Căutare

România-Slatina: Lucrări de construcţii de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SLATINA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Slatina
4394811
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, județ Olt
Slatina
230080
Daniela Moanță
+40 249439377/ +40 249407002
achizitii_publice@primariaslatina.ro
+40 249431708/ +40 249439336
www.primariaslatina.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Proiectare și execuție Modernizare infrastructură rutieră existentă în Municipiul Slatina (Pitești, Oituz, Bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu) județul Olt
439481120183
Obiectivul general îl constituie modernizarea infrastructurii rutiere existentă în municipiul Slatina pe străzile Pitești, Oituz și bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu.
Autoritatea contractantă își propune prin intermediul prezentei proceduri să achiziționeze servicii de proiectare precum și lucrări de execuție, în scopul modernizării infrastructurii rutiere pe varianta ocolitoare a Municipiului Slatina, constand în:
— modernizare parte carosabilă,
— lucrări de colecate și evacuare a apelor de suprafață care constau în guri de scurgere amplasate la marginea carosabilului,
— marcaje și semnalizare rutieră,
— gazon în zonele dintre partea carosabila și trotuar,
— canalizații electrice,
— reabilitare sistem de iluminat existent,
— reabilitare zid de sprijin existent cu înălțimea variabilă cuprinsă între 1 și 3 m,
— executarea unui nou zid de sprijin,
— construire 2 pasarele pietonale.
Beneficiile anticipate urmare a finalizării prezentei proceduri și [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
36958646
Municipiul Slatina, județul Olt
In cadrul acestui contract de achiziție ofertantul va elabora și va presta:
— revizuirea studiu geotehnic și studiu topografic
— Documentatie pentru avize necesare obtinerii autorizatiei de construire,
— Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire,
— Proiectul Tehnic,
— Detalii de executie,
— Asistența tehnică a proiectantului pe perioada de executie,
— Certificat de performanță energetică la terminarea lucrărilor,
— raport privind terminarea lucrărilor cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor,
— proiect tehnic de execuție actualizat (AS BUILT)
Continutul cadru al Documentatiei tehnico-economice trebuie să respecte structura și conținutul prevăzut de legislația în vigoare.
De asemenea contractantul va executa lucrările proiectate.
Prezentul proiect urmărește realizarea următoarelor obiective:
Realizare sistem rutier nou pe străzile Pitești, Oituz și bulevardul Sfântul Constantin astfel:
— 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică tip MAS16,
— 6 cm strat de legătură din binder de criblură tip BAD20,
— 8 cm strat de bază din aprobare bituminoase cu cribluri tip AB31,5,
— 20 cm strat din agregate naturale stabilizate cu ciment,
— 50 cm strat de fundație din balast,
— 7 cm strat de formă din nisip.
Pe bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu și străzile Pitești și Oituz se realizează un sistem rutier nou care să asigure o capacitate portantă și o suprafață de rulare corespunzătoare, respectiv realizarea unor trotuare noi care să asigure circulația în siguranță și confort al pietonilor.
Se va crea un sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale funcțional, prin guri de scurgere care se vor decolmata și ridica la cotă, după caz, cât și prin amplasarea de guri de scurgere noi cu asigurarea scurgerii în rețeaua de canalizare pluvială.
De asemenea, pe strada Oituz se va reabilita zidul de sprijin existent cu înălțimea variabilă cuprinsă între 1 și 3 m și executarea unui nou zid de sprijin.
Se vor construi 2 pasarele pietonale.
Componenta tehnica Op.ec.au obligația de a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de coordonator de proiectare, cu experiență prof. dovedită, conf.solicităr... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Componenta tehnică Operatorii economici participanți la procedura au obligația de a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de manager de proiect, cu experie... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
90
18
Cerința nr. 1.
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 166, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa și prezenta inițial documentul DUAE cu informațiile aferente situației lor, ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate. (Documentul DUAE se va prezenta atât de ofertantul/ ofertanții asociat/asociați cât și de subcontractantul/subcontractanți și de terțul/terții susținător/ susținători, dacă este cazul).
