Căutare

România-Iași: Servicii de cadastru

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Iași
4541580
Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11
Iași
700064
Gabriela Badarau
+40 232258190
licitatii@primaria-iasi.ro
+40 232258190
www.primaria-iasi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Servicii de cadastru — întocmire documentație cadastrală și/sau actualizare date tehnice, obținere numere cadastrale și înscrierea în cartea funciară a dreptului de pr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4541580/2019/6229/21.01.
„Servicii de cadastru — intocmire documentatie cadastrala si/sau actualizare date tehnice, obtinere numere cadastrale si inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a dreptului de administrare/folosinta/superficie/concesiune etc., dezmembrare/alipire loturi pentru bunurile imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Iasi” — conform caietului de sarcini. 

Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16.
4830000
4
Servicii cadastrale pentru bunuri imobile — terenuri fără construcții, imobile — terenuri + construcții
4
Municipiul Iasi.
Servicii cadastrale pentru bunuri imobile — terenuri fara constructii, imobile — terenuri + constructii — conform documentatiei de atribuire.
Acord-cadru: cantitati minime/maxime — 2 740 buc./2 800 buc.
Valoare minima/maxima — 2 497 318 RON/2 552 000 RON.
Contract subsecvent: cantitati minime/maxime — 540 buc./840 buc.
Valoare minima/maxima — 492 172 RON/765 600 RON.
2552000
48
Lot 2 — Servicii cadastrale pentru bunuri imobile parcări de reședință + teren aferent; locuri de joacă + terenuri aferente; terenuri aferente spațiilor verzi
2
Municipiul Iasi.
Servicii cadastrale pentru bunuri imobile parcari de resedinta + teren aferent; locuri de joaca + terenuri aferente; terenuri aferente spatiilor verzi — conform documentatiei de atribuire.
Acord-cadru: cantitati minime/maxime — 1 540 buc./1 650 buc.
Valoare minima/valoare maxima — 1 297 328 RON/1 390 000 RON.
Contract subsecvent: cantitati minime/maxime — 300 buc./495 buc.
Valoare minima/maxima — 252 727 RON/417 000 RON.
1390000
48
Servicii cadastrale pentru bunuri imobile din fiecare terenuri aferente eurocontainerelor; platforme betonate + terenuri aferente; fântâni arteziene + terenuri aferente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Municipiul Iasi.
Servicii cadastrale pentru bunuri imobile — terenuri aferente eurocontainerelor; platforme betonate + terenuri aferente; fantani arteziene + terenuri aferente; monumente/busturi/statui + terenuri aferente — conform documentatiei de atribuire.
Acord-cadru: cantitati minime/maxime — 235 buc./250 buc.
Valoare minima/maxima — 211 500 RON/225 000 RON.
Contract subsecvent: cantitati minime/maxime — 45 buc./75 buc.
Valoare minima/maxima — 40 500 RON/67 500 RON.
225000
48
Servicii cadastrale pentru bunuri imobile — pasaje/poduri; străzi + terenuri aferente; amenajări de teren (esplanade)
1
Municipiul Iasi.
Servicii cadastrale pentru bunuri imobile pasaje/poduri; strazi + terenuri aferente; amenajari de teren (esplanade) — conform documentatiei de atribuire.
Acord-cadru: cantitati minime/maxime — 760 buc./850 buc.
Valoare minima/valoare maxima — 592 800 RON/663 000 RON
Contract subsecvent: cantitati minime/maxime — 150 buc./255 buc.
Valoare minima/ maxima — 117 000 RON/198 900 RON.
663000
48
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.


Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz. Atat subcontractantul cat si tertul sustinator sustinator completeaza câte un DUAE distinct conform prevederilor art. 170 alin. (3) si art. 183 din Legea nr 98/2016;

— se va prezenta Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Prezentare formular) fata de persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante. Declaraţia se va depune odată cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator),

— se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilităţii. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere dintre cele descrise.

Lista persoanelor care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante:
— Mihai Chirica — primar,
— Harabagiu Gabriel Vasile — viceprimar
— Botez Radu — viceprimar,
— Denisa Liliana Ionascu — secretar,
— Apetroaei Maria — director general DGEFPL,
— Cazuc Carmen — director executiv DGEFPL,
— Pintilie Aurora  — director executiv DGEFPL,
— Dumitru Petru Tomorug — director executiv — Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare,
— Viorica Bostan — director executiv — Directia Tehnica si Servicii Comunitare,
— Oteleanu Cristina Daniela — director executiv — Directia Juridica,
— Fotache Elena-Beatrice — director executiv — Directia Proiecte Europene,
— Albisteanu Cristina — director executiv — Directia Fond Locativ,
— Radu Mihai Grigoras — director executiv — Directia Exploatare Patrimoniu,
— Gabriel Teodorescu — director executiv — Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat,
— Teodora Puiu — Control [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
1) Conform art. 179 lit. b) „atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă”. În susţinerea cerinţei, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare de cadastru/topografie cu mai mult de 3 ani in urma la nivelul unuia sau mai multor contracte avand valoare de minim:
— Lot 1 — 198 900 RON fara TVA,
— Lot 2 — 417 000 RON fara TVA,
— Lot 3 — 67 500 RON fara TVA,
— Lot 4 — 765 600 RON fara TVA.
In cazul in care se participa la mai multe loturi, cerinta se va indeplini pentru fiecare lot.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situațiilor lor,în conformitate cu Notificarea nr. 240/2016.La nivelul DUAE trebuie precizate informatii referitoare la: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea fara TVA, beneficiarul, data și numărul documentului de receptie, precum si ponderea și/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertantul va depune: Certificate/documente (constatator/recomandare/proces-verbal de recepție) prin care să confirme executarea serviciilor similare cu obiectul contractului, conținând referiri la: beneficiarul contractului, tipul contractelor, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului. În cazul în care beneficiarul serviciilor realizate anterior de către ofertant este un client privat şi, din motive obiective ofertantul nu are posibilitatea obţinerii unor certificate/documente (constatator/recomandare/proces-verbal de recepție) din partea acestuia, demonstrarea se realizează printr-o declaraţie pe proprie raspundere a ofertantului.
2019-04-18
15:00
2019-08-18
2019-04-18
15:00
In SEAP.
Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la adresa de internet dedicata:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
si
http://ec.europa.eu/tools/espd
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Serviciul Achiziții Publice
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11
Iași
700064
+40 232267582/189
licitatii@primaria-iasi.ro
+040 0232258190
www.primaria-iasi.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.