Căutare

România-Târgu Mureș: Echipamente de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Delgaz Grid S.A.
RO10976687
Bulevardul Pandurilor nr. 42
Târgu Mureș
540554
Gabriela Urzica, Andrei Mihaly
+40 365403754
gabriela-raluca.urzica@eon-romania.ro, andrei.mihaly@eon-romania.ro
https://delgaz.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare prin leasing operațional cu servicii incluse a 37 autovehicule speciale tip autosasiu cu cabină, dotate cu braț telescopic ridicător cu nacelă pentru lucru la înălțime
61
Furnizare prin leasing operational cu servicii incluse a 37 autovehicule speciale tip autosasiu cu cabina, dotate cu brat telescopic ridicator cu nacela pentru lucru la inaltime pentru o perioada de leasing de 60 de luni si un rulaj anual de 24 000 km si 500 de ore de functionare nacela.
3830000
Locatiile Delgaz Grid S.A. din judetele Iasi, Bacau, Suceava, Vaslui, Botosani si Neamt.
Furnizare prin leasing operational cu servicii incluse a 37 autovehicule speciale tip autosasiu cu cabina, dotate cu brat telescopic ridicator cu nacela pentru lucru la inaltime pentru o perioada de leasing de 60 de luni si un rulaj anual de 24 000 km si 500 de ore de functionare nacela.
Fiecare element de SLA descris in Anexa numita „Elemente de SLA" din documentatia de atribuire are o pondere de 10 puncte
4
Functie de rulajul si varsta autovehiculelor, ofertantul va pune la dispozitia Entitatii contractante o grila de depreciere in functie de uzura excesiva, conform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
8
88
68
(a) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP Nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii care indeplinesc cerintele de participare/calificare a caror oferta corespunde din punct de vedere tehnic in urma analizei intermediare intocmite la finalizarea evaluarii ofertelor (procedura online).
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general cosolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
(b) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016, de catre de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti.
In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie in Entitatea contractanta, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt:
— Ferenc Csulak — director general,
— Carmen Teona Oltean — director general adjunct,
— Petre Radu — director general adjunct.
Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Bogdan Cirstea, Flavius Marcus, Andrei Mihaly, Gabriela Raluca Urzica, Gheorghe Cotarlan, Corneliu Paslariu, Angela Vasile, Alin Gheorghe Urcan, Ioan Mircea Ratiu.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre de ofertantii care indeplinesc cerintele de participare/calificare a caror oferta corespunde din punct de vedere tehnic in urma analizei intermediare intocmite la finalizarea evaluarii ofertelor (procedura online).
Informatii privind asociatii (daca este cazul) — conf. art. 199 din Legea 99/2016: în cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format printr-o asociere la care participa mai multi operatori economici va semna o declaratie prin care se obliga ca, in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Entitatii contractante inainte de data semnarii contractului.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) — conf. art. 192 lit. k) din Legea 99/2016.
Experienta similara: prin experienta similara se intelege experienta similara cu obiectul prezentei achizitii. Ofertantul va demonstra indeplinirea conditiei prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, faptul ca a furnizat produse similare, de natura si complexitatea obiectului supus achizitiei, în ultimii 3 ani, de minim 3 830 000 euro.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si angajamentul tertului sustinator. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta o declaratie de neincadrare in cadrul art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177, alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art. 188 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze Entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. Tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in prev. art. 178 din Legea 99/2016.
In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractant/tert sustinator, se solicita completarea DUAE, separat, pentru fiecare subcontractant/tert sustinator, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii care indeplinesc cerintele de participare/calificare a caror oferta corespunde din punct de vedere tehnic in urma analizei intermediare intocmite la finalizarea evaluarii ofertelor (procedura online).
Informatii privind experienta similara se vor completa si in DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, unde se vor preciza informatii referitoare la: numarul si data contractului invocat ca experienta similara, valoarea, beneficiarul, data. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantii care indeplinesc cerintele de participare/calificare a caror oferta corespunde din punct de vedere tehnic in urma analizei intermediare intocmite la finalizarea evaluarii ofertelor (procedura online). Furnizorul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare in cuantumul cerut. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare. Aceste documente justificative pot fi copii de pe partile relevante ale contractelor/recomandarilor/proceselor-verbale/certificatelor/orice alte documente.
Garantia de participare se va constitui conform prevederilor art. 42 din HG nr. 394/2016 si va fi in cuantum de 170 000 RON.
Daca se alege varianta de depunere prin virament bancar, contul in care urmeaza a fi virata suma este: RO11 BRDE270S V275 4041 2700 BRD Târgu Mures. Durata de valabilitate a garantiei de participare este de 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune impreuna cu oferta. Conform art. 138 alin. (3) din HG 394/2016 si in conditiile art. 228 alin. (4) din Legea 99/2016, eventualele neconcordante referitoare la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, precum si la cuantumul sau valabilitatea acesteia se acorda ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentaţia de atribuire a achizitiei — conform art. 41 din HG nr. 394/2016. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la casieria unitatii. Incadrarea in prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) si c) din HG nr. 394/2016 da dreptul Entitatii contractante de a retine garantia de participare.
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data atribuirii contractului, astfel:
Furnizorul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din valoarea estimata a contractului de furnizare produse cu servicii incluse pentru autovehicule, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: scrisoare de garantie bancara de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016, valabila cel putin 14 zile dupa expirarea termenului de valabilitate a contractului.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
In conformitate cu art. 22 alin. (9) din HG nr. 394/2016, Entitatea contractanta va organiza ca etapa finala a procesului de achizitie sectoriala, licitatia electronica. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SICAP conf. art. 126 din HG nr. 394/2016 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-18
15:00
2019-10-18
2019-04-18
15:00
In SEAP.
-
Entitatea contractanta nu doreste limitarea numarului de candidati si nu foloseste criterii de preselectie.
Criteriului de atribuire se va aplica doar ofertelor admisibile.
Informatii legate de atribuirea contractului: se va semna un contact cu ofertantul care a obtinut cel mai mare puntaj in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SICAP, sectiunea „Intrebari”. Solicitarile de clarificari transmise din partea operatorilor economici inainte de ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura Entitatii contractante in aceeasi zi (ziua transmiterii), solicitarile de clarificari transmise dupa ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura Entitatii contractante in urmatoarea zi lucratoare. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP, la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Pentru a vizualiza si a raspunde solicitarilor de clarificare venite din partea ofertantilor, se acceseaza sectiunea „Intrebari”, Entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SICAP, sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SICAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.
In vederea respectarii confidentialitatii documentelor, conform art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic „elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat in cuprinsul acesteia care informatii din Propunerea tehnica si/sau din Propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile privind confidentialitatea” — mai putin valoarea totala a ofertei financiare. In cazul in care documentele nu au fost declarate confidentiale, se vor aplica prevederile art. 231 alin. (6) din Legea 99/2016, astfel cum sunt prevazute.
Documentul DUAE atasat prezentei Fise de date poate fi accesat in vederea completarii prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Atentie: se va pastra extensia .xml.
Daca numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul indicat in prezenta documentatie, Entitatea contractanta, in conformitate cu art. 95 alin. (8) din Legea nr. 99/2016, va putea continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
In situatia in care 2 oferte au punctaj egal, departajarea se face in functie de pretul cel mai scazut.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Departamentul Juridic din cadrul Delgaz Grid S.A.
Bulevardul Pandurilor nr. 42, etaj IV
Târgu Mureș
540554
+40 365403769
https://delgaz.ro/
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.