Ofertanții odată cu depunerea DUAE vor prezenta și angajamentul terțului/terților susținator/ susținători, acordul de asociere și/sau acordul de subcontractare, dacă este cazul.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea documentului DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.
Aceste documente justificative sunt:
— certificatul eliberat de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte lipsa datoriilor restante către bugetul de stat la momentul prezentării acestuia (va fi prezentat atât de ofertant (lider, asociat), subcontractanții propuși precum și de terțul susținător dacă este cazul),
— certificatul eliberat de Autoritățile Publice Locale din care să rezulte lipsa datoriilor restante către bugetul local la momentul prezentării acestuia (va fi prezentat atât de ofertant (lider, asociat), subcontractanții propuși precum și de terțul susținător dacă este cazul),
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv (caierul judiciar va fi prezentat atât de subcontractanții propuși cât și de terțul susținător dacă este cazul).
Notă:
— se vor prezenta caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă̆ cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă̆ deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală,
— după caz, se vor prezenta documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Nota:
1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul va face dovada că dispune de capacitatea economică și financiară necesară pentru a executa contractul de achiziție publică pentru ca autoritatea contractantă să poată fi protejată față de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului, în conformitatea cu prevederile art. 175 alin. (1) și art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, astfel: Ofertantul (operator economic individual sau oricare membru al asocierii) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri generală pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, respectiv 2017, 2016 și 2015 de cel puțin 35.000.000 RON. Pentru conversia Lei/altă monedă, ofertanții vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR corespunzător anilor pentru care face dovada îndeplinirii acestei cerințe de calificare, respectiv 2015, 2016, 2017. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în altă monedă decât lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României.
In vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va/vor completa inițial documentul DUAE - Partea IV „Criteriile de selecție" - Secțiunea B "Capacitatea economică și financiară” cu nivelul mediei cifrei de afaceri pe anii 2015, 2016, 2017. În cazul asocierii mai multor ofertanți, cerința privind capacitatea financiară a ofertantului poate să fie îndeplinită prin cumul, de grupul de asociați. În conformitate cu prevederile art. 182, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și prevederile art. 48 alin (1), din H.G. nr.395/2016 capacitatea economică și financiară a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului și de o altă persoană (terț/terți susținători). În cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, alt. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul ferm trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligații de către persoana susținătoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 și art. 48 din H.G. 395/2016. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publica. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Documentele justificative care probează îndeplinirea cifrei de afaceri asumate prin completarea documentului DUAE se vor solicita de către autoritatea contractantă ofertantului clasat pe primul loc după finalizarea evaluării ofertelor. Documente relevante: Pentru ofertanții rezidenți și nerezidenți (în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul nerezident): bilanțurile contabile pe anii 2015, 2016, 2017/extrase de bilanț/raport de audit/raport al cenzorilor, după caz, sau orice alte documente echivalente. Bilanțurile se vor prezenta în copie, ștampilate și semnate ”conform cu originalul". Din aceste documente trebuie să rezulte mărimea cifrei de afaceri anuale medii. Nota 1: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai mulți din anii solicitați: 2015, 2016 sau 2017, cifra de afaceri se va lua în considerare în mod corespunzător. Nota 2: În cazul unei asocieri, aceasta cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora, urmând ca documentele justificative care probează cele asumate în angajament să fie solicitate doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor la solicitarea autorității contractante. Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta copiile după orice documente/ certificate/doveditoare, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba romană.
Informații privind asocierea: Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara, constituita în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, în condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016. Ofertantul va depune în SICAP acordul de asociere, scanat, odată cu DUAE depus de către fiecare asociat în parte.
