Căutare

România-Drobeta Turnu Severin: Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   DROBETA TURNU SEVERIN
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Secom S.A. Drobeta Turnu Severin
RO 1605884
Bulevardul Carol I nr. 53
Drobeta Turnu Severin
220146
Georgeta Chivu
+40 352401330
achizitii.publice@secom-mehedinti.ro
+40 352401330
https://www.secom-mehedinti.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Lotul I — CL6 „Extindere Stație de Epurare Ape Uzate în Drobeta Turnu Severin” Lotul II — CL7 (lot 1) „Constructie Stație de Epurare pentru Aglomerarea Strehaia” Lotul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1605884_2018_PAAPD10115966
Proiectarea inclusiv detaliile de executie (revizuirea proiectului initial) si continuarea executiei lucrarilor pentru realizarea:
— lot I — CL6 „Extindere Statie de Epurare Ape Uzate in Drobeta Turnu Severin” cu cele doua trepte biologica si tertiara pentru un debit orar maxim de 2 405 m³/h 131 244 P.E.,
— lot II — CL7 (lot 1) „Constructie Statie de Epurare pentru Aglomerarea Strehaia”, treapta mecanica si biologica pentru un debit orar maxim de 169 m³/h 9 850 P.E.,
— lot III — CL7 (lot 2) „Constructie Statie de Epurare pentru Aglomerarea Gura Vaii”; treapta mecanica si biologica pentru un debit orar maxim de 36 m³/h 2 100 P.E.
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei statii de epurare includ:
(a) Activitatile de proiectare fac referire la verificarea, revizuirea si insusirea proiectului tehnic pus la dispozitie de catre entitatea contractanta pentru extinderea/constructia statiei de epurare. Proiectul va include printre alt [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
32718486.47
3
3
Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
Lotul II — CL7 (lot 1) „Construcție Stație de Epurare pentru Aglomerarea Strehaia”
2
Strehaia.
Proiectarea, inclusiv detaliile de executie (revizuirea proiectului initial) si continuarea executiei lucrarilor pentru realizarea Constructiei Statiei de Epurare pentru Aglomerarea Strehaia, trepta mecanica si biologica pentru un debit orar maxim de 169 m³/h 9 850 P.E.
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei statii de epurare includ:
(a) Activitatile de proiectare fac referire la verificarea, revizuirea si insusirea proiectului tehnic pus la dispozitie de catre entitatea contractanta pentru constructia statiei de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea proiectului tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie,
(b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei,
(c) Lucrari de constructie,
(d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,
(e) Testare si punere in functiune,
f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci cand este necesar,
(g) Remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor,
(h) Instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.
Valorea estimata: 4 712 688,36 RON fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA).
In bugetul proiectului sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 304 573,08 RON fara TVA. Aceste sume pot fi accesate oricând in timpul derularii contractului, in conditiile prevazute la art. 236 din Legea nr. 99/2016.
Se vor analiza elementele graficului de executie prezentat privitor la numarul de zile alocat, resurse umane si tehnice propuse si respectarea legislatiei codului munc [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
4712688.36
300
Informații despre fondurile Uniunii Europene Achiziția se referă la un proiect/program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Da x Nu □ Identificarea pro... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul III - CL7 (lot2) “Constructie Statie de Epurare pentru Aglomerarea Gura Vaii”
3
Gura Vaii
Proiectarea inclusiv detaliile de executie (revizuirea proiectului initial) si continuarea executiei lucrarilor pentru realizarea:
Constructiei Statiei de Epurare pentru Aglomerarea Gura Vaii trepta mecanica si biologica pentru un debit orar maxim de 36 mc/h 2.100 P.E.
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei statii de epurare includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la verificarea, revizuirea si insusirea proiectului tehnic pus la dispozitie de catre Entitatea contractanta pentru constructia statiei de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.
