Căutare

România-Bucureşti: Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
36904021
Calea Victoriei nr. 152, sector 1
Bucureşti
010096
Daniela Stroe
+40 214010568
achizitii@imm.gov.ro
+40 214010568
www.imm.gov.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
FP06_2019: Achiziție de servicii pentru participarea agenților economici la Târg internațional „SIAL Shanghai” China — 14–16.5.2019
75239/DIPPE/25.02.2019
Servicii pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile si misiunile internationale conform HG296/2007 cu modificarile si completarile ulterioare: Targul International „SIAL Shanghai” China — 14–16.5.2019.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 5-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.
1311421.55
Shanghai CHINA.
Achiziție de servicii pentru organizarea participării agenților economici la târgurile și misiunile internaționale conform HG nr. 296/2007 cu modificările și completările ulterioare: Targ international „SIAL Shanghai” China — 14–16.5.2019.
Valoare estimată contract: 1 311 421,55 RON fără TVA.
Experienţa coordonatorului de proiect concretizată în numărul de proiecte similare în care coordonatorul a participat.
10
90
5
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Completarea DUAE se va face accesând următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
(a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
(d) Garanția de participare se va încărca în SEAP până la data şi oră limită de depunere a ofertelor,
(e) Alte documente edificatoare, după caz.
În sensul prevederilor art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, se va depune o declarație de către toți participanții (ofertant, subcontractant, tert susținător).
Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
În măsura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situației datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declarație pe proprie răspundere, potrivit art. 168 din Legea nr. 98/2016.
— Ștefan-Radu Oprea — Ministru,
— Gabriela-Mihaela Voicilă — Secretar de Stat,
— Doru-Eduard Clăbescu — Secretar General,
— Adrian-Silviu Ancuța — Secretar General Adjunct,
— Evelin-Marcel Hristu — Director,
— Gabriel-Cristian Răduinea — Șef Serviciu Avizare,
— Romulus Radu Corneliu Dumitriu — Director,
— Alexandra Costache — Șef Serviciu,
— Cristian Bogdan Zîmbreșteanu — Consilier superior,
— Lucian Dumitru — Consilier superior,
— Bogdan Colibășeanu - Consilier asistent,
— Mihaela Dragomir — Consilier asistent,
— Claudiu Muștiuc — Consilier superior,
— Alexandru Trofim — Consilier superior,
— Alexandru Buicliu — Consilier superior,
— Costel Dinu — Consilier superior,
— Felicia-Florina Manolache — Consilier superior,
— Mirela Dinca — Consilier superior,
— Vodița Popescu — Consilier superior,
— Daniela Stroe — Consilier superior,
— Dana Banu — Consilier superior,
— Anamaria Pascali — Consilier principal,
— Gabriela Bălălău — Consilier superior,
— Roxana Cristina Bolintiș — Consilier superior,
— Florica Popa — Consilier superior,
— Laura Iordache — Consilier superior,
— Simona Maria Curcă — Consilier asistent,
— Mihaela Iordache — Consilier superior,
— Claudiu Ionescu — Director Adjunct,
— Anca Vandici — Consilier principal,
— Marian Partenie — Șef Serviciu,
— Mihaela Anișoara Sîrbulescu — Consilier asistent,
— Cristi Sandu — Director Adjunct,
— Liliana Vlad — Consilier superior,
— Laura Petrescu — Șef Serviciu,
— Nicolae Iordache — Consilier juridic,
— Cezar Valeriu Manea — Consilier IA.
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: in conformitate cu prevederile art. 173 din Legea n [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul (operator economic sau membrii asociației împreună) trebuie să demonstreze media cifrei de afaceri globală pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) de minimum valoarea estimată de 1 311 421,55 RON fără TVA.
Demonstrarea situației economico-financiare se realizează prin completarea cerinței corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire, conform Notificării ANAP nr. 240/2016 de către ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert susținător. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele suport în vederea îndeplinirii cerinței minime de calificare: bilanțuri contabile/audituri financiare/raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstrează îndeplinirea acesteia.
Potrivit prevederilor art. 9 alin (3) lit. f) din HG nr. 395/2016, se justifică alegerea cerinței privind capacitatea tehnică legată de experiență similară: în baza art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 178 alin. (2) din același act normativ, se solicită ca ofertanții să prezinte o listă a serviciilor furnizate în ultimii 3 ani (calculați de la data limită pentru primirea ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial), din care să rezulte că ofertantul a furnizat servicii de natură similară, organizarea de expoziții, târguri/misiuni și congrese, celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, în valoare cumulată de minim valoarea 1 311 421,55 RON fără TVA, aceasta reprezentând valoarea maximă a contractului. Prin stabilirea acestui nivel al cerinței, se asigură respectarea principiului proporționalității consacrat de art. 2 lit. e) din Legea nr. 98/2016. Apreciem ca fiind justificată impunerea acestei cerințe deoarece numai în aceste condiții se poate face o evaluare a capacității ofertantului de a executa în bune condiții furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezenței achiziții. Prin această valoare ofertanții își vor putea demonstra potențialul organizatoric și capacitatea concretă de îndeplinire a contractului de achiziție. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă semnate electronic. Dacă un grup de operatori economici depun ofertă comună, cerința minimă privind experiența în domeniul organizării de expoziții, târguri/misiuni și congrese se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți și, dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți. Documentele solicitate pentru îndeplinirea experienței similiare, în vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, care reglementează că, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar ofertantul are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționat/e în DUAE care să confirme îndeplinirea cerințelor privind experiența relevanță și informațiile înscrise în DUAE si din care sa reiasa fara echivoc valoarea fara TVA a serviciilor prestate.
Note.
1) Certificatele/documentele de mai sus trebuie însoțite de traducere autorizată în limba română, dacă este cazul;
2) În cazul contractelor în valută, pentru transformarea în lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR aferent contractelor menționate în formular;
3) În cazul unei oferte comune, cerințele de calificare cu privire la experiență similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul);
4) În cazul în care cerința de calificare privind experiența similară este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, la solicitarea autorității contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea terțului/terților conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 și ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Perioada de derulare a procedurii prin licitatie deschisa (de regula 60 de zile). Perioada pregatirii actiunii (intre data semnarii contractului si data demararii actiunii). Data de incepere a actiunii, respectiv 14.5.2019. Nota justificativă nr. 251169/OPC/22.2.2019. Prezenta procedura se va derula, în ceea ce privește termenul de depunere a ofertelor de către operatorii economici, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.
2019-03-29
15:00
2019-06-29
2019-03-29
15:00
In SEAP.
Ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare sunt evaluate prin acordarea punctajelor în conformitate cu criteriile de selecție menționate.
Oferta care îndeplinește criteriile de calificare și obține punctajul cel mai mare în urma aplicării criteriilor de selecție va fi declarată câștigătoare de către comisia de evaluare. În caz de egalitate de puncte, va fi declarată câștigătoare oferta care are prețul cel mai scăzut.
Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale: dacă ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractantă va atribui contractul ofertantului cu prețul cel mai scăzut.
Dacă și prețurile sunt egale, autoritatea contractantă poate solicita acestora noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Autoritatea contractantă își asigură dreptul de a solicita o singură reofertare.
Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică), iar accesarea DUAE se va face la următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac cu modificările și completările ulterioare.
Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Calea Victoriei nr. 152, sector 1
București
010096
http://www.imm.gov.ro/
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.