Cerinta 2: Experienta similara în lucrări Ofertantul va face dovada experienței similare, în conformitatea cu prevederile art. 179, lit. a), din Legea nr. 98/2016, astfel: Operatorii economici (ofertant individual sau asociere de operatori economici) trebuie să dovedească că, în ultimii 5 ani (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial), calculați raportându-se la termenul limită de depunere a ofertelor, a executat și dus la bun sfârșit, în temeiul prevederilor art.11 alin. (3) din Instrucțiunea ANAP 2/2017, lucrări similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității cu cele care formează obiectul procedurii de atribuire în valoare cumulată de minim 29.000.000 RON fără TVA, în cadrul a unul sau maxim cinci contracte. Prin lucrări similare se înțeleg lucrări de consolidare și/sau construcții noi și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgiri aferente drumurilor naționale și/sau drumurilor expres și/sau autostrăzilor și/sau drumurilor județene și/sau drumurilor de interes local. Se acceptă și experiența similară (în ultimii cinci ani raportați la termenul limită de depunere a ofertelor) demonstrată prin contracte în cadrul cărora s-au prestat servicii similare și s-au executat lucrări similare (build -design) a căror valoare cumulată să fie de cel puțin 29.600.000 RON fără TVA. Notă: - In cazul în care un contract de achiziție publică încheiat de o autoritate contractantă - instituție publică a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractantă - instituția publică și nu operatorul economic care având calitatea de executant în contractul de achiziție publică a subcontractat lucrarea unei părți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificări de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă-instituție publică, aceasta fiind beneficiarul lucrărilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de contractantul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are la bază prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016. - In vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de către beneficiar. Documentele trebuie să fie datate, semnate în clar și fără prescurtări, din care să reiasă denumirea părților, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc. Cerința va fi considerată îndeplinită și în cazul în care operatorul economic prezintă contracte ce au ca obiect atât proiectarea cât și execuția de lucrări, cu condiția să poată fi verificată îndeplinirea cerinței în mod distinct. - Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României, pentru anii în care au fost încheiate contractele respective, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Notă: potrivit art.185 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, documentul DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, documentul DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la art. 193, alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016, precum și cele de la art. 193, alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr.98/2016 care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul nu se bazează, documentul DUAE va conține numai informațiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm.
Cerința 1: Experiența similară în prestări servicii proiectare: Ofertantul va face dovada experienței similare, în conformitatea cu prevederile art. 179, lit. b), din Legea nr. 98/2016, astfel: Operatorii economici (ofertant individual sau asociere de operatori economici) trebuie să dovedească că, în ultimii 3 ani (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial), calculați raportându-se la termenul limită de depunere a ofertelor, a prestat și dus la bun sfârșit, în temeiul prevederilor art.9 alin. (3) din Instrucțiunea ANAP 2/2017, servicii de proiectare similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității cu cele care formează obiectul procedurii de atribuire în valoare cumulată de minim 600.000 RON fără TVA, în cadrul a unul sau maxim cinci contracte. Prin servicii similare se înțelege elaborarea de documentații tehnice (DALI/SF/PT+DE) pentru lucrări de consolidare și/sau construcții noi și/sau modernizare și/sau reabilitare și/sau lărgiri aferente drumurilor naționale și/sau drumurilor expres și/sau autostrăzilor și/sau drumurilor județene și/sau drumuri de interes local. Notă: - In cazul în care un contract de achiziție publică încheiat de o autoritate contractantă - instituție publică a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractantă - instituția publică și nu operatorul economic care având calitatea de prestator în contractul de achiziție publică a subcontractat proiectarea unei părți din acesta. Astfel, documentele reprezentând certificări de bună execuție vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractantă-instituție publică, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de contractantul inițial. Rațiunea acestei mențiuni are la bază prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016. - In vederea îndeplinirii cerinței de calificare se vor depune documente emise sau contrasemnate de către beneficiar. Documentele trebuie să fie datate, semnate în clar și fără prescurtări, din care să reiasă denumirea părților, denumirea contractului, obiect, valoare, perioada de derulare a contractului, procent îndeplinit etc. Cerința va fi considerată îndeplinită și în cazul în care operatorul economic prezintă contracte ce au ca obiect atât proiectarea cât și execuția de lucrări, cu condiția să poată fi verificată îndeplinirea cerinței în mod distinct. - Pentru calculul prețului contractului exprimat în altă monedă decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României, pentru anii în care au fost încheiate contractele respective, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Notă: potrivit art.185 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică.
