Căutare

România-Bacău: Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi suprafeţe de manevrare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BACĂU
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă Aeroportul International „George Enescu” Bacău
RO 4278841
Str. Aeroportului nr. 1
Bacău
600324
Lucian Neacsu
+40 234552484
marketing@bacauairport.ro
+40 234552484
www.bacauairport.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Creșterea capacității portante și modernizarea pistei decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional «George Enescu» Bacău”
4278841_2019_PAAPD1066375
Obiectul achizitiei consta in realizarea lucrarilor reprezentand „Cresterea capacitatii portante si modernizarea pistei decolare-aterizare si a suprafetelor de miscare aferente la Aeroportul International «George Enescu» Bacau”.

Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caiete de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Lucrarile incluse in Caietele de sarcini se refera la „Cresterea capacitatii portante si modernizarea pistei decolare-aterizare si a suprafetelor de miscare aferente Aeroportului International «George Enescu» Bacau”, inclusiv lucrari de canalizare, structura si instalatii de balizaj.

In cadrul proiectului, referitor la structurile rutiere aeroportuare s-a prevazut demolarea pistei existente pe toata lungimea de 2 500 m, pe o latime de 45 m si refacerea acesteia cu o structura rutiera noua pastrand structura existenta de o parte si de alta a pistei pe o latime de 2 x 17,5 m. Aceasta structura devine partea de acost [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
143320976.38
Municipiului Bacau — intravilan si cel al comunei Sarata — intravilan, apartine domeniului public al judetului Bacau.
Valoarea estimata a contractului fara TVA este de: 143 320 976,38 RON, compusa din:
— 141 342 123,52 RON fara TVA = cheltuieli pentru Investitia de baza,
— 813 237,97 RON fara TVA = cheltuieli pentru Organizare de santier 5.1.,
— 1 033 854,89 RON fara TVA = cheltuieli pentru Lucrari de amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala,
— 131 760,00 RON fara TVA = cheltuieli pentru Probe tehnologice si teste.
Valoarea estimata nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevazute, precizate in devizul general al investitiei.
Acest factor de evaluare, care conduce la diminuarea termenului de executie fata de cel propus de proiectant, aduce avantaje entitatii contractante prin dezvoltarea ac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
Garantia minima care trebuie acordata lucrarii, incadrata la Categoria „B” de importanta este de minim 5 ani. Garantia lucrarii poate fi extinsa pana la un nivel maxim [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
Inchiderea pistei inseamna de fapt inchiderea Aeroportului International. Aeroportul nu mai realizeaza venituri, companiile aeriene mutand zborurile pe alte aeroportur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
20
55
18
Program / Proiect
Cerința nr. 1:
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Entitatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 179 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, în situații excepționale și pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului, să nu excludă un Operator Economic aflat în situațiile de mai sus.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi: cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.


Cerința nr. 2:
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 178 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 99/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat (meționate la art. 178 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 99/2016) se aplică Operatorilor Economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecatorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu Legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau pentru care Entitatea Contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins obligațiile prin alte modalități de stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 178 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, înainte ca Entitatea Contractantă să formuleze decizia de excludere.

Entitatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 179 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, de a menține un Operator Economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile descrise la art. 178 alin. (1) și (2) când cuantumul acestor obligațiide plată sunt sub 10.000 RON.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.


Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, trebuie sa fie de minim 140.000.000 lei
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea entitatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Note: - Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. - Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificate calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. - Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru: - anul 2015 – 1 Euro = 4,4450 RON - anul 2016 – 1 Euro = 4,4908 RON. - anul 2017 - 1 Euro = 4.5172 RON - Pentru alta moneda decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/ budget/ contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. - In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert conform art. 196 din Legea nr. 99/2016, ofertantul va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 7. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Cerinta 5 - Asocierea, conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectorilale nr. 99/2016
Cerinta 1 – Experienta similara Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedește că a realizat în mod corespunzător lucrări: de aceeași natură și complexitate, respectiv lucrări de construcție nouă și/ sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgire pentru suprafete rutiere aeronautice: piste de decolare aterizare, cai de rulare aferente acestor suprafete, în ultimii 5 ani, în suprafata de minim 110.000 mp reprezentând: valoarea calculată cumulativ din cadrul unuia sau cel mult 3 contracte si lucrari instalatie balizaj, CAT II, la nivel minim de 1 contract. Prin lucrari similare obiectului prezentului contract se inteleg: lucrari constructii/modernizare/largire/ reabilitare suprafete rutiere aeronautice, respectiv executie balizaj CAT II, in concordanta cu standardele ICAO.
Cerinta 4 - Subcontractarea Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Cerinta 3 - Lista utilaje instalatii si echipamente In conformitate cu prevederile art. art. 192 lit. j) din Legea nr. 99/2016, Operatorul economic va prezenta o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru lucrarile prevazute in proiectul tehnic, respectiv, caietele de sarcini din documentatia de atribuire. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice cuprinse in declaratie sunt in proprietate/inchiriere/sau alta forma de punere la dispozitie. In lista prezentata privind Dotarile utilaje pentru indeplinirea contractului trebuie sa se regaseasca minim urmatoarele: - statie concasare mobila; - Laborator autorizat de minim gradul II, conform Ordin nr.1497/2011;
Cerinta 2 - Operatorul trebuie sa faca dovada existentei a cel putin: 1. Manager contract; 2.Responsabil managementul calitatii (RMQ);
Modalitatea de indeplinire: In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la asociati. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile asociatului/asociatilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii asociati, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Asociatul precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește. Dacă prin asociat nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Urmatorul document justificativ care probeaza indeplinirea cerintei va fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- acordul de asociere
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Se va completa si depune DUAE, conform art. 202, alin.1 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 143, alin.2, lit.b din HG nr. 394/2016, prin raportare la lucrari duse la bun sfarsit, corespunzator cerintelor entitatii contractante. La nivelul documentului DUAE operatorul economic va inscrie informatii cu privire la numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, potrivit art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, la solicitarea entitatii contractante, ulterior, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: copii ale unor parti relevante ale contractelor de lucrari pe care le-au indeplinit sau recomandari din partea beneficiarilor sau procese verbale de receptie sau certificari de buna executie sau certificate constatatoare, alte documente relevante. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor. In cazul in care contractele invocate ca experienta similara contin clause de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestora in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract si anexele acestuia care contin referinte privind: partile contractante, obiectul si durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnatura/semnaturile partilor. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru calculul pretului contractului in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractile respective. In cazul in care un operator economic prezinta pentru indeplinirea cerintei de calificare contracte ce au fost executate intr-o asociere, vor fi avute in vedere partile executate de operatorul economic. In situatia participarii unor operatori economici care au calitatea de subcontractanti in procedura, entitatea contractanta nu poate stabili cerinte de calificare pentru acestia, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestora pentru partea lor de implicare in contract. In acest caz, nu exista posibilitatea cumularii experientei similare a ofertantului cu cea a subcontractantilor, decat in cazul in care acestia din urma devin si terti sustinatori, in conditiile legii. -In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, conform art. 196 din Legea nr. 99/2016, ofertantul va prezenta Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 6. Angajamentul ferm va fi incarcat in SICAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Entitatea Contractantă nu ia în considerare la evaluare, informațiile furnizate în DUAE (răspuns), care includ referință la „data de sfârșit" în afara intervalului de 5 ani specificat, indiferent dacă această „dată de sfârșit” este înainte de împlinirea termenului de 5 ani calculat în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare sau dacă „data de sfârșit” este după împlinirea termenului limită pentru depunerea Ofertei publicat inițial în anunțul de participare. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si angajamentul tertului/tertilor sustinator/sustinatori - Formular 6.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, DUAE va fi insotit de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare. (Formular nr. 5)
Se va completa si depune DUAE, conform art. 202, alin.3 din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 143, alin.2, lit.b din HG nr. 394/2016 Nota: 1.DUAE se va completa si depune de urmatoarele categorii de operatori economici: ofertanti, ofertanti asociati, sustinatorii, daca este cazul. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii au obligatia de a prezenta angajamentul tertului sustinator, insotit de documente anexa la angajament, transmise acestora de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea.(Formular nr.6) In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, DUAE va fi insotit de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice cuprinse in declaratie sunt in proprietate/inchiriere/ comodat/ leasing/prestari servicii/angajament ferm/lista inventar/contract/ precontract/angajament de furnizare materiale, sau alta forma de punere la dispozitie. Nota 1: Pentru materialele necesare indeplinirii contractului nu are relevanta capacitatea de productie, ci capacitatea operatorului economic de a transporta si pune în opera în regim continuu produsele în cauza. Nota 2: Numarul de echipamente/utilaje, dupa caz, precum si capacitatea acestora se va determina de catre ofertanti coroborat cu productivitatile tehnice ale echipamentelor si cu cantitatile de lucrari necesare a fi puse în opera, astfel încât sa se respecte conditiile tehnice prevazute în caietele de sarcini si în conformitate cu programul de lucrari. Nota 3: Lista priind utilajele se va corela cu Graficul Gannt, prezentat in propunerea tehnica. Nota 4: In cazul asocierilor de operatori economici si a subcontractantilor, DUAE va fi insotit de acordul de asociere, respectiv de acordul de subcontractare.
Se va completa si depune DUAE, conform art. 202, alin.1din Legea nr. 99/2016, sub sanctiunea prevederilor art. 143, alin.2, lit.b din HG nr. 394/2016 Documentele justificative care se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt: -pentru responsabil RMQ: -CV/decizia de numire/fisa de post pentru RMQ sau echivalent. -documentul care atesta certificarea pentru manager contract sau echivalent.
Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 1.433.209,76 RON. Echivalența în valută a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului stabilit de BNR la data publicării anuntului de participare în SEAP. Garanția de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 41 si art. 42 din H.G. nr. 394/2016. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO58TREZ0615070XXX002314, deschis la Trezoreria Bacau. Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi de 120 zile. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garanția de participare constituită printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP până la data limită de depunere a oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română. Garantia de participare se va restitui de catre entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 44 din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr. 1)
Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din valoarea contractului fără TVA, si se va constitui conform art. 45 si art. 46 din HG nr. 394/2016.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Totodata, garantia de buna executie se poate constitui, in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din HG nr. 394/2016 si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie sectoriala. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial.
Garanția de bună execuție va fi executată de către Entitatea Contractantă în situațiile prevăzute la art. 47 din HG nr. 394/2016.
Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 48, alin. 4 din HG nr. 394/2016.
Contractul inclus în Documentația de Atribuire specifică informații referitoare la garanția de bună execuție, după cum urmează:
a. Moneda în care se constituie,
b. Perioada de valabilitate,
c. Modalitatea de constituire,
d. Situațiile care determină executarea,
Situațiile în care este eliberată/restituită.
Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 din H.G. 394/2016. (Formularul nr. 2)
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
2019-04-19
15:00
2019-08-19
2019-04-19
15:00
In SEAP
MEMBRII COMISIEI DE LICITATIE
Cerinta 1:
Contractul de executie lucrari „Cresterea capacitatii portante si modernizarea pistei de decolare aterizare la Aeroportul International «George Enescu» Bacau” nu va fi semnat, daca, ofertantul declarat castigator, respectiv fiecare asociat/subcontractant sau tert sustinator, castigatori ai procedurii de atribuire nu vor prezenta, in termen de valabilitate, Certificatul de autorizare eliberat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna (A.A.C.R.), pentru prestarea de activitati în domeniul aviatiei civile, pe numele ofertantului, respectiv pentru fiecare dintre ei, care sa acopere categoriile de activitati ce fac obiectul prezentei proceduri, respectiv pentru executarea lucrarilor de constructii — cod AAC, in conformitate cu prevederile RACRAD-AACDA, aprobata prin Ordinul Ministrului Transportului nr. 1448 din 16.10.2014 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice romane privind autorizarea sau acceptarea agentilor aeronautici civili in domeniul aeroportuar sau conex sau certificari europene echivalente, care sa acopere toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri, in conformitate cu prevederile PIAD-AD-AACDA, editia 2/2016, capitolul 2 alin. (1).

