Căutare

România-Timișoara: Servicii de transport rutier public

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Profi Rom Food S.R.L.
RO 11607939
Str. Sever Bocu nr. 31
Timișoara
300242
Daniel Cîrstea
+40 721423066
nicoleta.gradinaru@profi.ro
https://www.profi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Comerț
Comerț
Servicii asigurare pachet transport și hrană participanți la Programul de calificare, precum și pachet cazare și hrană personal propriu (formatori) la Programul de calificare, 4 loturi
11607939/8/9/2019
Servicii asigurare pachet transport și hrană participanți la Programul de calificare, precum și pachet cazare și hrană personal propriu (formatori) la Programul de calificare, 4 loturi.
— lot 1 — Servicii asigurare transport participanti la Programul de calificare,
— lot 2 — Servicii asigurare hrana participanti la Programul de calificare,
— lot 3 — Servicii asigurare cazare cu mic dejun inclus si masa de cina, pentru personalul propriu (formatori) la Programul de calificare,
— lot 4 — Servicii asigurare hrana tip catering (masa pranz) pentru personalul propriu (formatori) la Programul de calificare) in cadrul Proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817.
În baza prezentei proceduri derulată de către partenerul S.C. Profi Rom Food S.R.L., vor fi atribuite 4 (patru) contracte de achiziție publică, aferent celor 4 (patru) loturi, așa cum acestea sunt specificate în cadrul prezentei. Un ofertant po [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
744420
4
4
Servicii asigurare hrană tip catering (masă pranz) pentru personalul propriu (formatori) la Programul de calificare în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvolta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4
S.C. Profi Rom Food S.R.L., Municipiul Timișoara, Str. Sever Bocu nr. 31, județul Timiș, Tel. +400372568911.
Servicii asigurare hrana tip catering (masa pranz) pentru personalul propriu (formatori) la Programul de calificare in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817, conform caietului de sarcini.
Variante meniu/zi.
10
90
49680
24
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Componenta 1 -Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitatile marginalizate, Axa Prioritara: Incluziunea sociala... detalii pe www.e-licitatie.ro
Servicii asigurare cazare cu mic dejun inclus și masă de cină, pentru personalul propriu (formatori) la Programul de calificare în cadrul proiectului „Măsuri integrate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
S.C. Profi Rom Food S.R.L., Municipiul Timișoara, Str. Sever Bocu nr. 31, județul Timiș, Tel. +400372568911.
Servicii asigurare cazare cu mic dejun inclus si masa de cina, pentru personalul propriu (formatori) la Programul de calificare in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817, conform caietului de sarcini.
Variante meniu/zi.
10
90
229680
24
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Componenta 1 -Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitatile marginalizate, Axa Prioritara: Incluziunea sociala... detalii pe www.e-licitatie.ro
Servicii asigurare transport participanți la Programul de calificare, în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica" Cod SMIS 2014+:114817
1
S.C. Profi Rom Food S.R.L., Municipiul Timișoara, Str. Sever Bocu nr. 31, județul Timiș, Tel. +400372568911.
Servicii asigurare transport participanti la Programul de calificare, in cadrul Proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumușica" Cod SMIS 2014+:114817, conform caietului de sarcini.
Experienta si calificarea personalului de specialitate (soferi).
20
80
241500
24
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Componenta 1 -Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitatile marginalizate, Axa Prioritara: Incluziunea sociala... detalii pe www.e-licitatie.ro
Servicii asigurare hrană participanți la Programul de calificare în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica" Cod SMIS 2014+:114817
2
S.C. Profi Rom Food S.R.L., Municipiul Timișoara, Str. Sever Bocu nr. 31, județul Timiș, Tel. +400372568911.
Servicii asigurare hrana participanti la programul de calificare in cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare a comunitatii marginalizate din comuna Frumusica" Cod SMIS 2014+:114817, conform caietului de sarcini.
Pondere produse obţinute din producţii ecologice (dintre categoriile de produse utilizate în cadrul prestării serviciului de catering ce face obiectul achiziţiei).
20
80
223560
24
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Componenta 1 -Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitatile marginalizate, Axa Prioritara: Incluziunea sociala... detalii pe www.e-licitatie.ro
Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese potrivit articolelor 59, 60 din Legea nr. 98/2018, cu membrii autoritatii contractante cu functii de decizie, care va fi depusa, odata cu DUAE.
Sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător, după caz) va prezenta, odată cu oferta, DUAE completat cu informațiile aferente situației lor, urmand ca celalalte documente solicitate (declarațiile pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile articolului 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată și a celei privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile articolului 164 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice actualizată etc.) sa fie prezentate de catre ofertantul declarat castigator.
Pe lângă aceste documente vor fi prezentate, dacă este cazul, angajamentul ferm al terțului susținător însoțit de documente din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative sunt:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitării;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului competent și/sau actul constitutiv al acestuia;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la articolul 166 alineat (2), articolul 167 alineat (2), articolul 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată;
4) După caz, ofertantii străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de către autoritățile competente din țară în care aceștia sunt rezidenți prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plata a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din tara de rezidență;
5) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba română/limba în care au fost emise însoțite de traducerea în limba română, după caz.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, precum si existenta autorizatiilor specifice solicitate pentru prestarea serviciilor.
Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prevederile articolului 193 alineat (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul emis de către Oficiul Registrului Comerțului competent/documente echivalente emise în țara de rezidență/licenta de transport persoane eliberata de catre Autoritatea Rutiera Romana in conformitate cu Ordinul Ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea pre [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Experienta similară. Ofertanții vor prezenta, la nivelul DUAE, o listă a serviciilor similare:
— lot 1 — Servicii asigurare transport persoane,
— lot 2 — Servicii asigurare hrana participanti tip catering,
— lot 3 — Servicii asigurare cazare cu mic dejun inclus si masa de cina pentru formatori,
— lot 4 — Servicii asigurare hrana tip catering (masa pranz) pentru formatori aferent fiecarui lot pentru care se depune oferta, la nivelul unuia sau mai multor contracte prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 (trei) ani, perioadă raportată la data limită de primire a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarilor publici și/sau privați. Numărul de ani aferenţi experienţei similare se calculează prin raportare la data limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare, care este calculată prin aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la durata minimă ce trebuie stabilită între data iniţierii procedurii de atribuire şi cea a depunerii ofertelor. Se va avea în vedere cursul BNR de la data încheierii contractului/contractelor. Operatorul economic (lider, asociat, terţ susţinător) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, respectiv numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia, datele sale de contact precum și data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fără TVA.
Subcontractare/Asociere.
Terț/terții.
Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prevederile articolului 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: denumirea si descrierea serviciilor, numarul si data contractului, valoarea indeplinita, datele și beneficiarii publici și/sau privați. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (de tipul certificate de predare primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare; orice alte documente relevante care să dovedească îndeplinirea cerinței solicitate etc.), vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica/după aplicarea criteriului de atribuire. În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care în formularul DUAE completat de către ofertant se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta odată cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională, proporțional cu cota de implicare în executarea contractului, la care se va atașa acordul de asociere. În cazul în care ofertantul beneficiaza de susținerea unuia sau mai multor terți susținători, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerinței, caz în care în formularul DUAE completat de către ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de către acesta, pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare. Se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Operatorul economic (lider, asociat) va completa cerința corespunzatoare în formularul DUAE secțiunea „General Documente" din documentatia de atribuire. Se va prezenta orice documente emise în condițiile articolului 200 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, aflat/aflate în termen de valabilitate la momentul depunerii acestora. În cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de către toți membrii asocierii, pentru partea din contract pe care o realizează. Justificarea cerinței: autoritatea contractanta a impus aceasta cerință pentru a se asigura ca operatorii economici au experiența necesară în vederea prestării serviciilor care fac obiectul contractului la un standard de calitate corespunzător.
Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractanții cu precizarea exactă a părților din contract care urmeaza a fi îndeplinite de către aceștia și exprimarea valorică a acestor părți. Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câstigatoare are obligația de a prezenta contractul încheiat cu subcontractanții nominalizați în ofertă, înaintea semnarii contractului. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă fara acceptul autoritații contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare inițiale. În caz de asociere, operatorul economic va prezenta autorității contractante angajamentul cu toți asociații, prin care își asumă răspunderea colectivă si solidară pentru îndeplinirea contractului. Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la articolele 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului, o singură dată, să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. Operatorul economic va depune, odată cu DUAE, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.
În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor tert/terti, în condițiile dispozițiilor legale aplicabile, în vigoare, atunci aceasta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul ca acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligatia sa prezinte: (i) Documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta/aceștia va/vor dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a acestuia,
(ii) Dovada ca ofertantul va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor articolelor 164, 165, 167 și articolelor 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată. Autoritatea contractanta verifica daca terțul/terții care asigura susținerea, în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind aceasta si nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la articolele 59 și 60 respectiv 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată. Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica și/sau profesională sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevazute la articolele menționate mai sus, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiasca terțul/terții susținător/susținători, făra ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal. Documentele justificative care probează cele asumate în angajament vor fi solicitate de către autoritatea contractantă doar ofertantului aflat pe primul loc în clasament după aplicarea criteriului de atribuire. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prevederile articolului 193 alineat (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice actualizată, care va fi insoțit de documentele menționate mai sus. Justificarea cerinței: autoritatea contractantă dorește să cunoască de la început capacitatea ofertanţilor si modalitatea/posibilitatea acestora de a îndeplini contractul, cu respectarea cerintelor impuse si a tuturor clauzelor contractuale.
2019-04-19
15:00
2019-07-19
2019-04-19
15:00
In SEAP.
Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
— Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică),
— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.e-licitatie.ro ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016,
— În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, autoritatea/entitatea contractanta comunică fiecărui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalți faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, sectiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016 capitolului V. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.