Informatii privind terții susținători Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută pentru îndeplinirea contractului de către unul sau mai mulți terți, în condițiile prevăzute de art.182 din Legea 98/2016. Ofertantul are dreptul, dacă este cazul, să invoce susținerea unui/unor terț/terți, inclusiv atunci când acea entitate are și rol de subcontractant și, să utilizeze capacitățile acestuia/acestora pentru a satisface cerința minimă, în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui/unor terț/terți, atunci acesta are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publică, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională, autoritatea contractantă va solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terțul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre autoritatea contractantă și contractantul principal vor asigura că autoritatea contractantă poate aplica această obligație. În acest sens operatorul economic cesionează, cu titlu de garanție, în favoarea achizitorului, orice drept la despăgubire împotriva terțului/terților susținător(i) pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere. (art.50 alin.2 din HG 395/2016). Operatorul economic și terțul/terții susținător/susținători vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Terțul/terții nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 60, 164, 165 și 167 din Lege.
În cazul depunerii unei oferte comune, în asociere, fiecare operator economic în parte, va completa și depune documentul DUAE, în care se vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor. Ofertantul (lider, asociat) va marca „Da” în propriul DUAE, Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea A: Informații privind operatorul economic, la rubrica „Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?” și va completa informațiile suplimentare solicitate în acest sens. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor solicitate.
Ca dovadă preliminară ofertantul trebuie să completeze în documentul DUAE Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat". În câmpul „descriere” al fiecărui contract prezentat ca experiență similară, ofertantul va completa cel puțin următoarele informații: datele de identificare și obiectul contractului, caracteristicile lucrărilor, informațiile deținute de ofertant pentru demonstrarea executării în mod corespunzător a lucrărilor și pe care le poate prezenta autorității contractante la solicitarea expresă a acesteia. Ofertantul trebuie să nominalizeze documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale. În câmpul „valoare” ofertantul va introduce valoarea contractului prezentat ca experiență similară exprimată în lei fără TVA, iar în câmpul "moneda", moneda va fi lei. De asemenea va introduce data de început și data de sfârșit a lucrării prezentate ca experiență similară. Ofertantul va introduce în câmpul „Beneficiari” denumirea beneficiarului lucrărilor executate, numele și coordonatele de contact ale beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea lucrărilor ca fiind executate corespunzător și rolul operatorului economic ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, subcontractant sau membru al unei asocieri de operatori economici care au executat lucrările în cadrul contractului), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere”. Prin lucrări duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 5 ani calculată de la data limită de depunere a ofertelor stabilită conform anunțului de participare, se înțeleg: a) lucrări recepționate pe obiective, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau c) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală.. Documentele prin care operatorul economic poate îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul, valoarea, cantitatea, perioada și locul execuției lucrărilor. În cazul în care contractele invocate ca experiență similară conțin clauze de confidențialitate operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului și valorile precum și semnăturile/ștampila părților. Operatorii economici nerezidenți vor prezenta copiile respective însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. În cazul în care un operatorul economic prezintă pentru îndeplinirea cerinței de calificare contracte ce au fost executate într-o asociere, vor fi avute în vedere părțile/valorile prestate de operatorul economic. În situația în care operatorul economic a executat lucrările în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru antreprenorul general, va prezenta documente prin care antreprenorul general confirmă respectivele lucrări, iar beneficiarul final al contractului atestă faptul că operatorul a avut calitatea de subcontractant.