Operatorii economici vor prezenta in cadrul ofertelor (DUAE) documente privind detinerea certificatului de autorizare emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana care sa contina cel putin urmatoarele categorii de lucrari: Cod AAC – constructia de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom:

— suprafete de miscare: piste, cai de rulare, platforme pentru aeronave, semne si marcaje,


— echipamente aferente suprafetelor de miscare: instalatii deiluminat si balizaj luminos,
— suprafete de siguranta: suprafete pavate, panouri de semnalizare, semne si marcaje.


Departajarea ofertelor cu punctaje egale.
1) Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor depuse, 2 sau mai mulţi operatori economici sunt clasaţi pe primul loc, cu acelaşi punctaj total, oferta decalarată câştigătoare va fi cea a ofertantului care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare „preţul ofertei” care are ponderea cea mai mare.


Daca si in acest caz exista 2 sau mai mulţi operatori care au obţinut acelaşi punctaj aferent factorilor de evaluare „preţul ofertei”, entitatea contractantă va departaja ofertanţii luând în considerare punctajul aferent celui de-al doilea factor de evaluare „termen de inchidere a pistei”. 
Daca si in acest caz exista 2 sau mai mulţi operatori care au obţinut acelaşi punctaj aferent factorilor de evaluare „preţul ofertei” si „termen de inchidere a pistei” entitatea contractantă va departaja ofertanţii luând în considerare punctajul aferent celui de-al treilea factor de evaluare „terrmenul de executie a lucrarii”.

Dacă şi în acest din urmă caz, există 2 sau mai mulţi operatori pe primul loc, cu punctaje egale, deoarece in aceasta situatie si punctajul afferent celui de-al patrulea factor de evaluare „perioada de garantie suplimentara a lucrarii” este egal, atunci entitatea contractantă va solicita numai acestor operatori depunerea de noi propuneri financiare, în plic închis. Operatorii economici nu au decât dreptul să îmbunătăţească propunerea financiară depusă anterior, urmând ca noua ofertă al cărei nou preţ este cel mai scăzut să fie declarată câştigătoare. – Formulare 9 si 10

Dacă nici în urma reofertării ofertanţii nu pot fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului;


2) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa contina un acord de asociere. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Persoana care se consideră vătămată poate sesiza C.N.S.C./instanței competente în vederea anulării actului entității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de 10 zile, în raport de valoarea estimata a achiziției, potrivit legislației privind achizițiile sectoriale. Termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016.
R.A. Aeroportul Internațional „G. Enescu” Bacău
Str. Aeroportului nr. 1
Bacău
600324
+40 234552484
marketing@bacauairport.ro
+40 234552484
http://www.bacauairport.ro
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.