Valorea estimata:
— 2.477.494,89 RON fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA)
In bugetul proiectului sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 176.416,45
Lei fara TVA. Aceste sume pot fi accesate oricând in timpul derularii contractului, in conditiile prevazute la art. 236 din Legea 99/2016.
Se vor analiza elementele graficului de executie prezentat privitor la numarul de zile alocat, resurse umane si tehnice propuse si respectarea legislatiei codului munc... detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
2477494.89
300
Informații despre fondurile Uniunii Europene Achiziția se referă la un proiect/program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Da x Nu □ Identificarea pro... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul I – CL6 “Extindere Statie de Epurare Ape Uzate in Drobeta Turnu Severin”
1
Drobeta Turnu Severin
Proiectarea inclusiv detaliile de executie (revizuirea proiectului initial) si continuarea executiei lucrarilor pentru realizarea:
Extinderii statiei de epurare ape uzate din municipiul Dr.Tr. Severin cu cele doua trepte biologica si tertiara pentru un debit orar maxim de 2405 mc/h - 131.244 P.E.
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei statii de epurare includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la verificarea, revizuirea si insusirea proiectului tehnic pus la dispozitie de catre Entitatea contractanta pentru extinderea statiei de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie. b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.
Valorea estimata:
— 25.528.303,22 RON fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA).
In bugetul proiectului sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 1.160.701,22 RON fara TVA. Aceste sume pot fi accesate oricând in timpul derularii contractului, in conditiile prevazute la art. 236 din Legea 99/2016.
Se vor analiza elementele graficului de executie prezentat privitor la numarul de zile alocat, resurse umane si tehnice propuse si respectarea legislatiei codului munc... detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
25528303.22
300
Achiziția se referă la un proiect/program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Da x Nu □ Identificarea proiectului: „ Fazarea Proiectului Reabilitarea ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Nu se accepta depunerea de oferta aleternativa si oferta care nu este oferta alternativa. Nu se accepta depunerea mai multor oferte pentru acelasi lot de catre acelasi operator economic.
Cerinta nr. 1
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
Aceste documente sunt:
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat), la momentul prezentarii acestora,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; - alte documente edificatoare, dupa caz. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 177, art.178 si art.180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea 99/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 RON.
Cerinta nr. 2
Evitarea conflictului de interese Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: - Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii Contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului Entitatii Contractante, parte a dosarului achizitiei publice. Toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) impreuna cu DUAE vor prezenta Formularul nr. 3C – Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.
Persoane cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1.Director General – Letea Dorin Ilian,
2.Director Tehnic –Turbat Adrian,
3.Director Comercial – Marculescu Dumitru,
4.Director Economic – Marculescu Petre,
5.Sef Serviciu Achizitii Publice – Chivu Georgeta,
6.Sef Serviciu Juridic - Lunguleasa Aurelian Marius,
7.Sef Departament Implementare Proiecte- Dumitrescu Romeo,
8.Sef Compartiment Plan si Valoare-Estimata – Cheresdi Rodica,
9.Inginer Serviciul Achizitii Publice - Crivac Cristian Ilie,
10.Sef Serviciu Contabilitate - Rosieteanu Gabriela
11.Inginer Departament Implementare Proiecte - Voine... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta 1. Partea 4.
Cerinta 1. Partea 1. Ofertantul (operator economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie sa faca dovada ca media cifrei totale de afaceri anuale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) este cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv de:
— lot I — 25 528 303,22 RON fara TVA,
— lot II — 4 712 688,36 RON fara TVA,
— lot  III — 2 477 494,89 RON fara TVA.
Cerinta 1. Partea 2.
Cerinta 1. Partea 3.
