Căutare

România-Tulcea: Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TULCEA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Tulcea
4026712
Str. 1848 nr. 32
Tulcea
820195
Victoria Gheba
+40 240532350
achizitiitl@yahoo.ro
+40 240532274
www.spitaltulcea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Achiziție „Consumabile medicale 1"
4026712_2019_PAAPD1066763
Autoritatea contractanta urmareste achizitionarea de Ki-uri complete pentru procesarea prin tehnica de imunohistochimie a 250 de lame prin aplicarea unei proceduri de licitatie deschisa cu faza finala de licitatie electronica in urma careia se vor incheia acorduri-cadru pe 48 de luni cu ocupantii primelor 3 locuri declarati castigatori.
Cantitatea minima acord-cadru, cantitatea maxima acord-cadru: conform Caietului de Sarcini.
Cantitatea minima ctr. subs., cantitate maxima ctr. subs.: conform Caietului de Sarcini.
A.C. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candudaturilor: 16 zile.
10
Lot 2: Set cateterizare venă cavă în metoda Seldinger, având posibilitatea poziţionării simultane a cateterului cu ajutorul ECG intra-atrial
2
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 49 050,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 9: Ace atraumatice pentru UNIJET — diferite mărimi
9
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 21 180,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 1: Ac cu bizou Quincke pentru anestezie spinală şi puncţie lombară în scop diagnostic
1
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 6 450,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 3: Set pentru anestezie epidurală continuă
3
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 42 000,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 4: Tub prelungitor pentru seringi automate cu sistem de prindere cu rotire independentă faţă de tub — compatibil cu aparatul Injectomat aflat în dotarea autorității contractante
4
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 107 070,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 8: Consumabile pentru dializă renală compatibile cu Aparatul de hemofiltrare acuti HF-440
8
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 338 967,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 5: Trusă pentru perfuzie intravenoasă cu Infusomat® fm, Infusomat® fmS şi Infusomat® Space, să se poată utiliza şi pentru perfuzie gravitaţională
5
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 56 640,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 7: Seringă de unică utilizare — diferite mărimi
7
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 291 237,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 6: Cateter periferic tip braunulă cu sistem autoactiv de protecţie împotriva înţepării accidentale
6
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 233 029,50 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 11: Ace Tire Nerf — diferite mărimi
11
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 240,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Lot 10: Ace Kerr asortate — diferite mărimi
10
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta din Str. 1848 nr. 32, Tulcea.
Estimarile cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 3 780,00 RON.
48
Sursa de finantare: venituri proprii.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) — in termen la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind achizitiile publice: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Se va completa DUAE de catre operatotii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire.
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
— dr. Nastasescu Tudor Ion — manager,
— dr. Dumitrache Deniz Taniure — dir. medical,
— as. Popa Olga — dir. ingrijiri,
— ec. Mirescu Marian — dir. financiar-contabil,
— jr. Manole Valentin — sef Serviciu Juridic — R.U.N.O.S.,
— ec. Gheba Victoria — director administrativ.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire. Neindeplinirea cerintei, nedepunerea DUAE de catre toti participantii la procedura odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila [cf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare]. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea/partile din contract pe care o/le va realiza.
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantii straini clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire traduse in limba romana de traducatori autorizati. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantii vor face dovada detinerii avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii conform art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Subcontractanti, daca este cazul.
Terti sustinatori, daca este cazul.
Asociati, daca este cazul.
Ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractanului/subcontractantilor pentru a indeplini citeriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente citeriilor de calificare pe care le indeplinesc, mentionand denumirea si datele de contact, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, reprezentanţii legali. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de doumente justificative ale acestora, la solicitarea AC. AC poate respinge subcontractanul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data — inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE. Ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire au obligatia sa prezinte documentele care sustin cerinta, la solicitarea autoritatii contractante.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire: DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vederea de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzaor sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea acordului-cadru. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data — inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare inexecutarea viitorului contract. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri in calasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire vor prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei priind capacitatea tehnica si profesionala. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializeaza sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative (certificate/documente) care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire.
Ofertantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Membrul/ii asocierii (dupa caz) va/vor completa in formularul DUAE informatiile aferente situatiei lui/lor. Impreuna cu DUAE se va prezenta Acordul de asociere, semnat si stampilat de fiecare asociat in parte, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului. Ofertantii vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in vederea demonstrarii cerintelor privind capacitatea tehnica, ca dovada preliminara. Inainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie electronica si aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea acestui criteriu.
3
Licitatie — deschisa online cu etapa finala de L.E. Proc. va avea etapa finala de LE ce se va realiza intr-o singura runda, de 24 de ore (1 zi), nu se va folosi pasul de licitare. IP se transmite electronic, numai of. admisi si inscrisi in SEAP si va preciza data si momentul de start al LE. Obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul/lot fara TVA. Inf. la care [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-18
15:00
2019-07-18
2019-04-18
15:00
In SEAP.
Pentru completarea DUAE, toti operatorii economici interesati vor utiliza urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Sectiunea General — Documente. Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prevazute la art. 160–161 din Legea 98/2016.
Potrivit art. 215 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea acordului-cadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu incheia un acord-cadru ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.
Incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise va trebui semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Compartiment Juridic Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Str. 1848 nr. 32
Tulcea
820195
+40 240532350
spitaltulcea@spitaltulcea.ro
+40 240532274
https://spitaltulcea.ro/
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.