Căutare

România-Iași: Servicii de proiectare specializată

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
4701606
Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr. 67
Iași
700050
Gina Corban
+40 232701631
gcorban@etti.tuiasi.ro
+40 232216853
www.tuiasi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Instituție de învățământ
Servicii de proiectare și asistență tehnică lucrări — Reabilitare Imobil A — monument istoric
4701606_2019_PAAPD1066094
Servicii de proiectare si asistenta tehnica lucrari — Reabilitare Imobil A — monument istoric — cuprind elaborarea PT+DE+POE+DL, caiete de sarcini pentru achiziţia lucrărilor de execuţie aferente proiectului tehnic, obţinerea de avize, acorduri, autorizaţie de construcţie, acordarea de asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Imobil A”.
1079126.4
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Imobil A, Bulevardul Carol I nr. 11A, Iasi.
1 buc. — elaborare PT+DE+POE+DL, caiete de sarcini pentru achiziţia lucrărilor de execuţie aferente proiectului tehnic, obţinerea de avize, acorduri, autorizaţie de construcţie, acordarea de asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Imobil A”.
Experienta similara a specialistului atestat de MC pe domeniul conservare/restaurare pictură murală — 6
4
Experienta similara a specialistului atestat de MC pe domeniul conservare/restaurare pictură pe lemn — 7
4
Managerul de proiect — şef proiect: persoană cu studii universitare de licenţă absolvite în specialitatea arhitectură, membru al OAR, care deţine atestat de specialist [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4
Experienta similara a specialistului atestat de MC pe domeniul inginerie instalaţii — 5
10
Experienta similara a specialistului atestat de MC pe domeniul restaurare arhitectură — 1
20
Experienta similara a specialistului atestat de MC pe domeniul conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică, după caz — 9
4
Experienta similara a specialistului atestat de MC pe domeniul consolidare/restaurare, structuri istorice — 4
15
Experienta similara a specialistului atestat de MC pe domeniul conservare/restaurare metal — 10
4
35
43
Cerinta nr. 1
:
— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 


Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire au obligatia completării si prezentării initiale a DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sa faca dovada neîncadrării în situatiile de excludere, prin prezentarea a următoarelor informatii si documente:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;


2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;  

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Atentie: Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.


Cerinta nr. 2:
— Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire au obligatia completării si prezentării initiale a DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro)). Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sa faca dovada neîncadrării în situatiile de excludere, prin prezentarea unei Declaratii, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, declaratie ce va fi completata in conformitate cu Formularul 1 din sectiunea „Formulare”.
Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi:
— rector — prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval,
— prorectori — prof. dr. ing. Dumitru Marcel Istrate, prof. dr. ing. Maria Carmen Loghin, prof. dr. ing. Eugen Neculai Seghedin,
— director gen. ad-tiv. — dr. ec. jr. Petru Condrea,
— director general administr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informatii privind Calificările educaționale și profesionale. Echipa prestatorului trebuie să includă minim: 
1) Manager de proiect — şef proiect: persoană cu studii universitare de licenţă absolvite în specialitatea arhitectură, membru al OAR, care deţine atestat de specialist de la Ministerul Culturii pentru domeniul restaurare arhitectură — 1;
2) Experți/Specialiști atestați de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Institutul Naţional al Patrimoniului conform Normelor Metodologice din 26.8.2010 privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, in următoarele domenii:
— consolidare/restaurare, structuri istorice — 4,
— restaurare arhitectură — 1,
— inginerie instalaţii — 5,
— conservare/restaurare pictură pe lemn — 7,
— conservare/restaurare pictură murală — 6,
— conservare/restaurare metal — 10,
— conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică, după caz — 9;
3) Personal autorizat pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, in conformitate cu Ordinul nr. 87 din 6.4.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;
4) Personal autorizat pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, in conformitate cu Ordinul nr. 87 din 6.4.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;
5) Personal autorizat ANRE pentru proiectarea instalațiilor de joasă tensiune, in conformitate cu Ordinului ANRE nr 45/2016 pentru efectuarea lucrărilor de execuţie a instalaţiilor electrice cu tensiuni de până la 400 V (atestat de tip Be sau B);
6) Persoana abilitata pentru proiectare instalații împotriva efracției, supraveghere video și control acces (proiectant sisteme de securitate).
Informații privind terții susținători. Ofertanții au obligația de a preciza existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare.
Informații privind asociații. Ofertanții au obligația de a preciza membrii asocierii si modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
Documente din care sa reiasa Experiența similară pentru activitatea de proiectare
Informații privind subcontractanții. Ofertanții au obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze.
Completare DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv: Lista cu toți membrii echipei de proiectare, CV-uri, certificate/atestate/autorizații, fișe de post/contracte de muncă, alte documente similare, sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale doar dacă terțul va desfășura efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă va respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională
.

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională.
Completare DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv: 
1) Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare;
2) certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte: prestarea de servici similare, valori – in RON fara TVA, perioada prestarii, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestare — procese-verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat. Prin servicii similare autoritatea contractanta întelege: servicii de proiectare tehnica (inclusiv studii de fezabilitate/DALI/PTH+DE) pentru constructii noi si/sau consolidari constructii civile/industriale/agricole si/sau alte prestari de servicii de proiectare tehnica (inclusiv studii de fezabilitate/DALI/PTH+DE) similare.

În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea acordului de subcontractare, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
2019-04-23
15:00
2019-07-23
2019-04-23
15:00
In SEAP
Comisia de evaluare, Observatori ANAP  — daca este cazul.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termen contestație: 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.