Căutare

România-Buzău: Servicii de analize medicale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUZĂU
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
4055750
Str. Stadionului nr. 7
Buzău
120144
Nicolae Ene
+40 238720223
achizitie@spitalulbuzau.ro
+40 238720223
www.spitalulbuzau.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de analize medicale
4055750201903
Serviciile de analize medicale de laborator sunt necesare desfasurarii activitatii autoritaţii contractante in asigurarea actului medical pentru pacientii Sptilalului Judetean de Urgenta Buzau. Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate, conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din caietul de sarcini.
— Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20,
— Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, Str. Stadionului nr. 7, localitatea Buzau, judetul Buzau.
In temeiul HG nr. 717/2001 si al Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1212/2004 s-a obtinul Avizul Ministerului Sanatatii nr. 120307/27.5.2004 prin care activitatea de analize medicale de la nivelul laboratorului de analize al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau a fost externalizata.
In aceasta situatie SJU Buzau incheie contract de „Servicii de analize medicale” cu un operator economic autorizat sa desfasoare aceasta activitate, in conditiile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1301 din 20.7.2007 pentru aprobarea normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale.
Operatorul economic trebuie sa fie in masura sa asigure autoritatii contractante toata gama de analize medicale, in conformitate cu anexa nr. 4 a ordinului.
Activitatea prestatorului se va desfasura in spatial inchiriat de autoritatea contractanta pe care prestatorul va trebui sa-l organizeze si sa-l doteze conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1301 din 20.7.2007 anexa nr. 4.
— Pachetul de analize medicale ce face obiectul achizitiei, precum si cantitatile minime si maxime ale analizelor se gasesc in anexa nr. 1 la caietul de sarcini,
— Cantitatile minime si maxime de analize medicale ce pot face obiectul unui contract sunsecvent se gasesc in anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta solicita indeplinirea unei cerinte in privinta controlului extern de calitate pentru a asigura o cat mai mare acuratete a rezultatelor analize [...]detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
48
1.1.) Informatii cu privire la neȋncadrarea ȋn prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Notă: se solicită atȃt ofertantului asociat, subcontractantului, căt şi terţului susţinător;
1.2.) Informaţii cu privire la neȋncadrarea ȋn prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
1.3.) Infomaţii cu privire la neȋncadrarea ȋn prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Notă: se solicită atȃt ofertantului asociat, subcontractantului căt şi terţului susţinător;
1.4.) Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească ȋn situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Această declaraţie va fi prezentată odată cu DUAE;
1.5.) Informaţii cu privire la neȋncadrarea ȋn prevederile art. 58 din Legea nr. 98/2016.
Informaţiile solicitate pentru neȋncadrarea ȋn prevederile art. 58 din Legea nr. 98/2016 sunt solicitate şi subcontractantului şi terţului susţinător, dacă este cazul.
Se va completa ȋn acest sens formularul DUAE, accesȃnd https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter urmȃnd ca documentele justificative să fie prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, doar de către ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie ȋn cadrul autorităţii contractante, ȋn ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, ȋn sensul articolului menţionat, sunt următoarele:
— Economist Claudiu Constantin Damian — Manager,
— Doctor Marinescu Gabriela Dana — Director medical,
— Economist Rusen Cristina — Director financiar-contabil,
— Asistent Luminiţa Turcu — Director de ȋngrijiri,
— Economist Ene Nicolae — Şef Birou Achiziţii.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
— Documentele justificative care probează ȋndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasati pe primul loc ȋn clasamentul intermediar ȋntocmit la finalizarea evaluării ofertelor,
— Documente de confirmare:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic şi al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4) Alte documente edificatoare, după caz.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de ȋnregistrare ȋn condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află ȋn niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de ȋndeplinire: completarea DUAE, urmȃnd ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanţii străini, documentul echivalent emis ȋn ţara de rezidenţă, original sau copie legalizată să fie prezentat doar la solicitarea autorităţiicontractante la finalizarea evaluării ofertelor, doar de către ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar, ȋnainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire.
— Prezentarea Certificatului de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declaraţie valabile pentru anul calendaristic ȋn curs.
