Căutare

România-Oradea: Servicii de pază

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ORADEA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Oradea
4230487
Str. Unirii nr. 1
Oradea
410100
Julieta Nicoară
+4 0259437000
julieta.nicoara@oradea.ro
+4 0259409406
www.oradea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de pază și protecție la obiectivele din subordinea Municipiului Oradea — Direcția Patrimoniu Imobiliar
4230487/2019/31
Obiectul contractului: servicii de pază si protectie la obiectivele din subordinea Municipiului Oradea —Directia Patrimoniu Imobiliar.
Serviciul de pază se va asigura pentru o durată de 1 (un) an, cu posibilitatea de suplimentare cu încă un numar de ore echivalent cu cele prestate pentru un an (145 826 ore conform tabelului 1 din caietul de sarcini), în baza unei clauze de revizuire stabilite în contract, conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
Valoare estimata totala in RON fara TVA de 4 914 336,00 RON fara TVA a fost stabilita conform art. 2 caz practic pagina 6 din Instructiunea nr. 3/2017 si cuprinde valoarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract (2 457 168,00 RON fara TVA), precum si valoarea estimata a cantitatii de servicii (145 826 ore) care vor putea fi achizitionate in baza clauzei de revizuire, stabilita la art. 17.8 din proiectul de contract.
Descrierea serviciilor solicitate.
Administrarea imobilelor din cadrul Municipiului Oradea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4914336
Municipiul Oradea,
Obiectul contractului: servicii de pază. Cantitatea de servicii care face obiectul contractului este cea prevazuta in caietul de sarcini.
Serviciul de pază se va asigura pentru o durată de 1 (un) an, cu posibilitatea de suplimentare cu încă un numar de ore echivalent cu cele prestate pentru un an (145 826 ore conform tabelului 1 din caietul de sarcini), în baza unei clauze de revizuire stabilite în contract, conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
Descrierea serviciilor solicitate.
Administrarea imobilelor din cadrul Municipiului Oradea în care se desfășoară diferite activități,
Implică necesitatea soluționării tuturor problemelor legate de buna funcționare a acestora, printre care și asigurarea serviciului de pază și protecție a bunurilor și persoanelor, respectiv asigurarea unui climat de siguranță a publicului pe timpul activităților zilnice și asigurarea pazei bunurilor și valorilor pe timpul nopții.
Paza va fi asigurată de către societăți specializate în serviciul de pază și protecție, astfel ofertanții participanti la licitatie trebuie să dețină obligatoriu licența eliberată de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii, conform art. 20 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data limită de depunere a ofertei.
Prin personal de specialitate se intelege coordonator al serviciilor de paza. Prin experienta a personalului de specialitate coordonator se intelege experienţa simil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
12
Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art. 165, art.167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor, conform art. 170 alin. (1) si 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1) Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile restante de plata ale impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru „pentru care exista obligatii de plata" la momentul depunerii acestora;

2) Cazier fiscal pentru operatorul economic;

3) Cazier judiciar pentru operatorul economic;

4) Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

5) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

6) Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident;

7) Orice alte documente edificatoare.

Persoane cu functii de decizie:
Numele persoanelor ce deţin funcţii de decizie Functia in cadrul autoritatii contractante
— Bolojan Ilie Gavril — Primar,

— Birta Florin Alin — Viceprimar,

— Mălan Mircea — Viceprimar,

— Duse Traian Adrian — Consilier Local,

— Dulca Camelia Mariana — Consilier Local,

— Maci Mihai — Consilier Local,

— Negrean Daniel Dumitru — Consilier Local,
— Laurentiu Alin Chiana — Consilier Local,
— Morar Grigore — Consilier Local,

— Buhas Camelia Liana — Consilier Local,

— Dragos Marcel Daniel — Consilier Local,

— Marinau Florin Liviu — Consilier Local,
— Filimon Teofil Laviniu — Consilier Local,

— Lezeu Ioan — Consilier Local,

— Felea Adrian Ioan — Consilier Local,

— Fonoage Corina Lavinia — Silvia Consilier Local,

— Zdranca Ionel Marius — Consilier Local,

— Ionescu Romeo — Consilier Local,
— Blaga Mariana — Consilier Local,

— Sabau Popa Mihai — Consilier Local,

— Mohan Aurel George — Consilier Local,

— Negrea Adrian — Consilier Local,

— Avram Nicolae Ioan — Consilier Local,

— Peto Dalma Csilla — Consilier Local,

— Kecse Gabriella — Consilier Local,

— Tau Ioan — Consilier Local,
— Palladi Dacian-Salvator — City Manager,
— Has Nadia Ramona — Director Adjunct,
Directia Economica:
— Eugenia Borbei — Director Executiv Directia Juridica,
— Diana Oltea Marc — Sef Serviciu Juridic,
— Maghiar Iulia Manuela — Sef serviciu Achizitii Publice,
— Nastea Mihaela — Consilier Achizitii Publice,
— Julieta Nicoara — Consilier Achizitii Publice,
— Horge Olimpia — Consilier Achizitii Publice,
— Marge Ionel — Consilier DPI,
— Claudia Sandru — Sef Serviciu DPI,
— Cristian Popescu — Director adj DPI,
— Popa Lucian Dan — Director Executiv DPI.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Atentionari speciale.

