Căutare

România-Florești: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   FLOREȘTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Comuna Florești
4485391
Str. Avram Iancu nr. 170
Florești
407208
Marius Manu
+40 264265890
comunafloresti@yahoo.com
+40 264265101
www.floresticluj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Servicii de salubrizare pe raza Comunei Florești” — Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale
1
Prezenta documentatie de atribuire contine cerintele, criteriile, regulile si informatiile necesare pentru a asigura ofertantilor o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire, având ca obiect delegarea gestiunii prin atribuirea acordului-cadru pentru serviciul public de salubrizare pe raza Comunei Floresti pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, conform prevederilor caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14.
Comuna Florești.
Servicii de salubrizare menajera pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale, conform prevederilor caietului de sarcini.
Valoarea estimata maxima a acordului-cadru ce urmeaza a fi încheiat este de 54 000 000,00 RON (fara TVA), corespunzând cantitatilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru.
Valoarea estimata minima a acordului-cadru ce urmeaza a fi încheiat este de 30 240 000,00 RON (fara TVA), corespunzând cantitatilor minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 6 750 000,00 RON (fara TVA), corespunzând cantitatilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 3 780 000,00 RON (fara TVA), corespunzând cantitatilor minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecevent.
Cantitatile minime ale acordului-cadru sunt 67 200 tone, precum si cele maxime ale acordului-cadru sunt 120 000 tone. Cantitatile minime ce fac obiectul unui contract subsecvent sunt: 8 400 tone, iar cantitatile maxime ale unu contract subsecvent sunt: 15 000 tone.
Valoarea estimata fara TVA: intre 30 240 000,00 si 54 000 000,00 RON.
Criteriul 1. Gradul de poluare al autovehiculului (GP).
5
95
48
Cerinta nr. 1
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Pâna la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv, cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic si cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 2
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Pâna la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si certificatul/certificatele eliberate de autoritatiile publice locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentarii acestora.
Cerinta nr. 3
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016. Pâna la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. continând declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 4
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Pâna la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016.
Nota nr. 1
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota nr. 2
Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, pâna la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016, Formularul nr. 3. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urmatoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si a unitatilor beneificare, implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
— Primar — Sulea Horia
— Viceprimar — Pivariu Bogdan Nicolae
— Director economic — Doja Raluca
— Secretar — Vanea Maria
— Presedinte comisie evaluare — Zanc Florin
— Membru comisie evaluare — Manu Mar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) sa fie cel putin egala cu suma de 13 500 000,00 RON.
Se vor prezenta documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi/balante contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata.
Nota 1. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în lei sau în alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii indicati, respectiv:
— 2016: 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,
— 2017: 1 EUR = 4,5681 RON, 1 USD = 4,0525 RON,
— 2018: 1 EUR = 4,6535 RON, 1 USD = 3,9416 RON.
Nota 3. În masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/ tarii în care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus.
Cerinta nr. 3. Informatii privind asociatii (daca este cazul).
Cerinta 5. Informatii cu privire la tertii sustinatori (daca este cazul).
Cerinta nr. 4. Informatii cu privire la subcontractanti. În cazul în care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit vor fi îndeplinite de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze.
Cerinta nr. 2. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are în dotarea sa sau ca va dispune pentru realizarea în bune conditii a celui mai mare contract subsecvent (proprietate/leasing/comodat/angajamente de punere la dispozitie sau prin contracte/conventii de închiriere) de resurse/facilitati tehnice (utilajele/mijloacele de transport/echipamente tehnice/organisme tehologice) specifice rezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acestuia, dupa cum urmeaza:
Pentru activitatea de colectare si transport a deseurilor:
(a) Autogunoiere compactoare cu capacitatea corelata cu infrastructura stradala, dimensionate în conformitate cu breviarul de calcul nr. 4 din anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007,
(b) Masini speciale de spalat pubele si containere sau utilaje multifuncionale cu optiuni similare, minim 1 bucata.
