Căutare

România-Cluj-Napoca: Aparate de angiografie digitală

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
4288080
Str. Clinicilor nr. 3–5
Cluj-Napoca
400006
Paul Rîșniță
+40 264592771/1559
achizitiiscjucj@yahoo.com
+40 264595271
http://scjucluj.ro/
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare montare și punere în funcțiune angiograf digital — Radiologie 2
4288080/2019/22
Furnizare montare și punere în funcțiune angiograf digital — Radiologie 2.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15.
7920000
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3–5.
Furnizare montare și punere în funcțiune angiograf digital — Radiologie 2.
Conform caietului de sarcini.
24
Sursa de finantare: venituri proprii din diverse surse.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii;
2) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
3) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:
—Petru Susca — Manager,
—Adela Golea — Director medical,
—Delia Dragomir — Director Financiar-Contabil,
—Ioan Tomoiaga — Sef birou aparatura medicala,
—Camelia Santa — Sef Serviciu Achizitii,
—Cristian Ioan Radu — Fizician,
—Cristiana Ciortea — Medic Primar Radiolog,
—Sorin Dudea — Profesor Doctor Medic Primar Laborator Radiologie.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.
Nota. Pentru oferte depuse in asociere, fiecare asociat va trebui sa prezinte documentele pentru partea din contract pe care o realizeaza.
— Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatie de furnizare emisa de CNCAN, valabila la data prezentarii, pentru produsul ofertat, conform art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, comlpletand in acest sens in DUAE, urmand ca documentul justificativ (autorizatia) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de ofertantii clasati pe primele 3 locuri doar la solicitarea autoritatii contractante dupa etapa finala de licitatie electronica,
— Oper [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, fiecare cu pretul evaluat de comisia de evaluare in cursul etapei de analiza si evaluare a ofertei financiare. Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: valoare maxima fara TVA in lei.Reofertarea se va realiza intr-o sing [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-22
15:00
2019-07-22
2019-04-22
15:00
In SEAP.
In cazul depunerii de oferte financiare cu acelasi pret, in vederea departajarii, se va solicita si depune prin intermediul SICAP o noua oferta financiara ofertantilor egalitari pentru pozitia respectiva din clasament. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati link:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016.
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.