1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, insotit de documentele justificative, conform art.182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Experienta similara in „Realizari de servicii similare” a prestat în ultimii 3 ani, in mod corespunzator, servicii similare cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu: 2 000 000,00 RON fara TVA.
Pentru scopul prezentei proceduri:
1) Perioada de referință, respectiv ultimii 3 ani, va fi întotdeauna calculată în sens invers, pornind de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul limită de depunere a ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară, în intervalul de timp nou rezultat;
2) Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: servicii de paza si/sau servicii de supravegheresi/sau servicii de patrulare si/sau servicii de monitorizare și intervenție rapidă si/sau servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă.
Continuare subcontractare.
7) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv;
8) Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, subcontractorii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens, vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect [art. 150 alin. (1) si (2) din HG nr. 395/2016]; 
9) Contractantul are obligatia la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente furnizarilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie publica. Contractele trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului, în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie public;
10) Contractele de subcontractare vor cuprinde consimtamântul anticipat al subcontractantilor privind asumarea obligatiilor contractantului principal fata de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. d) (iii).
Mentiuni generale privind terti sustinatori.

1) Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi;

2) În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces, în orice moment, la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament;

3) Autoritatea contractantă va verifica dacă terţul/terţii care asigură susţinerea, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională, îndeplineşte criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167;

4) Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016;

5) În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terţul/terţii care acordă susţinere, în condiţiile art. 183 alin. (1) din lege, autoritatea contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul angajament;

6) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile cu privire la terţul susţinător.

Mentiuni generale privind subcontractarea.

1) În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art. 123 lit. a), b) din Legea nr. 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia, din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 si ca îndeplineşte criteriile privind capacitatea, asa cum au fost solicitate de autoritatea contractantă. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi nu se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile prevazute la art. 123 lit. a) din Legea nr. 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca: nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167;

2) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, in conformitate cu art. 71 alin. (2) din Directiva nr. 24/2016 si cu art. 55 din Legea nr. 98/2016, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei;

3) Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele;

4) Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi;

5) În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singura data, sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie;

6) Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens.

Mentiuni generale privind asocierea.

1) Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara, constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Lege nr.  98/2016;

2) In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica;

3) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert, în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, conform Legii nr. 98/2016.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016 actualizata, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul), insotit de documentele justificative conform art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, acordul de subcontractare (daca este cazul) si acordul de asociere (daca este cazul).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV A, B, C, D.In fapt, operatorii economici vor bifa la partea IV „Criteriile de selectie" punctul ɑ „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție". În ceea ce privește criteriile de selecție, autoritatea contractantă cere operatorului economic să declare că acesta îndeplinește toate criteriile de selecție impuse indicate în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț. Efectuarea furnizarilor similare se demonstreaza prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: furnizarea de produse similare, valori in lei fara TVA, perioada furnizarii, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Nota 1. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna furnizare urmatoarele: procese-verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare, in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.

Nota 2: Daca se
 vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei. 
Nota 3. Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicată de către Banca Centrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat.

De exemplu:

— Decembrie 2016: 1 EUR = 4,5172 RON,

— Decembrie 2017: 1 EUR = 4,644 RON,

— Decembrie 2018: 1 EUR = 4,6531 RON.

Pentru anul 2019 se va folosi urmatorul curs, martie 2019 :1 EUR = 4,7388 RON.
Nota 3. Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro, se transforma mai intai in euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate. Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la Nota 2.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant, precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: DUAE completat de ofertant va include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE pentru fiecare asociat precum si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acord urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
Desemnarea ofertei câstigatoare.
Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecarei oferte in parte un punctaj individual. Punctajul individual rezulta prin insumarea punctajelor partiale obtinute prin aplicarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare. Prin urmare, punctajul total obtinut de o oferta va fi media punctajelor individuale acordate de catre membrii comisiei.
Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei:
P total = P1 + P2 unde P1-P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 factori de evaluare.
Oferta cu valoare P total = P1 + P2 cea mai mare, va fi declarata câstigatoare.
Va fi declarata castigatoare oferta care va intruni cel mai mare punctaj, rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare mentionati mai sus, dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care il poate cumula o oferta este de 100 de puncte.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În termen de 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal (Legea nr. 101/2016).
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.