Căutare

România-Bucureşti: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 29, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan"
4204178
Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4
Bucureşti
042122
Mariana Stavri
+40 3674857
achizitii.sfib@gmail.com
+40 3674857
www.sfib.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Unitate spitalicească
Acord-cadru servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri
5552/18.03.2019
Acord-cadru servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri, conform caietului de sarcini.
Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
1530720
2
2
Servicii de colectare, manipulare, transport, procesare și eliminare finală deșeuri medicale periculoase
1
Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4, Bucuresti.
Cantitate minima/maxima contract subsecvent 11 000/14 000 kg, cantitate minima/maxima acord-cadru 264 000/336 000 kg, valoarea celui mai mare contract subsecvent 43 680,00 RON.
1048320
24
Servicii de colectare, manipulare, transport și depozitare deșeuri menajere
2
Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4, Bucuresti.
Cantitate minima/maxima contract subsecvent 420/600 m³, cantitate minima/maxima acord-cadru 10 080/14 400 m³, valoarea celui mai mare contract subsecvent 20 100,00 RON.
482400
24
1) Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (doar pentru sediul principal din certificatul constatator ONRC),
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica;
2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Manager — Jurist Robert Agafitei,
— Director Financiar Contabil — Economist Mariana Radu,
— Director Medical — Conferentiar Doctor Bogdan Geavlete,
— Sef Serviciu Achizitii Publice — Economist Mariana Stavri,
— Doctor Alexandru Apostol — Medic Coordonator SPIAAM,
— Referent Niculae Tudoran — Sef Serviciu Administrativ-Tehnic-Aprovizionare.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante,  la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar;
2) Pentru lotul 1, Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta urmatoarele documente:
— Autorizatie integrata de mediu conform Legii nr. 211/2011 capitolul 22 art. 32 (1, 2, 3). Valabilitatea autorizati [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii de natura celor care fac obiectul contractului din ultimii 3 ani in vederea dovedirii experientei similare, care va fi insotita de cel putin un contract de servicii. Lista cu principalele prestari de servicii de natura celor care fac obiectul contractului, prestate în ultimii 3 ani va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Informatii privind dispunerea de mijloace de transport.
Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza serviciile.
Informaţii referitoare la personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului de servicii.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe locul I dupa etapa finala de licitatie electronica va face dovada ca dispune de urmatoarele:
(a) Mijloace de transport pentru colectarea deseurilor medicale dotate cu cantar pentru cantarire, avizat si certificat metrologic,
(b) Mijloace de transport pentru colectarea si transportul deseurilor menajere,
(c) Referatul tehnic pentru autovehiculele de transport a deseurilor medicale, emis de Institutul de Sanatate Publica, conform OMS nr. 613 din 2009, art. 1–9 coroborat cu art. 24 din HG nr. 1061/2008,
(d) Raport de inspectie privind starea tehnica a autoutilitarelor folosite pentru transportul deseurilor rezultate din activitatea medicala, fara obiectiuni. Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii ofertei, conform OUG nr. 195/2002 art. 9 si 10, coroborat cu OMS 1226/2012, art. 2 alin. (2) si art. 7 (p).
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe locul I dupa etapa finala de licitatie electronica va prezenta urmatoarele documente: referat tehnic pentru echipamentul utilizat la decontaminarea termica a deseurilor medicale, emis de Institutul de Sanatate Publica, conform art. 1, 2, 3, 13 si 17 din OMS nr. 1279 din 2012. Documentele prin care ofertantul dovedeste ca dispune de o instalatie de incinerare autorizata de Autoritatea Teritoriala de Mediu si de Ministerul Sanatatii, conform art. 9 alin. (1) din OMMDD nr. 1798 din 2006 si art. 2 din OUG din 2005. Documentele prin care ofertantul dovedeste ca dispune de o instalatie de decontaminare termica autorizata de Autoritatea Teritoriala de Mediu si de Ministerul Sanatatii, conform art. 9 alin. (1) din OMMDD nr. 1798 din 2006 si art. 2 din OUG din 2005. Instalațiile/echipamentele/mijloacele de transport pot fi deținute fie în dotarea proprie, fie prin închiriere.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe locul I dupa etapa finala de licitatie electronica va face dovada ca dispune de urmatorul personal specializat:
(a) Persoana desemnata pentru functia de Responsabil SSM, conform art. 8 din Legea nr. 319/2006,
(b) Persoana desemnata pentru functia de Responsabil de Mediu, conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 211/2011,
(c) Consilier de siguranta pentru transportul rutier, certificat in baza HG nr. 1175/2007, art. 17 alin. (2), pentru normele de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania,
(d) Conducatori auto, certificat ADR in baza HG nr. 1175/2007, art. 17 alin. (3), pentru aprobarea normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania,
(e) Certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de marfa, eliberat in baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 761/1999, art. 1, 2 si 3.
In licitatia electronica intra numai operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Licitatia electronica va fi organizata in SICAP, intr-o singura runda de ofertare (24 de ore). Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi. Elementul ofertei: pretul/lot. Pretul va fi exprimat in lei, cu 2 zec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-05-08
15:00
2019-08-08
2019-05-08
15:00
In SEAP.
Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan"
Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4
București
042122
+40 213674857
achizitii.sfib@gmail.com
+40 213674857
www.sfib.ro
2019-03-26
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.