Ofertantul va completa documentul DUAE, Partea II "Informații referitoare la operatorul economic", secțiunea D "Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un document DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în Partea II "Informații referitoare la operatorul economic", secțiunea A "Informații privind operatorul economic" și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic", partea III "Motive de excludere". Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta documentul DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare, va fi depus prin mijloace electronice împreună cu oferta și documentul DUAE, fiind semnat de reprezentatntul împuternicit al subcontractantului, cu semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Ca dovadă preliminară, ofertantul trebuie să completeze în documentul DUAE Partea IV:Criterii de selecție, Secțiunea C:Capacitatea tehnică și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat". În câmpul „descriere” al fiecărui contract prezentat ca experiență similară, va completa cel puțin următoarele informații: datele de identificare și obiectul contractului, caracteristicile serviciilor, informațiile deținute de ofertant și pe care le poate prezenta autorității contractante la solicitarea expresă a acesteia. Ofertantul trebuie să nominalizeze documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale. În câmpul „valoare” ofertantul va introduce valoarea contractului prezentat ca experiență similară exprimată în lei fără TVA. De asemenea va introduce data de început și data de sfârșit a serviciului prezentat va experiență similară. În câmpul „Beneficiari” va introduce denumirea beneficiarului serviciilor prestate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat în câmpul "Descriere", numele și coordonatele de contact ale beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea serviciilor ca fiind prestate corespunzător și rolul operatorului economic ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, subcontractant sau membru al unei asocieri de operatori economici care au prestat serviciile în cadrul contractului pentru beneficiarul serviciilor), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere”. Prin servicii duse la bun sfârșit în cadrul perioadei de 3 ani calculată de la data limită de depunere a ofertelor stabilită conform anunțului de participare, se înțeleg: a) servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de un beneficiar ca rezultat independent; b) servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC. Documentele prin care operatorul economic poate îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul, valoarea, cantitatea, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul prestării serviciului. În cazul în care contractele invocate ca experiență similară conțin clauze de confidențialitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului precum și semnăturile/ștampila părților. Operatorii economici nerezidenți vor prezenta copiile respective însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. În cazul în care un operatorul economic prezintă pentru îndeplinirea cerinței de calificare contracte ce au fost executate într-o asociere, vor fi avute în vedere părțile/valorile prestate de operatorul economic. În situația în care operatorul economic a realizat servicii de proiectare în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară, pentru antreprenorul general, va prezenta documente prin care antreprenorul general confirmă respectivele servicii, iar beneficiarul final al contractului atestă faptul că operatorul a avut calitatea de subcontractant.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea unui terț, documentul DUAE prezentat va marca „DA” în Partea II: Informații referitoare la Operatorul Economic, Secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități. De asemenea va transmite angajamentul ferm de susținere din partea terțului/terților în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre ofertant și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a susținerii și separat un formular DUAE pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă informațiile solicitate în Partea I, Partea II (Secțiunile A și B), Partea III, Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională rubrica "Pentru contractele de achiziție de servicii: executarea de servicii de tipul specificat", completat și semnat în mod corespunzător de Terțul Susținător. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.
2019-04-24
15:00
2019-08-24
2019-04-24
15:00
In SEAP
Pentru vizualizarea DA încărcate în SICAP, op. economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic.
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la DA se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea „Lista de clarificări, notificări și decizii”, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secțiunea „Lista de clarificări, notificări și decizii” din cadrul anunțului de participare, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate măsurile ce se impun pentru a intra în posesia lor. Pt. transmiterea solicitărilor de clarificări privind DA, op. ec. transmit solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea 98/2016. Pt. comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta la Secțiunea „Lista de clarificări, notificări și decizii”. Comisia de evaluare va analiza documentul DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției, va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, AC va introduce în SICAP rezultatul admis/respins si va deschide în SICAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente documentului DUAE depus de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Op. ec. vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP la Secțiunea „Lista de clarificări, notificări și decizii”, în format electronic, semnate cu semnătura electronică.
Notă: în cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate și în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, AC are dreptul de a solicita documente menționate sau detalii, precizări, informații sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei: în conformitate cu art. 8 din legea 101/2016.
Municipiul Slatina — Serviciul Juridic
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, județul Olt
Slatina
230080
+40 249407004
www.primariaslatina.ro
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.