Cerinta nr. 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, la nivelul unuia sau mai multor contracte, servicii de salubrizare a localitatilor cu o valoare individuala sau cumulata de minimum 6 750 000,00 RON (fara TVA) RON si care au presupus cel putin efectuarea urmatoarelor activitati: colectarea si transportul deseurilor municipale si a deseurilor provenite din locuinte si de la agenti economici.
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (ofertant, ofertant asociat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. Se va prezenta: acordul de asociere încheiat între operatorii economici care se asociaza în vederea depunerii ofertei comune si a executiei contractului.
Nota 1. Acordul de asociere se va prezenta pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita în anuntul de participare si va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia, împreuna cu datele de identificare ale acestora; comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire/executia contractului se vor face cu liderul asocierii; partea/partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, cu referire la activitatile ce revin fiecarui membru al asocierii.
Nota 2. În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea economica, tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti, în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
Nota 1. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), atasat documentatiei de atribuire, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (ofertant, ofertant asociat, tert susinator), în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte la care se ataseaza angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamentul/angajamentele de sustinere si prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Operatorii economici vor indica in cadrul DUAE informatii cu privire la partea/partile din contract pecare intentioneaza sa le subcontracteze.
Nota 1. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreuna cu acordul/acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2. Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza a fi atribuit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Nota 3. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.
Se va prezenta documente suport relevante, din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic va dispune de resursele tehnice necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului.
Nota 1. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2. În cazul în care ofertantul are în dotarea sa/dispune de resursele/facilitatile tehnice mentionate în formularul mentionat la nota anterioara prin leasing/comodat/angajamente de punere la dispozitie sau prin contracte/conventii de închiriere, se vor prezenta documentele în discutie, respectiv acele acte din continutul carora sa rezulte informatiile referitoare la dotarile de care dispune operatorul economic ce le poate disponibiliza în conformitate cu cele aratate mai sus.
Nota 3. Utilajele/mijloacele de transport/echipamentele necesare derularii contractului au fost stablite la un nivel minim prin raportare la complexitatea celui mai mare contract subsecevent, sens în care ofertantului ai revine obligatia de a dimensiona cantitatea acestora, astfel încât sa aiba posibilitatea concreta de a îndeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarata câstigatoare, prin raportare la perioada în care devine necesara implicarea acestora pentru presatarea serviciilor aferente
Se va prezenta: pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar), prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din continutul carora sa rezulte cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, valoarea serviciilor similare, modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.
Nota 1. Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, completat în mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative, prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota nr. 2. Pentru îndeplinirea cerintei privind nivelul minim valoric al experientei similare se accepta fie prezentarea unui singur contract care sa acopere prin obiectul sau serviciile similare solicitate, iar valoarea serviciilor similare sa fie de cel putin 6 750 000,00 RON (fara TVA), la nivelul unui sau mai multor contracte, cu conditia ca prin contractele prezentate sa fie acoperite toate tipurile de serviciile similare solicitate, iar valoarea cumulata a acestora sa fie de cel putin 6 750 000,00 RON (fara TVA). Nota 3. Serviciile indicate în scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate în perioada mentionata, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.
Nota 4. Pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv pentru anul:
— 2016: 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,


— 2015: 1 EUR = 4,4450 RON, 1 USD = 4,0057 RON,


— 2014: 1 EUR = 4,4446 RON, 1 USD = 3,3492 RON, cursul valutar aplicabil se va calcula ca expresie a mediei aritmetice a valorilor medii lunare a cursului valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru perioada cuprinsa între începutul anului si luna anterioara depunerii ofertei.
2019-04-17
15:00
2019-08-17
2019-04-17
15:00
In SEAP.
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Comuna Florești
Str. Avram Iancu nr. 170
Florești
407208
+40 264265890
primariafloresti@yahoo.com
+40 26426510
www.floresticluj.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.