Căutare

România-Brașov: Îmbrăcăminte pentru bebeluşi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția de Asistență Socială Brașov
14206842
Str. Panselelor nr. 23
Brașov
500419
Topoliceanu Mariana
+40 368464081
dasbv@dasbv.ro
+40 368464083
www.dasbv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Pachete „Trusou pentru nou-născut”
14206842-2019-4
Pachete „Trusou pentru nou nascut” pentru bebelusii nascuti in municipiul Brasov. Contractele subsecvente se vor incheia fara reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Contractul subsecvent va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta care intruneste punctajul cel mai mare si se se va incheia cu o frecventa de 3 luni. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost prezentate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP in termen de 10 zile inainte de data lim [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
O locatie din municipiul Brasov.
Acord-cadru de furnizare pachete „Trusou pentru nou-nascut”.Cantitatea minima si maxima a acordului-cadru: minim 1 800 pachete trusouri, maxim 2 000 pachete trusouri. Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 500 pachete.
Setul format din produse din aceeasi gama/marca
9
Avand in vedere faptul ca se achizitioneaza mai multe produse de acelasi tip, se puncteaza prezentarea unei diversitati de culori si imprimeuri ale materialelor
25
Pentru produse textile fabricate din bumbac organic este obligatorie prezentarea certificarii
16
50
12
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.


Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata taxelor, impozitelor sau contributiilor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii, certificate valabile la momentul depunerii acestora,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,


— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170 alin. (1) si art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016, privind conflictul de interese.

Incadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca aceasta declaratie sa fie prezentata numai de ofertantii care prezinta oferte admisibile si care s-au clasat pe primele 20 de locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractantul sau tertul sustinator), dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 21 alin. (5) si (6) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:


— Mariana Topoliceanu — director general,
— Anca Giteiu — director general adjunct,
— Luana-Madalina Craciun — director general adjunct,
— Roxana-Aurora Bighiu –sef Serviciul Juridic, Relatii cu Publicul, Managementul Documentelor,
— Roxana-Liliana Puchianu — sef Birou Achizitii Publice, Aprovizionare,
— Alexandru Grigorut — inspector, Birou Ac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cerinta obligatorie: Informatii privind subcontractantii/asociatii In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va declara identitatea subcontractantilor, precum si partea lor de implicare in contract.
Cerinta obligatorie: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani In vederea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, ofertantii vor prezenta o lista a principalelor furnizari de produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei livrate in ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati). Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.
Nota: Ofertantii cu oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si care sunt clasati pe primele 20 de locuri, vor prezenta documentele invocate la cerinta de mai sus la solicitarea autoritatii contractante, continand perioade de livrare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul va completa si va prezenta un formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant nominalizat. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia sa completeze DUAE cu informatiile aferente situatiei lui. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
20
2019-04-12
15:00
2019-06-12
2019-04-12
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare a ofertelor.
Martie 2020.
1) In cazul in care se constata egalitate a ofertelor aflate pe primul loc, departajarea acestora se va face dupa punctajul cel mai mare obtinut la factorul de evaluare a calitatii propunerilor tehnice – „produse textile din bumbac organic”. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate, ofertele se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la factorul de evaluare — „diversitatea produselor”. In cazul in care persista egalitatea, departajarea se face tinand cont de perioada de garantie a termometrului digital;

2) Avand in vedere art. 21 alin. (1) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, „autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce au fost elaborate documentatia de atribuire si documentele suport”, initierea si derularea unei proceduri de atribuire nefiind legata de asigurarea fondurilor si nici de operarea de modificari in programul anual al achizitiilor publice, astfel se justifica introducerea unei clauze suspensive in cadrul unei documentatii de atribuire, respectiv contract de achizitie publica, conform adresei Ministerului Finantelor Publice, inregistrata la Cabinet Ministru cu nr. 5806/7.2.2019.

Conform adresei mai sus mentionata, „Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele ce intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice”.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista o alta sursa de Finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica;

3) DUAE se poate accesa folosind urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov
Str. Panselelor nr. 23
Brașov
500419
+40 368469995
dasbv@dasbv.ro
+40 368464083
http://www.dasbv.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.