Căutare

România-Pantelimon: Servicii de supraveghere a lucrărilor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PANTELIMON
   Mar 18, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
25709173
Str. Livezilor nr. 94
Pantelimon
052431
Ana Baicoianu
+40 0374205200/ +40 0374205204
contact@acilfov.ro
+40 374205204
www.acilfov.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Contract de servicii „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor” pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, in perioada 2014–2020”
S2-25709173/2019/14
Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov. Obiectivul general al contractului este asigurarea unei implementari corespunzatoare a proiectului de investitii finantat prin POIM.
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;
B. Termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
29348415.31
Aria de operare a S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., judetul Ilfov.
Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014–2020”. Obiectivul general al contractului este asigurarea unei implementari corespunzatoare a proiectului de investitii finantat prin POIM. Pentru detalii a se vedea caietul de sarcini.
Experienta specifica cat mai vasta a expertilor principali solicitati in caietul de sarcini este un elemente decisiv in indeplinirea scopurilor contractului. Prezenta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
40
Pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitati [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
30
30
55
Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Programul Operational Infrastructura Mare — POIM.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii:
— certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazier judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de decizie sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016,
— orice alte documente edificatoare (dupa caz).
Persoanele juridice straine vor prezenta, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” orice documente justificative/edificatoare eliberate de institutiile autorizate din tara de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Declaratie pe propria raspundere privind inexistenta conflictului de interese, asa cum este reglementata cu titlu exemplificativ în art. 73 din Legea nr. 99/2016, completare DUAE. Operatorii economici (ofertanti/terti sustinatori/subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formularul 4.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
— presedinte Consiliul de Administratie — Ionel Scrioșteanu,
— membru Consiliul de Administratie — Cristian Ovidiu Cătălin Pistol,
— membru Consiliul de Administratie — Gabriel-Constantin Năstase,
— membru Consiliul de Administratie — Angheluş Iulian Constantin,
— membru Consiliul de Administratie — Mihail George Staicu,
— director general — Cătălin Marian Dragilă,
— manager UIP — Valentin Tarcă,
— manager adjunct UIP — Cristian Neagu,
— manager contract — Andrei Stefan,
— responsabil financiar — Angela Stancu,
— responsabil financiar — Aura Adriana Luncaşu,
— sef Birou Juridic — Marius Cristian Băicoianu,
— sef Birou Achizitii — Ana Ştefania Băicoianu.
Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sa nu se afle in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante.
Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (tert/subcontractor) vor depune cate un DUAE propriu si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. In cadrul unei asocieri se depune DUAE pentru fiecare membru asocierii. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca fiind inacceptabila.
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii (3) 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie in valoare de minim: 29 000 000 RON sau echivalentul sumei in alta valuta.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Bilanţurile contabile pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care entitatea contractantă le consideră adecvate (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu). În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informaţiile şi documentele prevăzute mai sus, operatorul economic este autorizat să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare prin orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat.
Notă 1: Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu anual RON/altă valută, pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018), curs comunicat de BNR.
Notă 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Terțul susținător — In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solitar pentru executarea contractului sectorial. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Formularul 12 și 12A — Angajament ferm privind susținerea financiară a cifrei de afaceri a ofertantului si Declaratie tert sustinator economic si financiar. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiază de susținere din partea unui terț) în urma aplicării criteriului de atribuire.
Cerinţa nr. 1 „Experienţa similară”. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani împliniti la data limita de depunere a ofertelor au prestat activitati similare obiectului contractului sau de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul acestuia, constand cel putin in activitati de supervizare/supraveghere/dirigenție de șantier in valoare cumulata de minim 29 000 000 RON fara TVA. Serviciile similare pot fi prestate în cadrul a maxim 5 contracte in domeniul infrastructurii de mediu.
Informaţii privind subcontractanţii:
Prezentare DUAE completat, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul contractului valoarea prestatiilor similare pentru perioada solicitata, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.
Nota:
— Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial,
— Pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar, care să conţină valori şi perioade de prestare şi care să confirme prestarea serviciilor similare/parti relevante din contract,
— In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea partii de contract indeplinite de acesta si a valorii serviciilor prestate aferente fara TVA. Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate şi în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, entitatea contractantă are dreptul de a solicita documente menţionate sau detalii, precizări, informaţii sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a capacitatii si experientei tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196–200 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma originala a persoanei respective – Formularul nr. 11, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatilor din angajamentul ferm. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, 178, 180 si 73 din Legea nr. 99/2016). In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE.
În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligația de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, numele reprezentantului și funcția acestuia), denumirea lucrărilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant, valoarea lucrărilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de acesta. Subcontractanții vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare (care sa contina cel putin următoarele: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, Denumirea lucrărilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant, Valoarea lucrărilor/serviciilor/produselor ce vor fi executate/prestate/furnizate de subcontractant (RON fără TVA). Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând și numărul și data acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contractul respectiv) în urma aplicării criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt documentele indicate în cadrul Acordului de subcontractare din care să rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigură îndeplinirea obligațiilor asumate. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.
Cuantumul garantiei de participare: 290 000 RON.
Cursul de schimb la data publicarii invitatiei de participare, echivalenta RON/alta valuta la cursul comunicat de BNR.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.
În cazul depunerii de oferte în asociere, în mod obligatoriu garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Mod de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:
(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,
(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.
Garantia de participare obligatoriu se va posta in SICAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar in contul urmator:
Cont IBAN BRD deschis la Sucursala Băneasa RO18BRDE445SV38882244450.
Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării entităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului sectorial.
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine Anexă la contract.
Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 alin. (3) din H.G. 394/2016.
Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie în conditiile art. 47 din HG 394/2016.
În cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie de buna executie va fi emisa integral în numele si pentru asociere.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016 Acordul de Asociere va respecta Formularul 2. Partile raspund solidar si individual in fata entitatii contractante in ceea ce priveste toate obligatiile si responsabilitatile decurgand din/in legatura cu Contractul.
Formul
2019-05-06
15:00
2019-09-06
2019-05-06
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare si reprezentantii operatorilor economici.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, un standard/agrement tehnic, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.
Documentaţia de atribuire se descărca de la „Documentaţie si clarificări” din anuntul de participare din SICAP.
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele link-uri:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Si
https://ec.europa.eu/tools/espd
Nota: se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc. În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, respectiv: Factor de evaluare Experienta echipei de experti, Pretul ofertei, Demonstrarea unei metodologii adecvate de implemantare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
cu sediul în orașul Pantelimon, Str. Livezilor nr. 94, județul Ilfov și punctul de lucru situat în orașul Otopeni
Otopeni
+40 374205200
contact@acilfov.ro
+40 374205204
www.acilfov.ro
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.