Căutare

România-Bucureşti: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta"
4316180
Șoseaua Viilor nr. 90
Bucureşti
050159
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta"
+40 213373801
achizitii@marius-nasta.ro
+40 213373801
https://marius-nasta.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de colectare, transport și eliminare deșeuri
5034 12.03.2019
Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.
Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
3
Servicii de colectare, transport și eliminare a deșeurilor spitalicești și oncologice
2
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", Șoseaua Viilor nr. 90, Bucuresti.
Conform caietului de sarcini.
24
Valoarea celui mai mare subsecvent RON fara TVA 22 650 RON.
Garantia de participare 226,50 RON.
Servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere
1
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", Șoseaua Viilor nr. 90, Bucuresti.
Conform caietului de sarcini.
24
Valoarea celui mai mare subsecvent RON fara TVA 16 500 RON.
Garantie de participare 165 RON.
Servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor chimice periculoase lichide laborator și radiologice
3
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", Șoseaua Viilor nr. 90, Bucuresti.
Conform caietului de sarcini.
24
Valoarea celui mai mare subsecvent RON fara TVA 16 800 RON.
Garantia de participare 168 RON.
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 59, 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice.
1) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
2) Neincadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
3) Neincadrarea în prevederile art. 167, cu modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE a indicatiei globale cu Da sau Nu urmand ca documentele sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;
4) Neincadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Manager: Dr. Mahler-Boca Beatrice,
— Director Medical [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind principalele prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani.
Completare DUAE de catre toti operatorii economici a indicatiei globale cu Da sau Nu. Se vor prezenta documente justificative (ex.: documente constatatoare, recomandari, procese-verbale de receptie, facturi fiscale etc.) emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, care confirma prestarile de servicii similare. Aceste documente trebuie transmise numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.
2019-05-03
15:00
2019-08-03
2019-05-03
15:00
In SEAP.
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
In cazul in care se constata oferte cu acelasi pret situate pe primul loc, departajarea se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte, care va fi prezentata prin intermediul SEAP.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii sau ASSM Bucuresti va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri-cadru avand ca obiect serviciile din prezenta procedura.
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta"
Șoseaua Viilor nr. 90
Bucureşti
050152
+40 213356910
achizitii@marius-nasta.ro
+40 213354080
http://www.marius-nasta.ro
2019-03-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.