și curățenie în cadrul instituției — sediu central și subunități, necesare activității de zi cu zi.


Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor15. 
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor10.
1542300
Subunitatile Directiei Silvice Suceava.
Conform caietului de sarcini.
12
Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului
 sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
— cazier judiciar al operatorului economic, valabil la data depunerii,
— cazier judiciar, valabil la data depunerii, pentru persoanelor ce au calitate de membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016.
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2).
Cerinta 3. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1) din Legea 98/2016, iar membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.
 167 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016.


Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune DUAE pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc sunt:
— declaratii pe proprie raspundere din partea membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare,de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului privind neîncadrarea la prevederile art. 167 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016,


— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2).
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Persoanele cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Suceava sunt:
— ing. Sorin Calin Ciobanu — director,
— ing. Valerian Solovastru — director tehnic,
— ec. Mihai Ion Cotos — director economic,
— ing. Diaconescu Catalin — director comercial,
— ec. Voda Gabriela — sef birou financiar,
— jr.Cam [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta 1: Dovada experientei similare a operatorului economic, respectiv o lista a principalelor prestari de servicii similare din ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati in valoare cumulata de minim: 1 542 300,00 RON. Nu se solicita un anumit nr. de beneficiari/contracte pentru a fi calificat.
Completarea DUAE — Documentele solicitate in sustinerea experientei similare, operatorii economici vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar va fi obligat sa prezinte documente solicitate in sustinerea experientei similare (certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar al serviciilor sau copii de pe procesul verbal/procesele-verbale de receptie partiala/finala de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost prestate pana la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare)
2019-05-03
15:00
2019-08-03
2019-05-03
15:00
In SEAP.
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. În situatia în care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea „Clarificari”.

Operatorii economici au dreptul sa îmbunatateasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel, mai scazut, sa fie declarata câstigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire(in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Completarea si depunerea DUAE in format xml este obligatorie (inclusiv cu semnatura electronica digitala). DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Contractul de achizitie publica poate fi modificat in conformitate cu prevederile art. 221 sectiunea a 2-a din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial partea I nr. 390 din 23.5.2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucuresti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
Biroul Juridic al D.S. Suceava
Bulevardul 1 Mai nr. 6
Suceava
720224
+40 230217685
office@suceava.rosilva.ro
+40 230521783
www.rosilva.ro
2019-03-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.