Cerinta 1 Partea 4 În aplicarea prevederilor art. 197 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, Entitatea Contractantă solicită o singură dată Ofertantului înlocuirea Terțului Susținător, respectiv a entității pe ale cărei capacități Ofertantul se bazează pentru îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri, utilizând ca referință condițiile de participare la procedură specificate în Fișa de Date a Achiziției, informațiile incluse în DUAE prezentat de Terțul Susținător, conținutul Angajamentului de susținere de terță parte și evidențele furnizate de Operatorul Economic Ofertant drept dovezi pentru informațiile incluse în Angajamentul de susținere de terță parte și DUAE al Operatorului Economic pe ale cărui capacități Operatorul Economic Ofertant se bazează. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii, urmand ca acesti asa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Tertul/tertii sustinator/sustinatori vor fi parte in contract si vor raspunde solidar impreuna cu ofertantul.
Cerinta 1 Partea 1 Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind media cifrei totale de afaceri anuale, Ofertantul va completa informațiile aferente situației sale de fapt în cadrul formularului DUAE, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016. Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE, utilizând formatul pus la dispoziție de Entitatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel: a. introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri; b. introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc. c. precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe care le utilizează ca suport pentru informațiile incluse în DUAE. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Atunci când Operatorul Economic s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, Operatorul Economic în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE. Cerința mai sus menționată este obligatorie și se evaluează: CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ/CERINȚĂ NEÎNDEPLINITĂ utilizând ca referințe: 1. descrierea din Fișa de Date a Achiziției – Secțiunea III.1.2 Capacitatea economică și financiară, 2. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant in DUAE, în aplicarea prevederilor art. 202, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 și art. 138 alin (1) din HG nr. 394/2016, în etapa de verificare a modului de îndeplinire a cerințelor minime, respectiv, 1. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE, 2. documentele justificative furnizate de Operatorul Economic Ofertant pentru informațiile incluse în DUAE, în aplicarea prevederilor art. 205 din Legea nr. 99/2016 și art. 138, alin. (2) din HG nr. 394/2016. În condițiile art. 22 alin. (7) din HG nr. 394/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri, orice Operator Economic are dreptul: 1. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează în condițiile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG394/2016; 2. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.
Cerinta 1 Partea 2 În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț sau a mai multor terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economică și financiară ce include: i. o enumerare și descriere a resurselor pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii. specificarea în mod expres a faptului că Terțul Susținător își asumă în mod solidar cu Operatorul Economic/Operatorii Economici Ofertanți răspunderea pentru executarea Contractului ce rezultă din această procedură, în cazul în care acesta (terțul) nu își îndeplinește obligațiile de susținere asumate prin angajament; iii. anexa/anexele transmise Operatorului Economic Ofertant de către terţ/terţii susţinători, ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului. b. un formular DUAE separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economică și financiară, completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. 2. Să marcheze „Da” în propriul DUAE care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități.
Cerinta 1 Partea 3 Instrucțiunile de mai sus pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri în ceea ce privește DUAE ca dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt extinse și la Operatorii Economici pe ale căror capacități se bazează Operatorul Economic Ofertant. În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime Terțul Susținător trebuie să: 1. îndeplinească cerința minimă privind "cifra de afaceri "; 2. nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016. De asemenea tertul / tertii sustinator / sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 si 73 din Legea 99/2016. 3. sa fie înscris în registrul comerțului sau echivalent, în țara în care este stabilit. În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr. 99/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economică și financiară rubrica "Cifra de afaceri", completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere. ii. Să marcheze „Da” în propriul DUAE, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind Operatorul Economic la rubrica „Operatorul economic participa la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind cifra de afaceri poate fi îndeplinită de toți membrii asocierii. La solicitarea expresă a Entitatii Contractante și în aplicarea prevederilor art. 205 din Legea 99/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE. Documentele suport includ, dar nu se limitează la: extrasul „contul de profit și pierdere” din situațiile financiare pentru exercițiile financiare încheiate (2015, 2016, 2017) vizate si inregistrate de organele competente sau alte dovezi pe care Operatorul Economic Ofertant le prezinta Entitatii Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al cifrei de afaceri. În cazul în care, din orice motive documentele justificative solicitate nu sunt deținute de Operatorul Economic Ofertant în limba romana, Operatorul Economic trebuie să prezinte, ca urmare a solicitării exprese a Entitatii Contractante, traducerea autorizata a respectivelor documente în limba romana. Atunci când, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizează că documentele justificative pentru afirmațiile și informațiile incluse în declarația pe proprie răspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile în format electronic și indică URL-ul și codul de acces la informații, acesta nu trebuie să mai transmită, la solicitarea expresă a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar să confirme Entitatii Contractante că informațiile sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de la adresa URL menționată de Operatorul Economic și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de Entitate Contractantă.
