Căutare

România-Nucșoara: Servicii de realizare de studii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   NUCȘOARA
   Mar 20, 2019
   Română
   Altele

Textul original

RNP Romsilva — APNR R.A.
RO25697630
Str. Nucșoara nr. 284
Nucșoara
337423
Adrian Ursu
+40 254779969
office@retezat.ro
+40 254779969
http://retezat.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Administrare arii naturale protejate
Servicii de elaborare a studiului de evaluare detaliată a impactului antropic și studiu privind stabilirea capacității de suport și a serviciilor ecosistemice în cadru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
RO25697630-2018-8
Servicii de elaborare a studiului de evaluare detaliată a impactului antropic și studiu privind stabilirea capacității de suport și a serviciilor ecosistemice în cadrul proiectului: My SMIS 116950 „Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat” cu atribuire pe loturi, ce cuprind urmatoarele activitati:
Lot 1:
A.1.5. Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra Parcului Național Retezat împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial și cartografierea GIS a impactului antropic generat în aceste arii protejate, ce cuprinde urmatoarele activitati:
— Studiu socio-economic pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSP [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2117600
2
1 si 2.
Lot 2 — Stabilirea capacității de suport și a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat, împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat
2
Localitatea Nucsoara, județul Hunedoara.
Lot 2  — Stabilirea capacității de suport și a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat, împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat.
2.1 Realizarea unui Studiu pentru determinarea capacitatii de suport a sistemelor ecologice din Parcul Național Retezat, împreună cu siturile Natura 2000 ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat.
(a) Metodologie de evaluare a capacității de suport și proiectarea sistemului suport de asistare a deciziilor,
(b) Raport privind investigațiile din teren și analizele pentru calibrarea și fundamentarea valorilor (datelor) utilizate,
(c) Studiu privind capacitatea de suport a sistemelor ecologice din Parcul Național Retezat, împreună cu ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat;

2.2 Realizarea unui Studiu de evaluare a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat.
(a) Studiu intermediar de evaluare a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat,
(b) Studiu de evaluare a serviciilor ecosistemice din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial - ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat.
Experiența Liderului de echipă și a Experților cheie –concretizată în numărul de proiecte în care au participat în calitate de team leader, respectiv expert ecologie s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
Pentru factorul de evaluare "Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activități [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
45
30
932600
11
Linia de finanțare: POIM/178/4/1/Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Proiect: Întărirea capacităţii pe... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lot 1 — Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra Parcului Național Retezat împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial și cartografierea GIS a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1
Localitatea Nucsoara, județul Hunedoara.
Lot 1 — Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra Parcului Național Retezat împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial și cartografierea GIS a impactului antropic generat în aceste arii protejate, cu cuprinde urmatoarele activitati:
1.1 Studiu socio-economic pentru Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSPA0084 Munții Retezat și ROSCI0217 Retezat, precum și 8 hărți în format GIS aferente acestuia;
1.2 Studiu intermediar de evaluare a impactului antropic asupra Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSPA0084 Munții Retezat și ROSCI0217 Retezat;
1.3 Studiu de evaluare detaliată a impactului antropic asupra Parcului Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSPA0084 Munții Retezat și ROSCI0217 Retezat;
1.4 1 Set de date geospațiale și 40 hărți în format GIS a presiunilor actuale și amenințărilor viitoare asupra speciilor și habitatelor din Parcul Național Retezat (incluzând rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului), împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parțial — ROSPA0084 Munții Retezat și ROSCI0217 Retezat.
(a) Pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
45
Experiența Liderului de echipă și a Experților cheie –concretizată în numărul de proiecte în care au participat în calitate de lider de proiect, respectiv expert coord [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
30
1185000
7
Linia de finanțare: POIM/178/4/1/Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Proiect: Întărirea capacităţii pe... detalii pe www.e-licitatie.ro
Autoritatea contractanta va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si în cazul asociatiilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz. Modalitatea de indeplinire: Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Totodata, nedepunerea odata cu DUAE, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia„ constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative pot fi: 
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Zoran Acimov, Buian Gheorghe Gabriel, Nicoară Alexandru-Dorin, Baltaretu Maria.
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul furnizorului de servicii auxiliare de achizitii: S.C. Procurement Expert Company S.R.L., Administrator: Pop Anca. Înainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune în SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.


Nota: DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa
www.elicitatie.ro 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2) Pentru Lot 1— Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să demonstreze calitatea de membru (atestat valid) în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii privind Protecția Mediului sau echivalentul acestuia in tara lui de rezidenta, in cazul operatorilor nerezidenti
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorul Economic trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, secțiunea A: Capacitatea de a corespunde cerințelor în DUAE (răspuns), rubrica: „Pentru contractele de achiziție de servicii: apartenența la organizația specifică este necesară”, iar in campul „Va rugăm să le descrieți” cel puțin:
1)  informații privind autorizația specială corespunzătoare în vederea îndeplinirii cerinței minime;
2)  informații despre documentele care urmează să fie prezentate ca probe pentru demonstrarea deținerii de către operatorul economic a autorizației speciale solicitate.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, prin indicarea autorizatiei/atestatului sau orice document/lista sau orice altă formă pe care o poate lua un document emis de autorități competente din țara în care operatorul economic este stabilit sau de organizația specifică al cărui membru a declarat că este operatorul economic, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
2019-04-22
15:00
2019-08-22
2019-04-22
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare, expertii cooptati.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
2019-03-15
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.