Notă: ȋn cazul unei asocieri, formularele şi/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizează.
Se solicită ca ofertantul să aibă o cifră medie de afaceri in profilul obiectului procedurii (analize medicale) pentru cel mult ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de minim 20 000 000,00 RON.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente, in cazul in care cele prezentate nu sunt relevante. In cazul in care informatiile privind media cifrei de afaceri anuale nu sunt disponibile pentru intreaga perioada impusa, operatorul economic va preciza data la care a fost infiintat sau si-a inceput activitatea. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat leu se va folosi cursul de schimb mediu anual RON/EUR comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte www.bnr.ro
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui/unor tert/terti atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii ofertei, terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform Legii nr. 98/2016 modificata si actualizata, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii economice si financiare si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate SJU Buzau, ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, SJU Buzau avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului, in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Informatii privind experienta similara: lista a principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se accepta ca experienta similara orice prestare in sectorul/domeniul serviciilor de analize medicale de laborator. Ofertantul trebuie să fi prestat servicii similare în ultimii 3 ani, calculati până la data depunerii ofertelor, in valoare cumulata de cel putin: 10 000 000,00 RON fără TVA.
Informatii cu privire la dotarea tehnica. Lista cu aparatura medicala de specialitate, utilajele, echipamentele tehnice si alte mijloace fixe detinute in proprietate sau sub orice forma (inchiriere,comodat, leasing, contract prestari servicii, posibilitatea depunerii unui angajament de punere la dispozitie).
Calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează serviciul. Pentru a se asigura ca viitorul contractant va avea capacitatea sa execute corespunzator serviciile ce vor face obiectul contractelor subsecvente care vor fi atribuite in temeiul acordului-cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa faca dovada accesului la cel putin urmatorul personal  cheie (medici, biologi, biochimisti, asistenti de laborator si de recoltare).
Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ (cel putin un contract similar din ultimii 3 ani) in copie conform cu originalul sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati/entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul serviciilor executate, valoarea acestora, perioada in care s-au realizat, precum si faptul ca serviciile au fost receptionate. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati, in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare, atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb RON/EUR comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte www.bnr.ro
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui/unor tert/terti atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform Legii nr. 98/2016 modificata si actualizata, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante, astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate SJU Buzau ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, SJU Buzau avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului, in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Completare DUAE in conformitate cu notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv prezentarea de documente: contabile, acte de proprietate, alte acte din care sa reieasa detinerea echipamentelor declarate sau in cazul ofertantilor straini, documente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform Legii nr. 98/2016 modificata si actualizata, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV „Criterii de selectie", capitolul C „Capacitatea tehnica si profesionala", punctul 2, cu urmatoarele informatii: numele si prenumele personalului nominalizat, pozitia pentru care respectivul personal este nominalizat, precum si informatii relevante privind indeplinirea cerintelor privitoare la studii, aviz de libera practica emis de OAMMR, Colegiul Medicilor sau OBBCSSR Romania. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative in vederea indeplinirii cerintelor sunt urmatoarele: CV-ul, semnat de catre persoana nominalizata, din care sa reiasa experienta generala; copie „conform cu originalul” dupa diploma de studii; declaratie de disponibilitate, in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, semnata de titular; aviz de libera practica emis de OAMMR, Colegiul Medicilor sau OBBCSSR Romania. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui/unor tert/terti. atunci acesta are obligatia să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. La data depunerii ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform Legii nr. 98/2016 modificata si actualizata, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante, astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul/terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate SJU Buzau, ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, SJU Buzau avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a ofertantului, in ceea ce priveste respectiva/repectivele cerinta/cerinte. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi in mod obligatoriu insotite de traduceri autorizate in limba romana.
2019-04-15
15:00
2019-10-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/Espd/filter
Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare, asa cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va mai mic de 3 zile lucratoare. Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata câstigatoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele solicitate. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Totodata se va solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte obligatoriu si acordul/acordurile de subcontractare.
In cazul unei oferte comune, cerintele referitoare la motivele de excludere trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face in SEAP, utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.