Cerinta 1 Partea 3
Cerinta 1 Partea 4
Cerinta nr. 5 Informatii privind asocierea operatorilor economici. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de Legea 99/2016. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă solicita ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară La solicitarea Entitatii Contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala. Entitatea contractantă va solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit contractul, să adopte sau să constituie o anumită formă juridică în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziţie sectorial. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, în condiţiile Legii 99/2016.
Cerinta 1 Partea 2
Cerinta 3 Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamente tehnice puse la dispozitie de operatorului economic, pe care acesta se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Cerinta 2 Resurse umane Ofertantul va prezenta Declaratia cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani
Cerinta 1 Experienta similara in conformitate cu prevederile art. 192 lit. a) din Legea 99/2016. Partea 1 Lotul I - Ofertantul trebuie sa demonstreze finalizarea executiei, in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a cel putin o statie de epurare ape uzate cu o capacitate mai mare de 100.000 PE, in cadrul unui contract de lucrari tip proiectare si executie lucrari. In scopul intelegerii complexitatii obiectivului de investitie se vor considera similare, statiile de epurare cu treapta biologica si tertiara cu o capacitate mai mare de 100.000 P.E. Lotul II - Ofertantii trebuie sa demonstreze finalizarea executiei, în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a cel putin o statie de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE avand proces mecano-biologic in cadrul unui contract tip proiectare si executie. In scopul intelegerii complexitatii obiectivului de investitie se vor considera similare, statiile de epurare avand proces mecano-biologic cu o capacitate de minim 2000 PE. Lotul III - Ofertantii trebuie sa demonstreze finalizarea executiei, în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a cel putin o statie de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE avand proces mecano-biologic in cadrul unui contract tip proiectare si executie. In scopul intelegerii complexitatii obiectivului de investitie se vor considera similare, statiile de epurare avand proces mecano-biologic cu o capacitate de minim 2000 PE. Pentru scopul prezentei proceduri perioada de referință, respectiv ultimii 5 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale termenului limită pentru depunerea Ofertei.
Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui / unor terț / terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute prevăzute la art. 192 lit.g) doar dacă terțul va presta efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul,in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 4 Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 si 73 din Legea 99/2016. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criterii de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare din respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare, Formularul nr. 20 (care sa contina cel putin urmatoarele: - Denumire subcontractant - Date de identificare subcontractant, Formularul nr. 21. Denumirea lucrarilor ce vor fi executate de subcontractant. - Procentul din lucrarilor prestate de subcontract). Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.
Cerinta 1 Partea 3 b. un formular DUAE separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. 2. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns) care însoțește Oferta, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități. Instrucțiunile de mai sus pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară în ceea ce privește DUAE ca dovadă preliminară sau în legătură cu documentele justificative sunt extinse și la Operatorii Economici pe ale căror capacități se bazează Operatorul Economic Ofertant. În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător trebuie să: 1. îndeplinească cerința minimă referitoare la experienta similara în mod corespunzător"; 2. nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016. De asemenea tertul / tertii sustinator / sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 si 73 din Legea 99/2016.3. sa fie înscris în registrul comerțului sau echivalent, în țara în care este stabilit. În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr. 99/2016, pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru transmiterea Ofertei, următoarele: a. Acordul de asociere; b. un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic cu care participă la această procedură, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională rubrica, completat și semnat în mod corespunzător de Operatorul Economic cu care prezintă Oferta în asociere; 2. Să marcheze „Da” în propriul DUAE (răspuns), Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind operatorul economic la rubrica „Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens. Fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte cel puțin procentul/partea din lucrarile/serviciile solicitate ca experiență similară ce ar trebui realizate în mod corespunzător de fiecare membru al asocierii]. La solicitarea expresă a Entitatii Contractante și în aplicarea prevederilor art. 205 din Legea 99/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE. Documentele suport, nominalizate de către Ofertant în DUAE, ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare includ, fără a se limita la: extrase din contract, proces verbal de receptie finala, document constatator sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Entitatii Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare.
