Căutare

România-Constanța: Bitum

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CONSTANȚA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri
RO 2749993
Str. Celulozei nr. 15 A
Constanța
900155
George Nicolae Eftimie
+4 0241630696
g.eftimie@rajdpct.ro, achizitii.rajdpct@gmail.com
+4 0241630696
www.rajdpct.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Furnizare bitum rutier 50/70 necesar pentru producția de mixturi asfaltice, conform SR EN 12591: 2009
2749993/2019/1
Furnizare bitum rutier 50/70 necesar pentru productia de mixturi asfaltice, conform SR EN 12591: 2009.
Acord cadru cu maxim 3 (trei) operatori economici, cu o durata de 8 (opt) luni.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 400 000 RON fara TVA.
Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autoritatii contractante cu privire la datele preconizate pentru aplicarea procedurii de atribuire, sens in care datele propuse reprezinta intentia autoritatii contractante, pornind de la ipoteza de lucru ca nu vor aparea evenimente/circumstante imprevizibile care nu au putut fi luate in considerare la momentul initierii procedurii de atribuire.
Livrarea produselor se va face in baza comenzilor ferme emise de catre beneficiar, cu termen de livrare de maxim 48 de ore de la emiterea comenzilor. Locul de livrare al produsului este localitatea Cuza Voda, Str. Medgidiei nr. 1, judetul Constanta. Transportul se va face prin mijloace specializate ale [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
16500000
Locul de livrare al produsului este localitatea Cuza Voda, Str. Medgidiei nr. 1, judetul Constanta. Livrarea produselor se va efectua in termen de maxim 48 de ore de la primirea comenzilor.
Furnizare bitum rutier 50/70 necesar pentru productia de mixturi asfaltice, conform SR EN 12591: 2009.
Cantitate acord-cadru: minim 400 tone, maxim = 7 500 tone.
Valoare acord-cadru: minim 880 000,00 RON fara TVA, maxim = 16 500 000,00 RON fara TVA.
Cantitate contract subsecvent: minim 100 tone, maxim 2 000 tone.
Valoare contract subsecvent: minim 220 000,00 RON fara TVA, maxim = 4 400 000,00 RON fara TVA.
8
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016, va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire sunt:
— Lucian-Dumitru Lungoci — administrator special,
— Anca-Cristina Paruschi — director executiv economic,
— Lucian Poserba — director executiv tehnic,
— Monica Mirela Onica — sef Serviciu Financiar Contabilitate,
— Anamaria Jenica Gisberto — Viza CFP,
— Arina-Raluca Stefanica — sef Serviciu Juridic,
— George Nicolae Eftimie — presedinte Comisie Evaluare fara drept de vot,
— Liviu Sandu — membru Comisie Evaluare,
— Andreea Borceanu — membru Comisie Evaluare,
— Mariana Serediuc — membru Comisie Evaluare,
— Petruta Manea — membru Comisie Evaluare,
— Georgiana Onica — membru Comisie Evaluare,
— Mihaela Iordan — membru secretar fara drept de vot,
— Florentina Zaharia — Membru de rezerva.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3
2019-04-19
15:00
2019-06-19
2019-04-19
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare desemnati.
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 (saizeci) zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantii au obligatia de a comunica autoritatii contractante daca sunt sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa at
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obligatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie European), instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr. 7/2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/tools/espd
Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situati pe primele 3 locuri in clasamentul obtinut dupa aplicarea criteriului de atribuire stabilit, după caz, modul de departajare al ofertelor cu preţuri egale se va face astfel:
1) In cazul în care comisia constata ca au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertanţii clasati pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor prin intermediul SEAP, sectiunea disponibila in cadrul anuntului de participare al procedurii, caz în care acordul-cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanţi care au preţul cel mai scazut;
2) In cazul în care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul 2, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii prin intermediul SEAP, de noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor, astfel încat ofertantul clasat pe locul 1 sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasată pe locul 1. In cazul în care noua propunere financiara imbunatatita ca urmare a solicitarii autoritătii contractante, va influenţa clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa în SEAP;
3) In cazul în care au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul 3, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii prin intermediul SEAP, a unei noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor, astfel încat ofertanţii clasaţi pe locul 1 şi 2 sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul 1, respectiv 2. In cazul în care noua propunere financiara imbunatatita prezentata ca urmare a solicitării autoritătii contractante va influenţa clasamentul locurilor 1 şi 2, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initială depusa in SEAP.
Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractanta.
Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile, operatorii economici vor preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala în măsura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuala.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 101/2016, coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016.
R.A.J.D.P. Constanța — Serviciul Juridic/Serviciul Achiziții Publice
Str. Celulozei nr. 15A
Constanța
900155
+40 241630696
office@rajdpct.ro
+40 241630696
https://www.rajdpct.ro/
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.