Căutare

România-Bucureşti: Servicii de curăţare a echipamentului de transport

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 19, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.N.T.F.C. „CFR Călători" S.A.
RO 11054545
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Georgeta Manole
+40 732671661
adriana.preda@cfrcalatori.ro, georgeta.manole@cfrcalatori.ro
+40 213192428
www.cfrcalatori.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
„Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” împărțită în 2 loturi
A1 – RO11054545 – 2019, la pozitiile 5807, 5808,
„Salubrizare automotoare şi/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” impartita in 2 loturi:
— lot 1 — Revizia de vagoane Galati,
— lot 2 — Revizia de vagoane Targu Mures.
S.N.T.F.C. 16/2019.
Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
2
2
Oferta se va depune pentru unul sau mai multe loturi.
Revizia de Vagoane Galați
1
Conform caietului de sarcini la Revizia de Vagoane Galati.
Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Galati.
Volumul prestatiei conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.
24
Revizia de Vagoane Târgu Mureș
2
Conform caietului de sarcini la Revizia de Vagoane Târgu Mureș.
Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Târgu Mureș.
Volumul prestatiei conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.
24
1) Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
2) Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta odata cu depunerea DUAE.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
— Leon Barbulescu — director general,
— Adrian Zaharia — director Tractiune,
— Elena Miu — director financiar-contabil,
— Carmen Popescu — director Achizitii,
— Ion Ivan — sef Serviciu Exploatare Tractiune,
— Georgeta Manole — sef Serviciu Achizitii Produse, Lucrari, Servicii,
— Adriana Preda — expert Achizitii Publice — Serviciul Achizitii Produse, Lucrari, Servicii.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:
Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitati contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru sectorial.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative valabile la data depunerii prin care sa demonstreze indeplinirea informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii generale privind cifra medie anuala pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017).
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei privind cifra de afaceri prin prezentarea, la solicitarea EC, de regula a documentelor solicitate. Documentele justificative pot fi: Formularul 20 — Contul de profit si pierdere pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau alte documente justificative.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, conform Caietului de sarcini, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea acordului-cadru sectorial.
Modalitatea de indeplinire a acestei cerinte: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile referitoare la utilaje, instalatii, echipamentele tehnice de care pot dispune prin completarea cu cantitatea de utilaje necesara realizarii prestatiei.
— Lot 1 — 1 347,00 RON,
— Lot 2 — 3 210,00 RON [conf. art. 41 alin. (3) lit. a) din HG nr. 394/2016], in RON sau echivalent RON/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Va fi constituita prin:
— virament bancar sau OP in contul RO24 BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau
— printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON,
— avand in vedere dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitari. Tinand seama de dispozitiile art. 42 alin. (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 44 din HG nr. 394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante.
Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica:
5 % din pretul fara TVA a contractului subsecvent.
Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial:
— scrisoare de garantie (formularul corespunzator din Sectiunea Formulare),
— sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii,
— retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante,
— suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului subsecvent fara TVA, conform art. 46 alin. (6) din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-04-19
15:00
2019-07-19
2019-04-19
15:00
In SEAP.
Nu se vor admite participanti la procedura care detin documente constatatoare necorespunzatoare. ref la îndepl. si neexec oblig contr. Per de valab a ofert. 3 luni de la termen limita de dep a of.
Note: 
(a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumst exceptionale, inainte de expir per de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade,
(b) Ofertantul are oblig. de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei,
(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere disp art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucr de la data-limită de depunere a of, privind ev neconcordanţe ref la îndeplinirea cond de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valab acesteia, acordând ofertantului un termen 3 zile pentru a răspunde la solic. Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.
Toate certifi si doc emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. Dupa deschiderea ofertelor, comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare si oferta tehnica. Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, EC selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Conf. art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, EC poate solicita ofertant. sa depuna toate sau o parte dintre docum justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. Modific Acord-Cadru/Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sect. a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 3/2017. DUAE poate fi accesat la link-ul: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
www.cnsc.ro
Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători" S.A.
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010867
+40 213199528 / 122961
www.cfrcalatori.ro
2019-03-15
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.