Cerinta 1 Partea 4 În cazul în care, din orice motive documentele ce probează finalizarea executie statiei de epurare invoacate ca experienta similara nu sunt deținute de Operatorul Economic Ofertant în limba romana, Operatorul Economic trebuie să prezinte, ca urmare a solicitării exprese a Entitatii Contractante, traducerea autorizata a respectivelor documente în limba romana. În aplicarea art. 206 din Legea 99/2016, atunci când, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizează că documentele justificative pentru afirmațiile și informațiile incluse în declarația pe proprie răspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile în format electronic și indică URL-ul și codul de acces la informații, acesta nu trebuie să mai transmită, la solicitarea expresă a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar să confirme Entitatiii Contractante că informațiile sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de la adresa URL menționată de operator și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de Entitate Contractantă. În aplicarea prevederilor art. 197, alin. (2) din Legea nr. 99/2016, Entitatea Contractantă solicită o singură dată Ofertantului înlocuirea Terțului Susținător, respectiv a entității pe ale cărei capacități Ofertantul se bazează pentru îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, utilizând ca referință condițiile de participare la procedură specificate în Fișa de Date a Achiziției, informațiile incluse în DUAE prezentat de Terțul Susținător, conținutul Angajamentului de susținere de terță parte și evidențele furnizate de Operatorul Economic Ofertant drept dovezi pentru informațiile incluse în Angajamentul de susținere de terță parte și DUAE al Operatorului Economic pe ale cărui capacități Operatorul Economic Ofertant se bazează. Operatorul economic participant la procedură, înțelege și acceptă că, pe perioada evaluării, Entitatea Contractantă are dreptul de a se adresa beneficiarului lucrarilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară în cadrul DUAE, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic în DUAE cu privire la experiența similară. Nota: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire: se completeaza DUAE Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere (Formularul nr 3A, Formularul 3B Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Toti asociatii vor asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului. Liderul Asocierii este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asocierii si asociati / subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre entitatea contractanta si acesta. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. De asemenea, pentru fiecare lot in parte, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Cerinta 1 Partea 2 Cerința mai sus menționată este obligatorie și se evaluează: CERINȚĂ ÎNDEPLINITĂ/CERINȚĂ NEÎNDEPLINITĂ utilizând ca referințe: 1. descrierea din Fișa de Date a Achiziției – Secțiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională, paragraful Experienta similara, 2. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE, în aplicarea prevederilor art. 202, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 și art. 138, alin. (1) din HG nr. 394/2016, în etapa de verificare a modului de îndeplinire a cerințelor minime, respectiv, 1. informațiile furnizate de Operatorul Economic Ofertant în DUAE (răspuns), 2. documentele justificative furnizate de Operatorul Economic Ofertant pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns), în aplicarea prevederilor art. 205 din Legea nr. 99/2016 și art. 138, alin. (2) din HG nr. 394/2016. În condițiile art. 22 alin. (7) din HG nr. 394/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară, orice Operator Economic Ofertant are dreptul: 1. să invoce susținerea unui terț (entitate) – inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant, și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și entitatea ale cărei capacități le utilizează, în condițiile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG394/2016; 1. să participe în comun cu alți Operatori Economici la Procedura de Atribuire, în condițiile art. 66 din Legea nr. 99/2016. În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1. să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a. Angajamentul ferm de susținere - Formular nr.5, din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre operatorul economic ofertant și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la: i. o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii. modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susținător) asigură Entitatii Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament în situația în care Operatorul Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile); iii. anexa/anexele transmise Operatorului Economic Ofertant de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Se va prezenta DUAE completat coresponzator. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in formularul DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine (in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servici, orice angajament ferm) utilaje/echipamente, considerate necesare pentru indeplinirea contractului. În cazul în care, din orice motive documentele justificative solicitate nu sunt deținute de Operatorul Economic Ofertant în limba romana, Operatorul Economic trebuie să prezinte, ca urmare a solicitării exprese a Entitatii Contractante, traducerea autorizata a respectivelor documente în limba romana. Atunci când, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizează că documentele justificative pentru afirmațiile și informațiile incluse în declarația pe proprie răspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile în format electronic și indică URL-ul și codul de acces la informații, acesta nu trebuie să mai transmită, la solicitarea expresă a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar să confirme Entitatii Contractante că informațiile sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de la adresa URL menționată de Operatorul Economic și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de Entitate Contractantă. În condițiile art. 22 alin. (7) din HG nr. 394/2016, în cazul în care există discrepanțe între informațiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.
Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016.
Cerinta 1 Partea 1 Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională în DUAE. Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară (experienta ce va include obligatoriu proiectare si executie), Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE, utilizând formatul pus la dispoziție de Entitatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel: 1. utilizează câmpul "Descriere" cel puțin următoarele informații: a. numarul si data contractului invocat drept experienta similara, b. obiectul contractului si Beneficiarul acestuia, c. datele de identificare ale contractului, d. tipul lucrarilor executate, e. capacitatea statiei de epurare finalizata invocata pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, f. data si numarul Procesului verbal de receptie finala, deținut de Operatorul Economic Ofertant pentru demonstrarea finalizarii executiei statiei de epurare invocate drept experienta similara și pe care Operatorul Economic Ofertant le poate prezenta Entitatii Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 205, alin (1) și (2) din Legea 99/2016. Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale; 2. introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.; 3. precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea lucrarilor realizate așa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul lucrarilor; 4. selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care statia de epurare prezentata ca fiind similara a fost finalizata si acceptata ca fiind efectuata în mod corespunzător de către beneficiarul lucrarilor, conform prevederilor înțelegerii dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul lucrarilor prezentate drept experiență similară; 5. introduce în câmpul „Beneficiari”: a. denumirea beneficiarului lucrarilor executate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat ca fundament pentru realizarea lucrarilor în câmpul "Descriere", numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea lucrarilor ca fiind executate corespunzător; b. rolul Operatorului Economic Ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au executat lucrarile în cadrul contractului pentru beneficiarul lucrarilor), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere”. În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE, Operatorul Economic Ofertant utilizează pentru contractul cu un beneficiar al lucrarilor solicitate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR. Entitatea Contractantă nu ia în considerare la evaluare, informațiile furnizate în DUAE, care includ referință la „data de sfârșit" în afara intervalului specificat, indiferent dacă această „dată de sfârșit” este înainte de împlinirea termenului specificat, calculat în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare sau dacă „data de sfârșit” este după împlinirea termenului limită pentru depunerea Ofertei publicat inițial în anunțul de participare.
Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele suport, nominalizate de către Ofertant în DUAE, ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare includ, fără a se limita la: extrase din contract, proces verbal de receptie finala, document constatator sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Entitatii Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexa la respectivul angajament. Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui /unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere" - partea IV,,Criterii de selectie” – Sectiunea B,,Capacitatea economica si financiara” in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la Capacitatea economica si financiara. Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE, Formularul nr.4 - „Angajament ferm privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara” - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si sau profesionala. Operatorul economic va depune o data cu oferta si DUAE, Formularul nr.5 - „Angajament ferm privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica si/sau profesionala”. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (care beneficiaza de sustinere din partea unui tert) în urma aplicarii criteriului de atribuire.
Se va completa DUAE de catre ofertant, tert sustinator si subcontractant, dupa caz. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire la solicitarea entitatii contractante. Nota: Entitatea contractanta nu a stabilit criterii privind capacitatea pentru subcontractantii propusi de ofertant in oferta, dar va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Nota: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Tertul/tertii sustinator/sustinatori vor fi parte in contract si vor raspunde solidar impreuna cu ofertantul.
Ofertantul va constitui garantia pentru participare in cuantum de:Lot I-255.283,03lei;Lot II - 47.126,88 RON;Lot III 24.774,94 RON si se va constitui in conf. cu prev. art. 41 si art. 42 din HG 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asigurări, în condiţiile legii.Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă.In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul societatii SECOM SA RO69RNCB0179034573100001 deschis la BCR Dr. Turnu Severin.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 185 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru constituirea gar. de part. sub forma unui instrument de garantare ofertantul va respecta Formular nr.1.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata gar. de part. se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Gar. de part. emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.La procedura online, dovada constituirii gar. de part.e se va posta obligatoriu in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa.Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5zile.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA (fara a lua in calcul diverse si neprevazute) si se constituie conform art. 45 si 46 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 02.06.2016. Garanţia de buna executie trebuie să fie irevocabilă.Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie sectorial (art 45 al 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, ale Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 02.06.2016, aprobate prin Horarea nr. 394/2016) Formular nr.2. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii si devine anexa la contract si este valabila pe toata perioada de derulare a contractului.
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.
In cazul in care Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări, aceasta trebuie sa fie autorizată să emită asemenea garanţii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societăţi) cotată cel puţin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent.
Restituirea se face in conformitate cu prevederile art. 47 si 48 alin. 4 din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-05-08
15:00
2019-11-08
2019-05-08
15:00
In SEAP.
Operatorii economici au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. Operatorul economic care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentului vor anunta entitatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea datei stabilite, intre ziua urmatoare publicarii anunt de participare si cel mai tarziu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Participantii la vizita amplasamentului isi vor asigura mijlocul de transport in vederea efectuarii vizitei.
Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. Solicitarile de clarificari ale Operatorilor economici se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Ofertantii vor transmite raspunsurile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conf cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de traducere autorizata a acestora in limba româna.
Criteriul de atribuire se aplica numai ofertelor admisibile. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc.
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.
Oferta alternativa:
Lotul 1 – da
Entitatea contractantă permite ofertanţilor să depună oferta alternativa.
In vederea asimilării unor noi tehnologii beneficiarul accepta oferta alternativa cu obligativitatea respectarii NTPA 001/2002 valori limita de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale si orășenești evacuate in receptori naturali;
Cerinte minime obligatorii pe care ofertantii trebuie sa le respecte:
— Obligativitatea respectarii NTPA 001/2002 valori limita de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale si orășenești evacuate in receptori naturali,
— Depozitul de namol existent trebuie pastrat si continuat
— Pastrarea amplasamentului,
— Pastrarea constructiilor existente,
— Oferta alternativa trebuie să fie în legătură cu obiectul contractului sectorial.
Nu se accepta depunerea mai multor oferte pentru acelasi lot de catre acelasi operator economic.
Nu se accepta depunerea de oferta aleternativa si oferta care nu este oferta alternativa.
Lotul 2 – nu se accepta oferta alternativa
Lotul 3 – nu se accepta oferta alternativa
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Contestația se depune la C.N.S.C. în termenul prevăzut la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Societatea Secom S.A. — Serviciul Achiziții Publice
Bulevardul Carol I nr. 53
Drobeta Turnu Severin
220146
+40 352401330
achizitii.publice@secom-mehedinti.ro
+40 352401330
https://www.secom-mehedinti.ro
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.